Marko 10:1-52

10  Alongwaki kuna mpe ayaki na ndelo ya Yudea mpe na ngámbo mosusu ya Yordani, mpe lisusu ebele ya bato bayanganaki epai na ye, mpe abandaki lisusu koteya bango ndenge amesanaki kosala yango.+  Bongo Bafarisai bayaki mpe, mpo na komeka ye, babandaki kotuna ye motuna soki mobali akoki koboma libala na mwasi na ye.+  Azongiselaki bango ete: “Moize apesaki bino mitindo nini?”  Balobaki ete: “Moize apesaki nzela ya kokoma mokanda ya kobengana mwasi mpe koboma na ye libala.”+  Kasi Yesu alobaki na bango ete: “Mpo na motó makasi+ na bino nde akomelaki bino mobeko wana.  Nzokande, banda ebandeli ya bozalisi ‘Ye asalaki bango mobali ná mwasi.+  Yango wana mobali akotika tata na ye ná mama na ye,  mpe bango mibale bakozala mosuni moko’;+ bongo bazali lisusu mibale te, kasi mosuni moko.  Yango wana, oyo Nzambe akangisi esika moko moto akabola yango te.”+ 10  Ntango bazalaki lisusu na ndako+ bayekoli babandaki kotuna ye mpo na likambo yango. 11  Mpe alobaki na bango ete: “Moto nyonso oyo abomi libala na mwasi na ye mpe abali mosusu azali kosalela ye ekobo,+ 12  mpe soki ekómi ete mwasi moko, nsima ya koboma libala na mobali na ye, abali mosusu, asali ekobo.”+ 13  Nzokande bato babandaki komemela ye bana mike mpo asimba bango; kasi bayekoli bapamelaki bango.+ 14  Ntango Yesu amonaki bongo ayokaki mabe mpe alobaki na bango ete: “Bótika bana mike báya epai na ngai; bómeka te kopekisa bango, mpo bokonzi ya Nzambe ezali ya bato oyo bazali lokola bango.+ 15  Ya solo mpenza nazali koloba na bino ete: Moto nyonso oyo ayambi bokonzi ya Nzambe lokola mwana moke te akokɔta na yango ata moke te.”+ 16  Mpe akamataki bana na mabɔkɔ na ye mpe abandaki kopambola bango, atyelaki bango mabɔkɔ.+ 17  Mpe ntango azalaki kobima mpo na kokoba nzela na ye, moto moko apotaki mbangu mpe akweaki na mabɔlɔngɔ na ye liboso na ye mpe atunaki ye motuna ete: “Moteyi Malamu, nasengeli kosala nini mpo nazwa libula ya bomoi ya seko?”+ 18  Yesu alobaki na ye ete: “Mpo na nini ozali kobenga ngai malamu?+ Moto malamu azali te, longola kaka moko, Nzambe.+ 19  Oyebi mibeko: ‘Koboma moto te,+ Kosala ekobo te,+ Koyiba te,+ Kopesa litatoli ya lokuta te,+ Kobuba te,+ Kumisá tata na yo mpe mama na yo.’”+ 20  Moto yango alobaki na ye ete: “Moteyi, makambo nyonso wana natosi yango banda na bolenge na ngai.” 21  Yesu atalaki ye na bolingo mpe alobaki na ye ete: “Eloko moko ezali kozanga yo: Kende, tɛká biloko nyonso oyo ozali na yango mpe pesá babola, mpe okozwa eloko ya motuya na likoló, mpe yaká, landá ngai.”*+ 22  Kasi alɛmbaki nzoto na maloba wana mpe akendaki na mawa, mpo azalaki na biloko mingi.+ 23  Nsima ya kotala epai na epai Yesu alobaki na bayekoli na ye ete: “Ekozala likambo ya mpasi mpenza mpo baoyo bazali na mbongo+ bákɔta na bokonzi ya Nzambe!”+ 24  Kasi bayekoli bakamwaki+ na maloba na ye wana. Yesu azongiselaki bango, alobaki lisusu ete: “Bana, ezali mpenza likambo ya mpasi kokɔta na bokonzi ya Nzambe! 25  Kokɔta ya kamela na lidusu ya ntonga ezali pɛtɛɛ koleka kokɔta ya mozwi na bokonzi ya Nzambe.”+ 26  Bakamwaki mingi koleka mpe balobaki na ye ete: “Nani mpenza akoki kobika?”+ 27  Yesu atalaki bango na bilongi, alobi: “Mpo na bato ekoki kosalema te, kasi ezali bongo te mpo na Nzambe, mpo makambo nyonso ekoki kosalema mpo na Nzambe.”+ 28  Petro abandaki koloba na ye ete: “Talá! Biso totiki biloko nyonso mpe tolandi yo.”+ 29  Yesu alobaki ete: “Ya solo mpenza nalobi na bino ete: Moto moko te atiki ndako, to bandeko mibali, to bandeko basi, to mama, to tata, to bana, to bilanga mpo na ngai mpe mpo na nsango malamu+ 30  akozanga kozwa mbala nkama moko (100)+ sikoyo na eleko oyo, bandako, mpe bandeko mibali mpe bandeko basi, mpe bamama, mpe bana, mpe bilanga, elongo na minyoko,+ mpe na ntango oyo ezali koya bomoi ya seko. 31  Nzokande, bato mingi oyo bazali bato ya liboso bakozala bato ya nsuka, mpe bato ya nsuka bakozala bato ya liboso.”+ 32  Nzokande bazalaki na nzela mpo na komata na Yerusaleme, mpe Yesu azalaki kotambola liboso na bango, mpe bakamwaki; kasi baoyo bazalaki kolanda babandaki kobanga. Lisusu abendaki bantoma zomi na mibale pembeni mpe abandaki koyebisa bango makambo oyo esengelaki kokómela ye ete:+ 33  “Talá, tozali komata na Yerusaleme, mpe bakokaba Mwana ya moto na mabɔkɔ ya banganga-nzambe bakonzi ná bakomeli, mpe bakokatela ye etumbu ya liwa mpe bakokaba ye na mabɔkɔ ya bato ya bikólo,+ 34  mpe bakosɛka ye mpe bakobwakela ye nsoi mpe bakobɛta ye fimbo mpe bakoboma ye, kasi mikolo misato na nsima akolamuka.”+ 35  Mpe Yakobo ná Yoane, bana mibale ya Zebede,+ bapusanaki epai na ye mpe balobaki na ye ete: “Moteyi, tolingi osalela biso likambo nyonso oyo tokosɛnga yo.”+ 36  Alobaki na bango ete: “Bolingi nasalela bino nini?” 37  Balobaki na ye ete: “Pesá biso nzela ya kofanda, moko na lobɔkɔ na yo ya mobali mpe moko na lobɔkɔ na yo ya mwasi, na kati ya nkembo na yo.”+ 38  Kasi Yesu alobaki na bango ete: “Boyebi likambo oyo bozali kosɛnga te. Bokoki komɛla kɔpɔ oyo nazali komɛla, to kobatisama na batisimo oyo nazali kobatisama na yango?”+ 39  Balobaki na ye ete: “Tokoki.” Na yango, Yesu alobaki na bango ete: “Kɔpɔ nazali komɛla, bokomɛla yango, mpe batisimo oyo nazali kobatisama, bokobatisama na yango.+ 40  Nzokande, kofandisa moto na lobɔkɔ na ngai ya mobali to na lobɔkɔ na ngai ya mwasi ezali likambo na ngai te,+ ezali nde esika ya baoyo babongiselá bango yango.” 41  Bongo, ntango bazomi mosusu bayokaki yango, babandaki koyoka mabe mpo na Yakobo ná Yoane.+ 42  Kasi Yesu, nsima ya kobenga bango esika azalaki, alobaki na bango ete: “Boyebi ete baoyo bamonanaka ete bazali koyangela bikólo balakisaka bango bokonzi na bango mpe bato na bango ya minene bayokisaka bango bokonzi na bango.+ 43  Ezali bongo te epai na bino; kasi moto nyonso oyo alingi kozala moto monene na kati na bino asengeli kozala mosaleli na bino,+ 44  mpe moto nyonso oyo alingi kozala moto ya liboso na kati na bino asengeli kozala moombo ya bato nyonso.+ 45  Mpo ata Mwana ya moto ayaki, mpo básalela ye te,+ kasi mpo na kosalela mpe kopesa molimo na ye lisiko+ na esika ya bato mingi.”+ 46  Mpe bakómaki na Yeriko. Kasi ntango ye ná bayekoli na ye mpe ebele mpenza ya bato bazalaki kobima na Yeriko, Bartime (mwana ya Time), ye mosɛngi-biloko oyo akufá miso, afandaki pembeni ya nzela.+ 47  Ntango ayokaki ete ezalaki Yesu Monazarete, abandaki koganga mpe koloba ete: “Mwana ya Davidi,+ Yesu, yokelá ngai mawa!”+ 48  Na yango, mingi babandaki koyebisa ye na makasi ete afanda nyɛɛ; kasi azalaki kaka koganga makasi lisusu koleka ete: “Mwana ya Davidi, yokelá ngai mawa!”+ 49  Bongo Yesu atɛlɛmaki mpe alobaki ete: “Bóbenga ye.” Mpe babengaki moto yango oyo akufá miso, balobaki na ye ete: “Zalá na mpiko, tɛlɛmá, azali kobenga yo.”+ 50  Abwakaki elamba na ye ya likoló, apumbwaki na makolo na ye mpe akendaki epai ya Yesu. 51  Mpe Yesu azongiselaki ye ete: “Olingi nasalela yo nini?”+ Moto yango oyo akufá miso alobaki na ye ete: “Rabuni, nabanda komona.”+ 52  Mpe Yesu alobaki na ye ete: “Kende, kondima na yo ebikisi yo.”+ Mpe na mbala moko abandaki komona,+ mpe abandaki kolanda ye na nzela.+

Maloba na nse

Talá Mt 4:20, msl.