Luka 8:1-56

8  Mwa moke na nsima, abandaki kotambola engumba na engumba mpe mboka na mboka, mpo na koteya mpe kosakola nsango malamu ya bokonzi ya Nzambe.+ Mpe bantoma zomi na mibale bazalaki elongo na ye,  mpe basi+ mosusu oyo abimisaki bango bilimo mabe mpe abikisaki bango na bamaladi: Maria oyo babengi Magadalena, oyo abimisaki bademo nsambo,+  ná Yoana+ mwasi ya Kuza, kapita ya Erode, ná Suzana ná basi mosusu mingi, oyo bazalaki kopesa biloko na bango mpo na kosalisa bango.  Sikoyo ntango ebele ya bato bayanganaki elongo na bato oyo bazalaki kouta na engumba na engumba bazali koya epai na ye, alobaki na bango na ndakisa+ moko:  “Moloni moko abimaki mpo na kolona mboto na ye. Mpe ntango azalaki kolona, ndambo na yango ekweaki pembeni ya nzela, banyataki yango, mpe bandɛkɛ ya likoló balyaki yango.+  Ndambo mosusu ekweaki likoló ya libanga, mpe nsima ya kobima, ekaukaki mpo ezalaki na mai te.+  Ndambo mosusu ekweaki na kati ya banzubɛ, mpe banzubɛ oyo ekolaki elongo na yango etyaki yango nkaka.+  Ndambo mosusu ekweaki na mabele ya malamu, mpe, nsima ya kobima, ebotaki mbuma mbala nkama moko (100).”+ Ntango alobaki makambo wana, abelelaki ete: “Oyo azali na matoi ya koyoka ayoka.”+  Kasi bayekoli na ye babandaki kotuna ye ndimbola ya ndakisa wana.+ 10  Ye alobaki ete: “Bino bozwi likoki ya kososola basekele mosantu ya bokonzi ya Nzambe, kasi nazali koloba na bamosusu nde na bandakisa,+ mpo atako bazali kotala, bátala kaka mpamba mpe, atako bazali koyoka, bákanga ntina te.+ 11  Sikoyo ndimbola ya ndakisa+ wana yango oyo: Mboto ezali liloba ya Nzambe.+ 12  Oyo ekweaki pembeni ya nzela ezali bato oyo bayoki,+ na nsima Zabolo+ ayei mpe alongoli liloba na mitema na bango mpo bándima te mpe bábika te.+ 13  Oyo ekwei likoló ya libanga ezali bato oyo, ntango bayoki liloba, bayambi yango na esengo, kasi bazali na misisa te; bandimi kaka mwa ntango, kasi na ntango ya komekama batiki kondima.+ 14  Oyo ekweaki na kati ya banzubɛ, yango nde bato oyo bayoki, kasi, lokola mitungisi mpe bomɛngo mpe bisengo+ ya bomoi etambwisi bango motó, bayoki nkaka bipai nyonso mpe babimisi eloko moko te na kokoka.+ 15  Oyo ekwei na mabele ya malamu, ezali bato oyo, nsima ya koyoka liloba na motema ya kitoko mpe ya malamu,+ basimbi yango mpe baboti mbuma wana bazali koyika mpiko.+ 16  “Moto moko te, nsima ya kopelisa mwinda, azipaka yango na mbɛki to atyaka yango na nse ya mbeto, kasi atyaka yango nde na etɛlɛmiselo ya miinda, mpo baoyo bazali kokɔta bámona pole.+ 17  Mpo ezali na eloko moko te oyo ebatamá+ oyo ekomonana polele te, mpe ezali na eloko moko te oyo ebombaná malamumalamu oyo ata ndɛlɛ ekoyebana te mpe oyo ata ndɛlɛ ekobima polele te.+ 18  Yango wana, bókeba na ndenge bozali koyoka; mpo moto oyo azali na eloko, bakopesa ye mingi,+ kasi moto oyo azali na eloko te, ata oyo ye akanisi ete azali na yango bakobɔtɔla ye yango.”+ 19  Sikoyo mama na ye ná bandeko na ye+ bayaki epai na ye, kasi bazalaki na likoki te ya kokóma esika azalaki mpo na ebele ya bato.+ 20  Bongo bayebisaki ye ete: “Mama na yo ná bandeko na yo batɛlɛmi libándá balingi bámona yo.”+ 21  Ye azongiselaki bango ete: “Mama na ngai ná bandeko na ngai ezali baoyo bazali koyoka liloba ya Nzambe mpe bazali kotosa yango.”+ 22  Na mikolo yango, mokolo moko ye ná bayekoli na ye bakɔtaki na masuwa, mpe alobaki na bango ete: “Tókatisa na ngámbo mosusu ya laki.” Bongo bakendaki.+ 23  Kasi ntango bazalaki kokende ye alalaki mpɔngi. Nzokande mopɛpɛ makasi mpenza ekitaki na laki, mpe mai ebandaki kotondana na masuwa mpe bazalaki na likama.+ 24  Nsukansuka, bakendaki esika alali mpe balamwisaki ye, balobi: “Molakisi, Molakisi, tolingi tókufa!”+ Ntango alamukaki, apamelaki+ mopɛpɛ ná mai oyo ezalaki kotomboka, mpe ekitaki, mpe kimya ekɔtaki. 25  Bongo alobaki na bango ete: “Wapi kondima na bino?” Kasi babangaki makasi, bakamwaki mingi, balobi: “Oyo azali mpenza nani, mpo azali kopesa ata mipɛpɛ ná mai mitindo, mpe yango ezali kotosa ye?”+ 26  Mpe basɛmaki na mokili ya Bageraza, oyo etalaná ná Galile.+ 27  Kasi ntango abimaki na mokili, mobali moko ya engumba wana oyo azalaki na bademo akutanaki na ye. Mpe banda kala azalaki kolata bilamba te, mpe azalaki kofanda na ndako te kasi na malita.+ 28  Ntango amonaki Yesu agangaki makasi mpe akweaki liboso na ye, mpe na mongongo makasi alobaki ete: “Ngai na yo likambo nini,+ Yesu, Mwana ya Nzambe Oyo-Aleki-Likoló? Nabondeli yo, konyokola ngai te.”+ 29  (Mpo apesaki elimo yango ya mbindo etinda ete ebima na kati ya moto yango. Mpo banda kala ezalaki kokanga ye makasi,+ mpe mbala na mbala bazalaki kokanga ye na minyɔlɔlɔ mpe na bikangeli, bazalaki kokɛngɛla ye, kasi azalaki kokatakata minyɔlɔlɔ yango mpe demo wana azalaki komema ye na bisika oyo bato bazalaka te.) 30  Yesu atunaki ye ete: “Nkombo na yo nani?” Ye alobaki ete: “Limpinga,” mpo bademo mingi bakɔtelaki ye.+ 31  Mpe bazalaki kobondela+ ye ete atinda bango na libulu mozindo+ te. 32  Nzokande etonga moko ya bangulu+ ebele ezalaki kolya na ngomba; bongo babondelaki ye ete apesa bango nzela bákɔtela yango.+ Mpe ye apesaki bango nzela. 33  Bongo bademo babimaki na nzoto ya moto yango mpe bakɔtelaki bangulu, mpe etonga emibwakaki longwa na esika ya likoló ya lobwaku tii na laki mpe ezindaki.+ 34  Kasi ntango bakɛngɛli ya etonga yango bamonaki likambo oyo esalemaki, bakimaki mpe bayebisaki likambo yango na engumba mpe na bamboka ya zamba.+ 35  Bongo bato babimaki mpo na komona likambo oyo esalemaki, mpe bayaki epai ya Yesu mpe bakutaki moto oyo bademo babimaki na nzoto na ye, alati bilamba mpe akómi na makanisi malamu, afandi na makolo ya Yesu; mpe babangaki.+ 36  Baoyo bamonaki likambo yango bayebisaki bango ndenge moto oyo azalaki na bademo akómaki malamu.+ 37  Bongo ebele ya bato nyonso oyo bautaki zingazinga ya Bageraza basɛngaki ye alongwa epai na bango, mpo babangaki mingi.+ Bongo akɔtaki na masuwa mpe azongaki. 38  Nzokande, mobali oyo bademo babimaki na nzoto na ye akobaki kobondela ye ete afanda esika moko na ye; kasi azongisaki moto yango mpe alobaki ete:+ 39  “Zongá epai na yo, mpe kobá koyebisa makambo oyo Nzambe asaleli yo.”+ Bongo akendaki, asakolaki na engumba mobimba makambo oyo Yesu asalelaki ye.+ 40  Ntango Yesu azongaki, ebele yango ya bato bayambaki ye na boboto, mpo bango nyonso bazalaki kozela ye.+ 41  Kasi talá! mobali moko nkombo na ye Yairuse ayaki, mpe mobali yango azalaki mokambi ya sinagoga. Mpe akweaki na makolo ya Yesu mpe abandaki kobondela ye ete akɔta na ndako na ye,+ 42  mpo abotaki mwana se moko, mwana mwasi ya mbula zomi na mibale, mpe akómaki pene na kokufa.+ Ntango azalaki kokende, ebele ya bato yango bazalaki kokanganakangana na ye.+ 43  Mpe mwasi moko, oyo azalaki na maladi ya kotanga makila+ mbula zomi na mibale, oyo moto moko akokaki kobikisa ye na yango te,+ 44  ayaki nsimansima mpe asimbaki nsɔngɛ+ ya elamba na ye ya likoló,+ mpe na ntango wana kaka kotanga na ye ya makila ekatanaki.+ 45  Bongo Yesu alobaki ete: “Nani asimbi ngai?”+ Ntango bango nyonso bazalaki kowangana, Petro alobaki ete: “Molakisi, ebele ya bato batondani pembenipembeni na yo mpe bazali kokanganakangana na yo.”+ 46  Kasi Yesu alobaki ete: “Moto moko asimbi ngai, mpo nayoki nguya+ ebimi ngai.”+ 47  Lokola mwasi yango amonaki ete likambo na ye eyebani, ayaki na kolɛnga mpe akweaki liboso na ye mpe ayebisaki liboso ya bato nyonso ntina oyo asimbaki ye mpe ndenge abikaki na ntango wana kaka.+ 48  Kasi alobaki na ye ete: “Mwana na ngai, kondima na yo ebikisi yo;+ kende na kimya.”+ 49  Wana azalaki naino koloba, momonisi moko ya mokambi ya sinagoga ayaki, alobi ete: “Mwana na yo ya mwasi akufi; kotungisa moteyi lisusu te.”+ 50  Ntango Yesu ayokaki yango, ayanolaki ye ete: “Kobanga te, monisá kaka kondima,+ mpe akobika.” 51  Ntango akómaki na ndako atikelaki moto moko te nzela ya kokɔta elongo na ye longola kaka Petro ná Yoane ná Yakobo mpe tata ná mama ya mwana mwasi yango.+ 52  Kasi bato bazalaki kolela mpe komibɛtabɛta na mawa mpo na ye. Bongo alobaki ete: “Bótika kolela,+ mpo akufi te kasi alali nde mpɔngi.”+ 53  Bongo babandaki kosɛka ye na lityo, mpo bayebaki ete akufi.+ 54  Kasi asimbaki ye na lobɔkɔ mpe abelelaki ete: “Mwana mwasi, tɛlɛmá!”+ 55  Mpe elimo+ na ye ezongaki, mpe atɛlɛmaki+ na ntango wana kaka, mpe atindaki bápesa ye mwa eloko ya kolya.+ 56  Bongo baboti na ye bazalaki lisusu bango te; kasi asɛngaki bango ete báyebisa moto moko te likambo oyo esalemaki.+

Maloba na nse