Luka 5:1-39

5  Na libaku moko ntango ebele ya bato bazalaki kokanganakangana na ye mpe koyoka liloba ya Nzambe, atɛlɛmaki pembeni ya laki ya Genezarete.+  Mpe amonaki masuwa mibale esɛmi na libongo na laki, kasi baluki-mbisi babimaki na yango mpe bazalaki kosukola minyama na bango.+  Amataki na moko ya masuwa yango, oyo ya Simo mpe asɛngaki ye atangola yango mwa mosika na mokili. Bongo afandaki, mpe na masuwa+ abandaki koteya ebele ya bato yango.  Ntango asilisaki koloba, alobaki na Simo ete: “Pusá tii na esika ya mozindo, mpe bókitisa minyama+ na bino mpo na kokanga mbisi.”  Kasi Simo azongisaki ete: “Molakisi, butu mobimba tomoni mpasi mpe tozwi eloko te,+ kasi na etinda na yo nakokitisa minyama.”  Mpe ntango basalaki bongo, bakangaki mbisi ebele mpenza. Kutu, minyama na bango ebandaki kopasuka.  Bongo babengaki baninga na bango oyo bazalaki na masuwa mosusu na mabɔkɔ ete báya kosalisa bango;+ mpe bayaki, mpe batondisaki masuwa nyonso mibale, mpe ebandaki kozinda.  Ntango Simo Petro+ amonaki bongo, akweaki liboso ya Yesu mpe alobaki: “Nkolo, longwá pene na ngai, mpo nazali moto ya masumu.”+  Bongo lokola bakangaki mbisi mingi, ye ná bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye bakamwaki, 10  mpe ezalaki kaka bongo mpo na Yakobo ná Yoane, bana ya Zebede,+ oyo bazalaki kosala elongo na Simo. Kasi Yesu alobaki na Simo ete: “Tiká kobanga. Banda sikoyo okobanda kokanga bato na bomoi.”+ 11  Bongo bazongisaki masuwa na mokili, mpe basundolaki biloko nyonso mpe balandaki ye.+ 12  Na libaku mosusu ntango azalaki na moko ya bingumba yango, talá! mobali moko oyo atondá na maba! Ntango amonaki Yesu akweaki elongi na nse, abondelaki ye mpe alobaki ete: “Nkolo, soki olingi, okoki kokómisa ngai pɛto.”+ 13  Bongo asembolaki lobɔkɔ na ye, asimbaki ye, mpe alobaki ete: “Nalingi. Kómá pɛto.” Mpe na mbala moko maba na ye elimwaki.+ 14  Mpe apesaki moto yango mitindo ete ayebisa moto te:+ “Kasi kende komilakisa epai ya nganga-nzambe,+ mpe pesá likabo+ mpo na kopɛtolama na yo, ndenge Moize asɛngaki, mpo bámona ete obiki.”+ 15  Kasi nsango na ye ezalaki se kopalangana, mpe ebele ya bato bazalaki koyangana mpo na koyoka mpe kobikisama na bamaladi na bango.+ 16  Nzokande, atikalaki ye moko na esobe mpe azalaki kobondela.+ 17  Na mikolo yango, mokolo moko azalaki koteya, mpe Bafarisai ná bateyi ya mibeko oyo bautaki na mboka nyonso ya Galile ná Yudea ná Yerusaleme bafandaki wana; mpe nguya ya Yehova ezalaki wana mpo ye abikisa.+ 18  Mpe talá! mibali bamemaki na mbeto moto moko oyo azalaki mokatatali, mpe balukaki nzela ya kokɔtisa ye mpe kotya ye liboso na ye.+ 19  Bongo, lokola bazwaki nzela ya kokɔtisa ye te mpo na ebele ya bato yango, bamataki likoló ya nsamba, balongoli batwili mpe bakitisi ye na mwa mbeto wana na katikati ya bato oyo bazalaki liboso ya Yesu.+ 20  Mpe ntango amonaki kondima na bango alobaki ete: “Mobali, masumu na yo elimbisami.”+ 21  Bongo bakomeli ná Bafarisai babandaki kokanisakanisa mpe koloba ete: “Moto oyo azali nani mpo afinga Nzambe?+ Nani akoki kolimbisa masumu longola kaka Nzambe ye moko?”+ 22  Kasi lokola Yesu asosolaki makanisi na bango, azongiselaki bango ete: “Bozali kokanisakanisa nini na mitema na bino?+ 23  Nini eleki pɛtɛɛ, koloba: ‘Masumu na yo elimbisami,’ to koloba: ‘Tɛlɛmá mpe tambolá’?+ 24  Kasi mpo bóyeba ete Mwana ya moto azali na bokonzi ya kolimbisa masumu awa na mabele—” alobaki na mokatatali yango ete: “Nalobi na yo: Tɛlɛmá mpe lɔkɔtá mwa mbeto na yo mpe kende epai na yo.”+ 25  Mpe na ntango wana kaka atɛlɛmaki liboso na bango, alɔkɔtaki eloko oyo azalaki kolalela mpe akendaki epai na ye, azali kokumisa Nzambe.+ 26  Bongo bango nyonso bakamwaki mingi mpenza,+ mpe babandaki kopesa Nzambe nkembo, mpe babangaki mingi mpenza, balobi: “Tomoni makambo ya kokamwa lelo!”+ 27  Sikoyo nsima ya makambo wana abimaki mpe amonaki mokɔngɔli-mpako moko nkombo na ye Levi afandi na biro ya mpako, mpe alobaki na ye ete: “Landá ngai.”*+ 28  Mpe atikaki biloko nyonso+ na nsima, atɛlɛmaki mpe abandaki kolanda ye. 29  Lisusu, Levi asalelaki ye fɛti moko monene na ndako na ye; mpe ebele ya bakɔngɔli-mpako bazalaki kuna ná bato mosusu oyo bafandaki elongo na bango mpo na kolya.+ 30  Bongo Bafarisai ná bakomeli na bango babandaki koimaima mpe koloba na bayekoli na ye ete: “Mpo na nini bozali kolya mpe komɛla elongo na bakɔngɔli-mpako mpe basumuki?”+ 31  Yesu azongiselaki bango ete: “Bato ya nzoto kolɔngɔnɔ bazalaka na mposa ya monganga te,+ kasi nde baoyo bazali kobɛla.+ 32  Nayei kobenga bayengebene te, kasi basumuki mpo bábongola motema.”+ 33  Bango balobaki na ye ete: “Bayekoli ya Yoane bakilaka bilei mbala na mbala mpe basalaka malɔmbɔ, ndenge moko mpe baoyo ya Bafarisai, kasi oyo ya yo balyaka mpe bamɛlaka.”+ 34  Yesu alobaki na bango ete: “Bokoki te kokilisa baninga ya mobali ya libala bilei ntango mobali ya libala azali elongo na bango, boye te?+ 35  Kasi mikolo ekoya ntango mobali ya libala+ akolongolama mpenza epai na bango;+ bongo bakokila bilei na mikolo wana.”+ 36  Lisusu, apesaki bango ndakisa moko ete: “Moto moko te akataka eteni ya elamba ya sika mpo na kotonga yango na elamba ya kala; kasi soki asali bongo, boye eteni ya sika ekopasola yango mpe eteni oyo euti na elamba ya sika ekokokana te na oyo ya kala.+ 37  Lisusu, moto moko te atyaka vinyo ya sika na milangi ya kala ya mposo ya nyama; kasi soki asali bongo, vinyo ya sika ekopanza milangi ya mposo ya nyama,+ mpe ekosopana mpe milangi ya mposo ya nyama ekobeba.+ 38  Kasi vinyo ya sika esengeli kotyama na milangi ya sika ya mposo ya nyama. 39  Moto moko te oyo amɛli vinyo ya kala azalaka na mposa ya oyo ya sika; mpo alobi ete: ‘Oyo ya kala+ ezali kitoko.’”

Maloba na nse

Talá Mt 4:20, msl.