Luka 3:1-38

3  Na mbula ya zomi na mitano ya boyangeli ya Tibere Kaisala, ntango Ponse Pilate azalaki guvɛrnɛrɛ ya Yudea, mpe Erode+ azalaki moyangeli ya etúká ya Galile, kasi Filipe ndeko na ye azalaki moyangeli ya etúká ya mokili ya Iturea mpe ya Trakonitise, mpe Lisaniasi moyangeli ya etúká ya Abilene,  na mikolo ya nganga-nzambe mokonzi Anasi mpe ya Kaifa,+ liloba ya Nzambe eyelaki Yoane+ mwana ya Zekaria na esobe.+  Bongo atambolaki na mokili mobimba zingazinga ya Yordani, azalaki kosakola batisimo oyo ezali elembo ya kobongola motema mpo na bolimbisi ya masumu,+  ndenge yango ekomami na mokanda ya maloba ya mosakoli Yisaya ete: “Yoká! Moto moko azali koganga na esobe: ‘Bóbongisa nzela ya Yehova, bósembola babalabala na ye.+  Libulu nyonso ekozipama, mpe ngomba monene ná ngomba moke nyonso ekokóma patatalu, mpe bisika nyonso oyo egumbamá ekokóma banzela ya semba mpe bisika ya mabakumabaku ekokóma banzela ya kitoko;+  mpe bato nyonso bakomona mwango ya kobikisa ya Nzambe.’”+  Yango wana abandaki koloba na ebele ya bato oyo bazalaki koya mpo abatisa bango ete: “Bana ya bitupa,+ nani apesi bino likanisi ya kokima nkanda oyo ezali koya?+  Bongo bósala misala oyo emonisi ete bobongoli motema.+ Mpe bóbanda koloba na mitema na bino te ete: ‘Tata na biso Abrahama.’ Mpo nalobi na bino ete Nzambe azali na nguya ya kobimisela Abrahama bana na mabanga oyo.  Ya solo, sóka etyami na mosisa ya banzete; yango wana, nzete nyonso oyo ezali kobota mbuma ya malamu te ekokatama mpe ekobwakama na mɔtɔ.”+ 10  Mpe ebele ya bato yango bazalaki kotuna ye ete: “Bongo tósala nini?”+ 11  Azalaki kozongisela bango ete: “Moto oyo azali na bilamba mibale ya nse akabela moto oyo azangi, mpe moto oyo azali na biloko ya kolya asala mpe bongo.”+ 12  Kasi ata bakɔngɔli-mpako mpe bayaki kobatisama, mpe balobaki na ye ete: “Moteyi, biso tósala nini?”+ 13  Ye alobaki na bango ete: “Bósɛnga eloko moko te oyo eleki motuya ya mpako.”+ 14  Lisusu, basoda bazalaki mpe kotuna ye: “Biso mpe tósala nini?” Bongo alobaki na bango ete: “Bótungisa moto te mpe bófunda+ moto na lokuta te, bósepela nde na pɔsɔ na bino.”+ 15  Sikoyo lokola bato bazalaki kozela mpe bango nyonso bazalaki komitunatuna na mitema na bango mpo na Yoane ete: “Mbala mosusu ye nde Kristo?”+ 16  Yoane ayanolaki, alobi na bango nyonso ete: “Ngai nazali kobatisa bino na mai; kasi moto moko ya makasi koleka ngai azali koya, nabongi te kofungola nsinga ya basandale na ye.+ Ye akobatisa bino na elimo santu mpe na mɔtɔ.+ 17  Pau na ye ya kopupola mbuma ezali na lobɔkɔ na ye mpo na kopɛtola mpenza esika na ye ya kotuta mbuma mpe koyanganisa+ blé na ndako na ye ya kobomba biloko, kasi akotumba mposo na yango+ na mɔtɔ+ oyo ekoki kobomama te.” 18  Bongo apesaki mpe bilendiseli mosusu mingi mpe akobaki koyebisa bato nsango malamu. 19  Kasi lokola apamelaki Erode moyangeli ya etúká, mpo na Erodiadi mwasi ya ndeko na ye mpe mpo na misala mabe nyonso oyo Erode asalaki,+ 20  Erode abakisaki lisusu likambo oyo na misala nyonso wana: akangaki Yoane na bolɔkɔ.+ 21  Nzokande ntango bato nyonso babatisamaki, Yesu+ mpe abatisamaki, bongo ntango azalaki kobondela, likoló+ efungwamaki 22  mpe elimo santu oyo emonanaki lokola ebenga ekitelaki ye, mpe mongongo moko eutaki na likoló ete: “Yo ozali Mwana na ngai ya bolingo; nandimi yo.”+ 23  Lisusu, Yesu ye moko, ntango abandaki mosala na ye,+ azalaki na mbula soki ntuku misato (30),+ bazalaki kokanisa ete azali mwana,+ ya Yozefe,+mwana ya Heli, 24  mwana ya Matati,mwana ya Levi,mwana ya Meleki,mwana ya Yanai,mwana ya Yozefe, 25  mwana ya Matatiasi,mwana ya Amose,mwana ya Nahumu,mwana ya Eseli,mwana ya Nagai, 26  mwana ya Maate,mwana ya Matatiasi,mwana ya Semeina,mwana ya Yoseke,mwana ya Yoda, 27  mwana ya Yoanane,mwana ya Resa,mwana ya Zerubabele,+mwana ya Shealatiele,+mwana ya Neri, 28  mwana ya Meleki,mwana ya Adi,mwana ya Kosama,mwana ya Elemadama,mwana ya Ere, 29  mwana ya Yesu,mwana ya Eliezere,mwana ya Yorimi,mwana ya Matati,mwana ya Levi, 30  mwana ya Simeone,mwana ya Yudasi,mwana ya Yozefe,mwana ya Yonama,mwana ya Eliakime, 31  mwana ya Melea,mwana ya Mena,mwana ya Matata,mwana ya Natane,+mwana ya Davidi,+ 32  mwana ya Yese,+mwana ya Obede,+mwana ya Boaze,+mwana ya Salemone,+mwana ya Nahashone,+ 33  mwana ya Aminadabe,+mwana ya Arni,+mwana ya Hezerone,+mwana ya Pereze,+mwana ya Yuda,+ 34  mwana ya Yakobo,+mwana ya Yisaka,+mwana ya Abrahama,+mwana ya Tera,+mwana ya Nahore,+ 35  mwana ya Seruge,+mwana ya Reu,+mwana ya Pelege,+mwana ya Ebere,+mwana ya Shela,+ 36  mwana ya Kainana,mwana ya Arpakashade,+mwana ya Seme,+mwana ya Noa,+mwana ya Lameke,+ 37  mwana ya Metusela,+mwana ya Enoka,+mwana ya Yarede,+mwana ya Mahalaleele,+mwana ya Kainana,+ 38  mwana ya Enoshe,+mwana ya Sete,+mwana ya Adama,+mwana ya Nzambe.

Maloba na nse