Luka 23:1-56

23  Bongo ebele ya bato nyonso wana batɛlɛmaki, bango nyonso, mpe bakendaki na ye epai ya Pilate.+  Bongo babandaki kofunda ye+ mpe koloba ete: “Tokuti moto oyo azali kokɔtisa mobulu+ na ekólo na biso mpe azali kopekisa kofuta Kaisala mpako+ mpe koloba ete ye nde Kristo mokonzi.”+  Sikoyo Pilate atunaki ye motuna ete: “Yo ozali mokonzi ya Bayuda?” Azongiselaki ye ete: “Yo moko olobi yango.”+  Bongo Pilate alobaki na banganga-nzambe bakonzi mpe na ebele ya bato ete: “Nazwi moto oyo na mabe moko te.”+  Kasi babandaki kaka kotingama mpe koloba ete: “Azali kotombokisa bato na ndenge azali koteya na Yudea mobimba, ɛɛ banda na Galile tii awa.”  Ntango Pilate ayokaki bongo, atunaki soki moto yango azali Mogalile,  mpe nsima ya koyeba malamu ete azalaki moto ya teritware ya Erode,+ atindaki ye epai ya Erode, oyo azalaki mpe na Yerusaleme na mikolo wana.  Ntango Erode amonaki Yesu asepelaki mingi, mpo banda kala azalaki na mposa ya komona+ ye mpo ayokaki+ nsango na ye, mpe azalaki kolikya komona ye asala mwa elembo.  Sikoyo abandaki kotuna ye mituna mingi; kasi ayanolaki ye te.+ 10  Nzokande, banganga-nzambe bakonzi mpe bakomeli bazalaki se kotɛlɛma mpe kofunda ye makasi.+ 11  Bongo Erode ná basoda oyo bakɛngɛlaka ye batyolaki ye+ mpe basɛkaki+ ye, balatisi ye elamba moko ya ngɛlingɛli mpe bazongisaki ye epai ya Pilate. 12  Erode ná Pilate+ bakómaki sikoyo baninga kaka na mokolo wana; mpo liboso bazalaki ntango nyonso koyinana. 13  Bongo Pilate abengisaki banganga-nzambe bakonzi ná bayangeli ná bato 14  mpe alobaki na bango ete: “Bomemeli ngai mobali oyo ete azali moto oyo azali kotinda bato bátomboka, mpe talá! natuni ye na miso na bino kasi namoni moto oyo na eloko moko te oyo ezali kondimisa+ bifundeli oyo bozali kofunda ye na yango. 15  Kutu, Erode mpe amoni bongo, mpo azongiseli biso ye; mpe talá! asali eloko moko te oyo ebongi na liwa.+ 16  Yango wana, nakobɛta ye fimbo+ mpe nakotika ye.” 17  — 18  Kasi elongo na ebele ya bato na bango nyonso bagangaki mpe balobaki ete: “Longolá ye,+ kasi bimiselá biso Barabasi!”+ 19  (Moto yango abwakamaki na bolɔkɔ mpo atombokisaki bato na engumba mpe mpo azalaki koboma bato.) 20  Pilate abelelaki bango lisusu, mpo azalaki na mposa ya kotika Yesu.+ 21  Bongo babandaki koganga makasi ete: “Baká na nzete! Baká ye na nzete!”+ 22  Na mbala ya misato alobaki na bango ete: “Mpo na nini, mabe nini moto oyo asali? Namoni ye na eloko moko te oyo ebongi na liwa; yango wana, nakobɛta ye fimbo mpe nakotika ye.”+ 23  Bongo babandaki koganga lisusu koleka, na mingongo makasi, mpe kosɛnga ete bábaka ye na nzete; mpe abandaki koyoka mongongo na bango.+ 24  Bongo Pilate akataki ete likambo oyo basɛngi ekokisama:+ 25  abimisaki+ moto oyo bazalaki kosɛnga, oyo abwakamá na bolɔkɔ mpo atombokisaki bato mpe mpo azalaki koboma bato, kasi akabaki Yesu ndenge bakanaki.+ 26  Sikoyo ntango bazalaki kokende na ye, bakangaki Simo, mwana-mboka Sirene, autaki na mboka ya zamba, mpe bamemisaki ye nzete ya mpasi azali kolanda na nsima ya Yesu.+ 27  Kasi ebele mpenza ya bato mpe ya basi bazalaki kolanda ye mpe komibɛta na mawa mpe kolela ye. 28  Yesu abalukaki, atali basi yango mpe alobaki ete: “Bana basi ya Yerusaleme, bótika kolela ngai. Kasi, bómilela bino moko mpe bólela bana na bino;+ 29  mpo talá! mikolo ezali koya oyo bato bakoloba ete: ‘Esengo na bikomba, mpe na mabumu oyo ebotaki te mpe na mabɛlɛ oyo emɛlisaki te!’+ 30  Bongo bakobanda koloba na bangomba ete: ‘Bókwela biso!’ mpe na bangomba mike ete: ‘Bózipa biso!’+ 31  Mpo soki bazali kosala makambo wana naino nzete ezali mobesu, ekozala boni ntango ekokauka?”+ 32  Kasi bamemaki mpe bato mosusu mibale, basali-mabe, mpo na koboma bango elongo na ye.+ 33  Mpe ntango bakómaki na esika oyo babengi Mokuwa ya Motó,+ kuna babakaki ye na nzete elongo na basali-mabe wana, moko na lobɔkɔ na ye ya mobali mpe moko na lobɔkɔ na ye ya mwasi.+ 34  [[Kasi Yesu azalaki koloba ete: “Tata, limbisá+ bango, mpo bazali koyeba oyo bazali kosala te.”]] Lisusu, babwakaki mbɛsɛ mpo na kokabola bilamba na ye.+ 35  Mpe bato batɛlɛmaki kotala.+ Kasi bayangeli bazalaki kosɛkasɛka, balobi: “Abikisaki bamosusu; amibikisa+ ye moko, soki azali Kristo ya Nzambe, Moto oyo aponami.”+ 36  Ata basoda mpe bazalaki kosɛka+ ye, bayaki pene na ye mpe bapesaki ye vinyo ya ngayi+ 37  mpe balobaki ete: “Soki ozali mokonzi ya Bayuda, omibikisa yo moko.” 38  Ezalaki mpe na likomi moko likoló na ye ete: “Oyo nde mokonzi ya Bayuda.”+ 39  Kasi moko na basali-mabe oyo babakaki abandaki kofinga+ ye ete: “Yo ozali Kristo te? Omibikisa mpe obikisa biso.” 40  Mosusu, azongiselaki ye mpe apamelaki ye ete: “Yo ozali kobanga Nzambe te, awa yo ná moto oyo bozwi lisambisi moko?+ 41  Ɛɛ, kutu biso, esengeli bongo, mpo tozali kozwa oyo ekoki na makambo oyo tosalaki; kasi moto oyo asali likambo moko ya mabe te.”+ 42  Mpe alobaki ete: “Yesu, kanisá ngai ntango okokɔta na bokonzi na yo.”+ 43  Mpe ye alobaki na ye ete: “Ya solo nazali koyebisa yo lelo: Okozala na ngai+ na Paradiso.”+ 44  Ɛɛ, ezalaki sikoyo soki ngonga ya motoba, nzokande molili ekɔtaki na mabele mobimba tii na ngonga ya libwa,+ 45  mpo pole ya moi elimwaki; bongo rido+ ya esika mosantu epasukaki na katikati.+ 46  Mpe Yesu abelelaki na mongongo makasi mpe alobaki ete: “Tata, natiki elimo na ngai na mabɔkɔ na yo.”+ Ntango asilisaki koloba bongo, akataki motema.”+ 47  Lokola mokonzi ya basoda amonaki makambo oyo esalemaki abandaki kokumisa Nzambe mpe koloba ete: “Ya solo moto oyo azalaki moyengebene.”+ 48  Mpe ntango ebele ya bato nyonso oyo bayanganaki kuna mpo na kotala likambo wana bamonaki makambo oyo esalemaki, babandaki kozonga, bazali komibɛta na ntolo. 49  Lisusu, baoyo nyonso bayebanaki na ye bazalaki kotɛlɛma na mosika.+ Mpe basi oyo balandaki ye elongo banda na Galile batɛlɛmaki, bazali kotala makambo wana.+ 50  Mpe talá! mobali moko nkombo na ye Yozefe, oyo azalaki moko ya basambisi ya Sanedrina, moto malamu mpe moyengebene+ 51  moto yango andimaki te kopona mwango na bango mpe likambo na bango+—ye azalaki moto ya Arimatea, engumba moko ya bato ya Yudea, mpe azalaki kozela bokonzi ya Nzambe;+ 52  moto yango akendaki epai ya Pilate mpe asɛngaki nzoto ya Yesu.+ 53  Mpe akitisaki yango+ mpe azingaki yango na lini ya kitoko, mpe alalisaki ye na lilita+ oyo etimolamá na kati ya libanga, oyo balalisá naino moto te na kati.+ 54  Nzokande ezalaki mokolo ya Bolɛngɛli,+ mpe na mpokwa, sabata+ ezalaki koya. 55  Kasi basi, oyo bautaki na Galile, bazalaki kolanda mpe batalaki lilita+ mpe ndenge balalisaki nzoto na ye;+ 56  mpe bazongaki mpo na kobongisa matiti ya nsolo mpe mafuta ya nsolo kitoko.+ Kasi, ya solo, bapemaki na sabata+ ndenge mobeko esɛngi.

Maloba na nse