Luka 22:1-71

22  Sikoyo fɛti ya bagato ezangá levire, oyo babengaka Elekeli,+ ezalaki kokóma pene.  Lisusu, banganga-nzambe bakonzi mpe bakomeli bazalaki koluka ndenge ya malamu ya kozwa ye mpo báboma ye,+ mpo bazalaki kobanga bato.+  Kasi Satana akɔtelaki Yudasi, oyo babengi Mokeriota, oyo azalaki na kati ya bantoma zomi na mibale;+  mpe akendaki kosolola na banganga-nzambe bakonzi mpe bakapitɛni ya tempelo mpo na kozwa ndenge ya malamu ya kotɛkɛla bango ye.+  Ɛɛ, basepelaki mpe bayokanaki bápesa ye shekele ya palata.+  Bongo andimaki, mpe abandaki koluka libaku ya malamu mpo na kotɛkɛla bango ye na ntango oyo ebele ya bato bazali zingazinga te.+  Sikoyo mokolo ya bagato ezangi levire ekómaki, mokolo oyo mbeka ya elekeli esengelaki kopesama;+  mpe atindaki Petro ná Yoane, alobi: “Bókende mpe bóbongisela biso elekeli+ mpo tólya yango.”  Balobaki na ye ete: “Epai wapi olingi tóbongisa yango?” 10  Ye alobaki na bango+ ete: “Talá! Ntango bokokɔta na engumba moto moko oyo amemi mbɛki ya mai akokutana na bino. Bólanda ye na ndako oyo akokɔta.+ 11  Mpe bosengeli koloba na nkolo ya ndako ete: ‘Moteyi alobi na yo ete: “Wapi ndako ya koyamba bapaya epai nakoki kolya elekeli elongo na bayekoli na ngai?”’+ 12  Mpe moto yango akolakisa bino shambrɛ moko monene ya likoló oyo ezali na biloko nyonso. Bóbongisa yango kuna.”+ 13  Bongo bakendaki mpe bakutaki makambo kaka ndenge alobaki na bango, mpe babongisaki elekeli.+ 14  Nsukansuka ntango ngonga ekokaki, afandaki na mesa elongo na bantoma na ye.+ 15  Mpe alobaki na bango ete: “Nazalaki na mposa makasi ya kolya elekeli oyo esika moko na bino liboso ete namona mpasi; 16  mpo nazali koyebisa bino ete: Nakolya yango lisusu te tii makambo nyonso oyo ezali na boyokani na yango ekokokisama na bokonzi ya Nzambe.”+ 17  Mpe, azwaki kɔpɔ,+ apesaki matɔndi mpe alobaki ete: “Bókamata yango mpe bólekisela yango mokomoko na bino; 18  mpo nazali koyebisa bino ete: Banda sikoyo nakomɛla lisusu eloko oyo euti na nzete ya vinyo te tii ntango bokonzi ya Nzambe ekoya.”+ 19  Lisusu, akamataki limpa,+ apesaki matɔndi, abukaki yango, mpe apesaki bango yango, alobaki ete: “Oyo elakisi nzoto+ na ngai oyo ekokabama mpo na bino.+ Bókoba kosala boye mpo na kokanisa ngai.”+ 20  Lisusu, ndenge moko mpe mpo na kɔpɔ+ ntango basilisaki bilei ya mpokwa, alobaki ete: “Kɔpɔ oyo elakisi kondimana ya sika+ na nzela ya makila+ na ngai, oyo ekosopama mpo na bino.+ 21  “Kasi talá! lobɔkɔ ya moto oyo akotɛka+ ngai ezali esika moko na ngai na mesa.+ 22  Mpo Mwana ya moto azali kokende ndenge ekatamá;+ kasi mawa na moto oyo azali kotɛka ye!”+ 23  Bongo babandaki kotunana mpo na koyeba nani mpenza na kati na bango alingaki kosala likambo yango.+ 24  Sikoyo, ntembe makasi ebimaki mpe na kati na bango mpo na koyeba nani na kati na bango amonani ete aleki bango nyonso.+ 25  Kasi alobaki na bango ete: “Bakonzi ya bikólo balakisaka bango bokonzi na bango, mpe baoyo bayangelaka bango babengami Bato Malamu.*+ 26  Nzokande bino bosengeli kozala bongo te.+ Kasi moto oyo aleki na kati na bino akóma lokola leki ya nsuka mpenza,+ mpe moto oyo azali kosala lokola mokonzi azala lokola mosali.+ 27  Mpo nani aleki, moto oyo afandi na mesa to oyo azali mosali? Moto oyo afandi na mesa, boye te? Kasi ngai nazali mosali na katikati na bino.+ 28  “Nzokande, bino bozali bato oyo bokangami+ na ngai makasi na komekama na ngai;+ 29  mpe nazali kosala kondimana ná bino, ndenge mpe Tata na ngai asali kondimana+ ná ngai, mpo na bokonzi,+ 30  mpo bólya+ mpe bómɛla na mesa na ngai na bokonzi na ngai,+ mpe bófanda na bakiti ya bokonzi+ mpo na kosambisa mabota zomi na mibale ya Yisraele. 31  “Simo, Simo, talá! Satana+ asɛngi azwa bino mpo apupola bino lokola blé.+ 32  Kasi nasaleli yo lilɔmbɔ+ ete kondima na yo elɛmba te; mpe yo, ntango okozonga, lendisá+ bandeko na yo.” 33  Bongo alobaki na ye ete: “Nkolo, nandimi kokende elongo na yo na bolɔkɔ mpe na liwa.”+ 34  Kasi alobaki ete: “Nazali koyebisa yo, Petro ete: Nsoso ekolela te lelo liboso owangana mbala misato ete oyebi ngai te.”+ 35  Alobaki na bango lisusu ete: “Ntango natindaki+ bino na pɔtɔmɔni te, na saki ya bilei te, na basandale mpe te, bozangaki nde eloko moko?” Bango balobaki ete: “Te!” 36  Mpe alobaki na bango ete: “Kasi sikoyo moto oyo azali na pɔtɔmɔni azwa yango, ndenge moko mpe saki ya bilei; mpe moto oyo azangi mopanga atɛka elamba na ye ya likoló mpe asomba moko. 37  Mpo nazali koyebisa bino ete oyo ekomamá esengeli kokokisama epai na ngai, elingi koloba ete: ‘Mpe atángamaki esika moko na bato oyo babukaka mibeko.’+ Mpo oyo etali ngai ezali kokokisama.”+ 38  Bongo balobaki ete: “Nkolo, talá! mipanga mibale yango oyo.” Alobaki na bango ete: “Ekoki.” 39  Abimaki akei na Ngomba ya Olive ndenge ameseni kokende; bongo bayekoli mpe balandaki ye.+ 40  Ntango akómaki na esika yango alobaki na bango ete: “Bókoba kobondela, mpo bókwea na komekama te.”+ 41  Mpe ye moko akendaki mwa mosika* na bango, mpe agumbaki mabɔlɔngɔ mpe abandaki kobondela 42  ete: “Tata, soki olingi, longolelá ngai kɔpɔ oyo. Nzokande, ezala mokano na ngai te,+ kasi oyo ya yo esalema.”+ 43  Bongo anzelu moko autaki na likoló abimeli ye mpe alendisi ye.+ 44  Kasi lokola atungisamaki mingi mpenza akobaki kobondela na molende koleka;+ mpe motoki na ye ekómaki lokola matangá ya makila oyo ezalaki kokwea na nse.+ 45  Mpe atɛlɛmaki ntango asilisaki kobondela, akendaki epai bayekoli na ye bazalaki mpe akutaki bango balali mpɔngi mpo balɛmbi na mawa;+ 46  mpe alobaki na bango ete: “Mpo na nini bozali kolala mpɔngi? Bótɛlɛma mpe bókoba kobondela, mpo bókwea na komekama te.”+ 47  Ntango azalaki naino koloba, talá! ebele ya bato, mpe moto oyo babengi Yudasi, moko ya bantoma zomi na mibale, azalaki kotambola liboso na bango;+ mpe apusanaki epai ya Yesu mpo na kopwɛpwa ye.+ 48  Kasi Yesu alobaki na ye ete: “Yudasi, ozali kotɛka Mwana ya moto na lipwɛpwɛ?”+ 49  Ntango baoyo bazalaki zingazinga na ye bamonaki likambo oyo elingaki kobima, balobaki ete: “Nkolo, tóbɛta na mopanga?”+ 50  Moko na bango kutu abɛtaki moombo ya nganga-nzambe monene mpe akataki ye litoi ya mobali.+ 51  Kasi Yesu azongisaki ete: “Bótika, ekoki.” Mpe asimbaki litoi yango mpe abikisaki ye.+ 52  Bongo Yesu alobaki na banganga-nzambe bakonzi mpe bakapitɛni ya tempelo mpe mikóló oyo bayaki kuna mpo na kokanga ye ete: “Bobimi na mipanga mpe na mangenda lokola nde boyeli moyibi moko boye?+ 53  Ntango nazalaki elongo na bino na tempelo+ mokolo na mokolo bosembolaki lobɔkɔ na bino te mpo na kokanga ngai.+ Kasi oyo ezali ngonga+ na bino mpe bokonzi+ ya molili.”+ 54  Bongo bakangaki ye, bakei+ na ye mpe bakɔtisi ye na ndako ya nganga-nzambe monene;+ kasi Petro azalaki kolanda na mosika.+ 55  Ntango bapelisaki mɔtɔ na katikati ya lopango mpe bafandaki bango nyonso esika moko, Petro afandaki na kati na bango.+ 56  Kasi mwana mwasi moko ya mosala amonaki ye afandi pene na mɔtɔ oyo ezalaki kongɛngisa mpe atalaki ye malamumalamu mpe alobaki ete: “Moto oyo mpe azalaki elongo na ye.”+ 57  Kasi awanganaki+ yango, alobi: “Mwasi, nayebi ye te.”+ 58  Mpe nsima ya mwa ntango moto mosusu amonaki ye mpe alobaki ete: “Yo mpe ozali moko na bango.” Kasi Petro alobaki ete: “Mobali, ngai te.”+ 59  Mpe nsima ya ngonga soki moko, moto mosusu abandaki kotingama makasi ete: “Ya solo mpenza moto oyo mpe azalaki elongo na ye; kutu, azali Mogalile!”+ 60  Kasi Petro alobaki ete: “Mobali, nayebi makambo oyo ozali koloba te.” Mpe na ntango wana kaka, ntango azalaki naino koloba, nsoso eleli.+ 61  Mpe Nkolo abalukaki atali Petro, mpe Petro akanisaki lisusu liloba ya Nkolo ntango alobaki na ye ete: “Liboso nsoso elela lelo okowangana ngai mbala misato.”+ 62  Mpe abimaki na libándá mpe alelaki na mawa makasi.+ 63  Nzokande mibali oyo bazalaki kokɛngɛla ye babandaki kosɛka+ ye mpe kobɛta+ ye;+ 64  mpe nsima ya kozipa ye elongi bazalaki kotuna mpe koloba ete: “Sakolá. Nani abɛti yo?”+ 65  Mpe bazalaki koloba makambo mosusu mingi mpo na kofinga+ ye. 66  Nsukansuka ntango ntɔngɔ etanaki, liyangani ya mikóló ya bato, banganga-nzambe bakonzi mpe bakomeli, basanganaki esika moko,+ mpe bamemaki ye na makasi na ndako na bango ya Sanedrina, balobi:+ 67  “Soki ozali Kristo,+ yebisá biso.” Kasi ye alobaki na bango ete: “Ata soki nayebisi bino, bokondima yango ata moke te.+ 68  Lisusu, soki ngai natuni bino motuna, bokopesa eyano ata moke te.+ 69  Nzokande, banda sikoyo, Mwana ya moto+ akofanda na lobɔkɔ ya mobali+ ya Nzambe oyo etondi na nguya.”+ 70  Bongo bango nyonso balobaki ete: “Boye yo ozali Mwana ya Nzambe?” Alobaki na bango ete: “Bino moko bozali koloba+ ete ngai nazali ye.” 71  Balobaki ete: “Ntina nini tóluka lisusu litatoli?+ Mpo biso moko toyoki yango na monɔkɔ na ye moko.”+

Maloba na nse

“Moto Malamu” ezalaki nkombo ya kokumisa moto.
To, “na ntaka oyo soki moto abambi libanga, ekokóma.”