Luka 20:1-47

20  Na mikolo yango, mokolo moko, ntango azalaki koteya bato na tempelo mpe kosakola nsango malamu, banganga-nzambe bakonzi mpe bakomeli elongo na mikóló bayaki penepene,+  mpe bazwaki maloba, balobaki na ye ete: “Yebisá biso, bokonzi nini ozali na yango ya kosala makambo oyo, to nani apesi yo bokonzi oyo.”+  Azongiselaki bango ete: “Ngai mpe nakotuna bino motuna moko, mpe bino bóyebisa ngai:+  Batisimo ya Yoane eutaki na likoló to na bato?”+  Bongo bango na bango babandaki kokanisakanisa mpe koloba ete: “Soki tolobi ete: ‘Na likoló,’ akoloba ete: ‘Mpo na nini bondimaki ye te?’+  Kasi soki tolobi: ‘Na bato,’ bato nyonso bakobamba biso mabanga,+ mpo bandimaka mpenza ete Yoane+ azali mosakoli.”+  Bongo bazongisaki ete bayebi te esika yango eutaki.  Mpe Yesu alobaki na bango ete: “Ngai mpe nakoyebisa bino te na lotomo nini nazali kosala makambo oyo.”+  Bongo abandaki kopesa bato ndakisa oyo: “Moto moko alonaki elanga ya vinyo+ mpe atikaki yango na mabɔkɔ ya basali-bilanga, mpe akendaki mobembo na mboka mopaya mpo na ntango molai.+ 10  Kasi wana ntango ekokaki atindaki moombo+ moko epai ya basali-bilanga,+ mpo bápesa ye ndambo ya mbuma ya elanga ya vinyo.+ Nzokande, basali-bilanga babɛtaki ye mpe bazongisaki ye mabɔkɔ mpamba.+ 11  Kasi atindelaki bango lisusu moombo mosusu. Ye mpe babɛtaki ye mpe basambwisaki ye mpe bazongisaki ye mabɔkɔ mpamba.+ 12  Nzokande atindaki lisusu ya misato;+ ye mpe bazokisaki ye mpe babwakaki ye libándá. 13  Bongo nkolo ya elanga ya vinyo alobaki ete: ‘Nakosala nini? Nakotinda mwana na ngai ya bolingo.+ Mbala mosusu bakomemya ye.’ 14  Ntango basali-bilanga bamonaki ye babandaki kopesana makanisi ete: ‘Talá mozwi-ya-libula; tóboma ye, mpo libula ekóma ya biso.’+ 15  Bongo babwakaki ye libándá+ ya elanga ya vinyo mpe babomaki+ ye. Sikoyo nkolo ya elanga ya vinyo akosala bango nini?+ 16  Akoya mpe akoboma basali-bilanga wana mpe akopesa elanga ya vinyo na mabɔkɔ ya bamosusu.”+ Ntango bayokaki bongo balobaki ete: “Likambo ya ndenge wana esalema ata mokolo moko te!” 17  Kasi atalaki bango mpe alobaki ete: “Bongo, likambo oyo ekomamá ete: ‘Libanga oyo batongi-ndako babwakaki+ ekómi libanga monene ya litumu ya ndako’+ elakisi nini? 18  Moto nyonso oyo akokwea likoló ya libanga wana akopanzana.+ Mpe moto nyonso oyo yango ekokwela,+ ekonikanika ye.”+ 19  Bakomeli ná banganga-nzambe bakonzi bazalaki koluka ndenge ya kotya ye mabɔkɔ na ngonga wana mpenza, kasi bazalaki kobanga bato; mpo bayebaki ete apesaki ndakisa wana nde mpo na bango.+ 20  Mpe nsima ya kotala ye malamumalamu, bafutaki bato na kobombana mpe batindaki bango bámimonisa lokola bayengebene, mpo bázwa+ ye na maloba, bápesa ye na mabɔkɔ ya guvɛrnema mpe na bokonzi ya guvɛrnɛrɛ.+ 21  Mpe batunaki ye motuna ete: “Moteyi, toyebi ete yo olobaka mpe oteyaka makambo ndenge ezali mpenza mpe oponaka bilongi te, kasi oteyaka nzela ya Nzambe na boyokani na solo:+ 22  Esengeli tófuta Kaisala mpako to te?”+ 23  Kasi amonaki mayele mabe na bango mpe alobaki na bango ete:+ 24  “Bólakisa ngai denari moko. Elilingi oyo mpe likomi oyo ya nani?” Balobaki ete: “Ya Kaisala.”+ 25  Ye alobaki na bango ete: “Soki boye, bózongisela Kaisala biloko ya Kaisala,+ kasi Nzambe biloko ya Nzambe.”+ 26  Mpe bakokaki kozwa ye na liloba wana te liboso ya bato, kasi lokola bakamwaki na eyano na ye, balobaki eloko te.+ 27  Nzokande, bato mosusu na kati ya Basadukai, bato oyo balobaka ete lisekwa ezali te, bayaki+ mpe batunaki ye motuna 28  ete: “Moteyi, Moize+ akomelaki biso ete: ‘Ntango ndeko mobali ya moto moko akufi, oyo azalaki na mwasi, kasi abotaki mwana te, ndeko na ye+ asengeli kokamata mwasi wana mpe kobotela ndeko na ye bana.’+ 29  Sikoyo ezalaki na bandeko mibali nsambo; mpe oyo ya liboso akamataki mwasi mpe akufaki, abotaki bana te.+ 30  Ndenge moko mpe oyo ya mibale, 31  mpe oyo ya misato akamataki ye. Mpe bango nyonso nsambo ndenge moko: batikaki bana te, kasi bakufaki.+ 32  Nsukansuka, mwasi wana mpe akufaki.+ 33  Bongo na lisekwa, mwasi yango akokóma mwasi ya nani na kati na bango? Mpo bango nsambo bazwaki ye mwasi.”+ 34  Yesu alobaki na bango ete: “Bana ya ntango oyo babalaka+ mpe babalisamaka, 35  kasi baoyo bamonani ete babongi+ kozwa bomoi na ntango wana+ mpe na lisekwa na bakufi+ bakobala te mpe bakobalisama te. 36  Ya solo, bakoki lisusu kokufa te,+ mpo bazali lokola baanzelu, mpe bazali bana ya Nzambe mpo bazali bana ya lisekwa.+ 37  Kasi likambo oyo ete bakufi bazali kolamuka ata Moize amonisaki yango polele, na lisolo ya mwa banzete ya nzubɛ,+ ntango abengi Yehova ‘Nzambe ya Abrahama mpe Nzambe ya Yisaka mpe Nzambe ya Yakobo.’+ 38  Azali Nzambe, ya bakufi te, kasi ya bato ya bomoi, mpo epai na ye bango nyonso bazali na bomoi.”+ 39  Bakomeli mosusu bazongisaki ete: “Moteyi, olobi malamu.” 40  Mpo bazalaki lisusu na mpiko ya kotuna ye ata motuna moko te. 41  Ye mpe alobaki na bango ete: “Ndenge nini balobaka ete Kristo azali mwana ya Davidi?+ 42  Mpo Davidi ye moko alobi na mokanda ya Nzembo ete: ‘Yehova alobaki na Nkolo na ngai ete: “Fandá na lobɔkɔ na ngai ya mobali 43  tii nakotya banguna na yo lokola ebonga ya makolo na yo.”’+ 44  Sikoyo, Davidi azali kobenga ye ‘Nkolo’; bongo ndenge nini ye azali mwana na ye?” 45  Bongo lokola bato nyonso bazalaki koyoka alobaki na bayekoli ete:+ 46  “Bókeba na bakomeli oyo balingaka kolekaleka na bazambala mpe balingaka bambote na bazando mpe bakiti ya liboso na basinagoga mpe bisika ya lokumu mingi na ntango ya bilei ya mpokwa,+ 47  mpe oyo balyaka bandako ya basi oyo mibali bakufá+ mpe mpo na kokosa basalaka mabondeli milaimilai. Bango bakozwa lisambisi moko ya makasi koleka.”+

Maloba na nse