Luka 18:1-43

18  Bongo apesaki bango ndakisa moko mpo na komonisa bango ntina ya kobondela ntango nyonso mpe kolɛmba te,+  alobi: “Na engumba moko boye ezalaki na mosambisi moko oyo azalaki kobanga Nzambe te mpe komemya moto te.  Kasi na engumba yango, ezalaki na mwasi moko oyo mobali akufá mpe azalaki kokende mbala na mbala+ epai na ye koloba ete: ‘Salá ete nalonga moto oyo nazali kosamba na ye.’  Ɛɛ, na boumeli ya ntango moko boye azalaki koboya, kasi na nsima alobaki na motema na ye ete: ‘Atako nabangaka Nzambe te to namemyaka moto te,  kasi lokola mwasi oyo mobali akufá azali ntango nyonso kotungisa ngai,+ nakosala ete alonga, noki te akokoba koya kobɛtabɛta ngai makofi+ tii nalɛmba.’”  Bongo Nkolo alobaki ete: “Bóyoka oyo mosambisi wana alobi, atako azali moyengebene te!  Bongo Nzambe akosala te ete likambo ya bato na ye oyo aponaki, oyo babelelaka ye butu moi, ekatama na bosembo+ atako azali komonisela bango motema molai?+  Nazali koyebisa bino ete: Akosala ete likambo na bango ekatama na bosembo nokinoki.+ Kasi, ntango Mwana ya moto akoya, akokuta mpenza kondima awa na mabele?”  Kasi mpo na bamosusu oyo bazalaki komityela motema ete bazali bayengebene+ mpe bazalaki kotalela bato mosusu ete bazali mpamba,+ apesaki ndakisa oyo: 10  “Bato mibale bamataki na tempelo kobondela, moko Mofarisai mpe mosusu mokɔngɔli-mpako. 11  Mofarisai atɛlɛmaki,+ abandi kobondela+ mpe koloba makambo oyo na motema na ye ete: ‘Ee Nzambe, natɔndi yo mpo nazali lokola bato mosusu te, babɔtɔli, bato bazangi boyengebene, bato ya ekobo, to mpe lokola mokɔngɔli-mpako oyo.+ 12  Nakilaka bilei mbala mibale na pɔsɔ, napesaka moko ya bandambo zomi ya biloko nyonso nazwaka.’+ 13  Kasi mokɔngɔli-mpako, atɛlɛmaki mosika, azalaki kutu kolinga kotombola miso na ye likoló te, kasi azalaki se kobɛtabɛta ntolo na ye+ mpe koloba ete: ‘Ee Nzambe, yokelá ngai mawa, ngai mosumuki.’+ 14  Nazali koyebisa bino ete: Moto oyo akitaki na ndako na ye amonani moyengebene+ koleka moto wana mosusu; mpo moto nyonso oyo azali komitombola akoyokisama nsɔni, kasi moto oyo azali komikitisa akotombwama.”+ 15  Nzokande bato babandaki mpe komemela ye bana na bango ya mike mpo asimba bango; kasi ntango bayekoli bamonaki yango babandaki kopamela bango.+ 16  Nzokande, Yesu abengaki bana yango ya mike epai na ye mpe alobaki ete: “Bótika bana mike báya epai na ngai, mpe bómeka te kopekisa bango. Mpo bokonzi ya Nzambe ezali ya bato oyo bazali lokola bango.+ 17  Ya solo mpenza nazali koloba na bino ete: Moto nyonso oyo ayambi bokonzi ya Nzambe lokola mwana moke te akokɔta na yango ata moke te.”+ 18  Mpe moyangeli moko boye atunaki ye motuna, alobi: “Moteyi Malamu, nasala nini mpo nazwa libula ya bomoi ya seko?”+ 19  Yesu alobaki na ye ete: “Mpo na nini ozali kobenga ngai malamu? Moto malamu azali te, longola kaka moko, Nzambe.+ 20  Oyebi mibeko:+ ‘Kosala ekobo te,+ Koboma moto te,+ Koyiba te,+ Kopesa litatoli ya lokuta te,+ Kumisá tata na yo mpe mama na yo.’”+ 21  Bongo alobaki ete: “Natosi nyonso wana banda bolenge na ngai.”+ 22  Nsima ya koyoka bongo, Yesu alobaki na ye ete: “Ezali naino na eloko moko oyo ezali kozanga yo: Tɛká biloko nyonso oyo ozali na yango mpe kabelá yango babola, mpe okozwa eloko ya motuya na likoló; mpe yaká, landá ngai.”*+ 23  Ntango ayokaki bongo, ayokaki mawa mingi, mpo azalaki mpenza mozwi.+ 24  Yesu atalaki ye mpe alobaki ete: “Ekozala likambo ya mpasi mpenza mpo baoyo bazali na mbongo bákɔta na bokonzi ya Nzambe!+ 25  Ya solo, kokɔta ya kamela na lidusu ya ntonga ezali pɛtɛɛ koleka kokɔta ya mozwi na bokonzi ya Nzambe.”+ 26  Baoyo bayokaki bongo balobaki ete: “Nani akoki ntango mosusu kobika?” 27  Alobaki ete: “Makambo oyo ekoki kosalema te mpo na bato ekoki kosalema mpo na Nzambe.”+ 28  Kasi Petro alobaki ete: “Talá! Biso totiki biloko na biso mpenza mpe tolandi yo.”+ 29  Alobaki na bango ete: “Ya solo mpenza nalobi na bino ete: Ezali na moto moko te oyo atiki ndako to mwasi to bandeko mibali to baboti to bana mpo na bokonzi ya Nzambe+ 30  oyo akozanga kozwa ata na ndenge nini mbala mingi koleka na eleko oyo, mpe na ntango oyo ezali koya bomoi ya seko.”+ 31  Bongo abendaki bantoma zomi na mibale pembeni mpe alobaki na bango ete: “Talá! Tozali komata na Yerusaleme, mpe makambo nyonso oyo ekomamaki na basakoli+ mpo na Mwana ya moto ekokokisama.+ 32  Na ndakisa, bakokaba ye na mabɔkɔ ya bato ya bikólo mpe bakosɛka+ ye mpe bakosambwisa ye mabe+ mpe bakobwakela ye nsoi;+ 33  mpe nsima ya kobɛta ye fimbo+ bakoboma+ ye, kasi na mokolo ya misato akolamuka.”+ 34  Nzokande, bakangaki ntina te ya makambo yango; kasi ndimbola ya liloba oyo ezipamaki na miso na bango, mpe bazalaki koyeba te makambo oyo azalaki koloba na bango.+ 35  Nzokande ntango azalaki kopusana pene na Yeriko moto moko oyo akufá miso afandaki pembeni ya nzela kosɛngasɛnga biloko.+ 36  Lokola ayokaki ebele ya bato bazali koleka, abandaki kotunatuna soki ezali nini. 37  Bayebisaki ye ete: “Yesu Monazarete nde azali koleka!”+ 38  Bongo agangaki mpe alobaki ete: “Yesu, Mwana ya Davidi, yokelá ngai mawa!”+ 39  Mpe bato oyo bazalaki kotambola liboso babandaki kogangela ye ete akanga monɔkɔ, kasi azalaki kaka koganga makasi lisusu koleka ete: “Mwana ya Davidi, yokelá ngai mawa.”+ 40  Bongo Yesu atɛlɛmaki mpe atindaki bámemela ye moto yango.+ Na nsima, ntango akómaki penepene, Yesu atunaki ye ete: 41  “Olingi nasalela yo nini?”+ Ye alobaki ete: “Nkolo, nabanda komona.”+ 42  Bongo Yesu alobaki na ye ete: “Bandá komona; kondima na yo ebikisi yo.”+ 43  Mpe na ntango wana kaka abandaki komona,+ mpe abandaki kolanda ye, mpe kokumisa Nzambe.+ Lisusu, ntango bato nyonso bamonaki bongo, basanzolaki Nzambe.

Maloba na nse

Talá Mt 4:20, msl.