Luka 16:1-31

16  Bongo alobaki lisusu na bayekoli ete: “Moto moko boye azalaki mozwi mpe azalaki na kapita moko,+ mpe bafundaki kapita yango epai na ye ete azalaki kobebisa biloko na ye mpamba.+  Bongo abengaki ye mpe ayebisaki ye ete: ‘Likambo nini nazali koyoka mpo na yo? Pesá lapolo+ ya mosala na yo, mpo okokamba lisusu ndako te.’  Bongo kapita yango alobaki na motema na ye ete: ‘Nasala nini, mpo nkolo+ na ngai akolongola ngai na mosala? Nazali na makasi mingi te ya kotimola, nazali mpe koyoka nsɔni ya kosɛngasɛnga.  Aaa! Nayebi oyo nakosala, mpo ntango bakolongola ngai na mosala, bato báyamba ngai na bandako na bango.’+  Mpe abengaki moto mokomoko oyo azalaki na nyongo ya nkolo na ye mpe alobaki na oyo ya liboso ete: ‘Ozali na nyongo ya nkolo na ngai boni?’  Alobaki ete: ‘Bati nkama moko (100) ya mafuta ya olive.’ Alobaki na ye ete: ‘Kamatá mokanda na yo ya boyokani mpe fandá, komá nokinoki ntuku mitano (50).’  Na nsima, alobaki na mosusu ete: ‘Bongo yo, ozali na nyongo boni?’ Alobaki ete: ‘Korosi nkama moko (100) ya blé.’ Alobaki na ye ete: ‘Kamatá mokanda na yo ya boyokani mpe komá ntuku mwambe (80).’  Mpe nkolo na ye akumisaki kapita yango, atako azalaki moyengebene te, mpo amonisaki mayele;+ mpo bana ya ntango oyo bazali na mayele epai ya libota na bango koleka bana ya pole.+  “Lisusu, nalobi na bino ete: Bózwa baninga+ na nzela ya bomɛngo oyo ezangi boyengebene,+ mpo, ntango ekosila, bango báyamba bino na bisika ya kofanda ya seko.+ 10  Moto oyo azali sembo na likambo ya moke azali mpe sembo na likambo ya monene, mpe moto oyo azali moyengebene te na likambo ya moke azali mpe moyengebene te na likambo ya monene.+ 11  Yango wana, soki bozali sembo te na likambo ya bomɛngo oyo ezangi boyengebene, nani akopesa bino bomɛngo ya solosolo?+ 12  Kasi soki bozali sembo te na eloko ya moto mosusu,+ nani akopesa bino eloko na bino moko? 13  Mosali na kati ya ndako akoki kozala moombo ya bankolo mibale te; mpo to akoyina oyo mpe akolinga mosusu, to akokangama na oyo mpe akotyola mosusu. Bokoki te kozala baombo ya Nzambe mpe ya Bomɛngo.”+ 14  Sikoyo Bafarisai, bato oyo balingá mbongo, bazalaki koyoka makambo nyonso wana, mpe babandaki kosɛkasɛka ye.+ 15  Bongo alobaki na bango ete: “Bino nde bato oyo bomitángaka bino moko bayengebene liboso ya bato,+ kasi Nzambe ayebi mitema+ na bino; mpo eloko ya ntina na miso ya bato ezali eloko ya bosɔtɔ na miso ya Nzambe.+ 16  “Mibeko mpe Basakoli ezalaki tii na Yoane.+ Banda ntango wana nsango malamu ya bokonzi ya Nzambe ezali kosakolama, mpe bato ya ndenge nyonso bazali kowela kokende epai na yango.+ 17  Ya solo, ezali mpasi te ete likoló ná mabele eleka+ na esika ete mwa eteni+ ya ‘i’ ya Mibeko ekokisama te.+ 18  “Moto nyonso oyo abomi libala na mwasi na ye mpe abali mosusu azali kosala ekobo, mpe moto oyo abali mwasi oyo abomá libala na mobali na ye azali kosala ekobo.+ 19  “Kasi moto moko boye+ azalaki mozwi, mpe azalaki kolata bilamba ya motane-moindo mpe lini, mokolo na mokolo azalaki na biloko ya kitoko mingi mpenza.+ 20  Kasi mosɛngi-biloko moko na nkombo Lazare azalaki kotyama mbala na mbala na porte na ye, nzoto na ye etondá na bampota 21  mpe azalaki na mposa ya kolya biloko oyo ezalaki kokwea na mesa ya mozwi yango. Ɛɛ, kutu, bambwa bazalaki koya kolɛmbɔla bampota na ye. 22  Mpe na nsima mosɛngi-biloko yango akufaki+ mpe baanzelu bamemaki ye tii na ntolo+ ya Abrahama.+ “Mozwi mpe akufaki+ mpe akundamaki. 23  Mpe na kati ya Nkunda* atombolaki miso na ye, wana azalaki na kati ya minyoko,+ mpe amonaki Abrahama mosika mpe Lazare na ntolo na ye. 24  Bongo abengaki mpe alobaki ete: ‘Tata Abrahama,+ yokelá ngai mawa mpe tindá Lazare azindisa nsɔngɛ ya mosapi na ye na mai mpe akómisa lolemo na ngai mpiɔ,+ mpo nazali komona bwale na mɔtɔ oyo ezali kongala.’+ 25  Kasi Abrahama alobaki ete: ‘Mwana, kobosana te ete ntango ozalaki na bomoi ozwaki biloko kitoko mingi, kasi Lazare azwaki biloko ya mabe. Bongo sikoyo ye azali kobɔndisama awa kasi yo ozali komona bwale.+ 26  Mpe longola makambo nyonso wana, libulu moko monene+ ekabolá biso ná bino,+ mpe bato oyo balingi kolongwa awa báya epai na bino bakoki koya te, mpe bato bakoki kolongwa kuna mpe kokatisa tii epai na biso te.’+ 27  Bongo alobaki ete: ‘Lokola ezali boye nasɛngi yo, tata, otinda ye na ndako ya tata na ngai, 28  mpo nazali na bandeko mibali mitano, mpo apesa bango litatoli malamumalamu, mpo bango mpe báya na esika ya monyoko oyo te.’ 29  Kasi Abrahama alobaki ete: ‘Bazali na Moize+ ná Basakoli;+ báyoka bango.’+ 30  Bongo alobaki ete: ‘Te, bongo te, tata Abrahama, kasi soki moto moko na kati ya bakufi akei epai na bango bakobongola mitema.’ 31  Kasi alobaki na ye ete: ‘Soki bazali koyoka Moize+ ná Basakoli te, bakondima mpe te ata soki moto oyo akufaki alamuki.’”

Maloba na nse

To, “Hadesi.” Talá Ap 4.