Luka 13:1-35

13  Na eleko yango mpenza bato mosusu bazalaki wana mpe bayebisaki ye ete Pilate abomaki Bagalile+ oyo bazalaki kopesa bambeka.  Bongo azongiselaki bango ete: “Bokanisi ete Bagalile wana bazalaki basumuki+ koleka Bagalile mosusu nyonso mpo makambo wana ekweli bango?  Te, bongo te, nazali koyebisa bino; kasi soki bobongoli mitema te, bino nyonso bokobomama se ndenge wana.+  To baoyo zomi na mwambe oyo linɔ́ngi ya Siloame ekwelaki mpe ebomaki bango, bokanisi ete bazalaki na nyongo monene koleka bato mosusu nyonso oyo bafandaka na Yerusaleme?  Te, bongo te, nazali koyebisa bino; kasi soki bobongoli mitema te, bino nyonso bokobomama se bongo.”+  Bongo apesaki ndakisa oyo: “Moto moko azalaki na nzete ya figi oyo elonamaki na elanga na ye ya vinyo,+ mpe ayaki koluka mbuma na nzete yango,+ kasi azwaki ata moko te.+  Mpe alobaki na mosali-bilanga ya vinyo ete: ‘Talá mbula misato+ yango oyo banda nazali koya koluka mbuma na nzete ya figi oyo, kasi nazali kozwa ata moko te. Katá yango!+ Mpo na nini mpenza ezali kokoba kobebisa mabele?’  Azongiselaki ye ete: ‘Nkolo, tiká yango+ lisusu mbula oyo, tii natimola zingazinga na yango mpe natya bipɔli;  mpe soki eboti mbuma na mikolo ekoya, malamu mingi; kasi soki te, okokata yango.’”+ 10  Sikoyo azalaki koteya na sinagoga moko na sabata. 11  Mpe talá! mwasi moko oyo demo+ moko abɛlisaki na boumeli ya mbula zomi na mwambe, agumbamá na mibale mpe azalaki kokoka ata moke te kotɛlɛma alima. 12  Ntango Yesu amonaki ye, ayebisaki ye ete: “Mwasi, obiki+ na bolɛmbu na yo.” 13  Mpe atyelaki ye mabɔkɔ; mpe na ntango wana kaka atɛlɛmaki semba,+ mpe abandaki kokumisa Nzambe. 14  Kasi lokola mokambi ya sinagoga ayokaki mabe mpo Yesu abikisaki moto na sabata, abandaki koloba na ebele ya bato yango boye: “Ezali na mikolo motoba oyo mosala esengeli kosalema;+ yango wana, bóyaka kobikisama na mikolo wana, kasi na mokolo ya sabata te.”+ 15  Nzokande, Nkolo ayanolaki ye mpe alobaki ete: “Bakosi,+ na sabata mokomoko na bino afungolaka ngɔmbɛ na ye ya mobali to mpunda na ye na lopango ya bibwɛlɛ mpe akendaka komɛlisa yango, boye te?+ 16  Bongo ebongaki te ete mwasi oyo, oyo azali mwana ya Abrahama,+ mpe oyo Satana akangá mbula zomi na mwambe oyo afungwama na nsinga wana na mokolo ya sabata?” 17  Mpe ntango alobaki makambo wana, batɛmɛli na ye nyonso babandaki koyoka nsɔni;+ kasi ebele ya bato nyonso wana babandaki kosepela na makambo nyonso ya nkembo oyo azalaki kosala.+ 18  Yango wana alobaki ete: “Bokonzi ya Nzambe ezali lokola nini, mpe nakokokanisa yango na nini?+ 19  Ezali lokola mbuma moko ya mutarde oyo moto moko azwaki mpe alonaki na elanga na ye, mpe ekolaki mpe ekómaki nzete, mpe bandɛkɛ ya likoló+ bayaki kofanda na bitape na yango.”+ 20  Mpe alobaki lisusu ete: “Nakokokanisa bokonzi ya Nzambe na nini? 21  Ezali lokola levire, oyo mwasi moko azwaki mpe abombaki na katini ya bimekelo misato ya minene* ya farini tii na ntango pɔtɔpɔtɔ mobimba evimbaki.”+ 22  Mpe atambolaki engumba na engumba mpe mboka na mboka, azali koteya mpe kokoba na mobembo na ye na Yerusaleme.+ 23  Nzokande moto moko alobaki na ye ete: “Nkolo, baoyo bakobika bazali moke?”+ Ye alobaki na bango ete: 24  “Bósala+ makasi mpenza bókɔta na porte ya moke,+ mpo nazali koyebisa bino, bato mingi bakoluka kokɔta kasi bakokoka te,+ 25  ntango kaka nkolo-ndako akotɛlɛma mpe akokanga porte, mpe bokobanda kotɛlɛma libándá mpe kobɛta kɔkɔkɔ na porte, mpe koloba ete: ‘Tata, fungolelá biso.’+ Kasi ye akozongisela bino ete: ‘Nayebi te esika bouti.’+ 26  Bongo bokobanda koloba: ‘Tolyaki mpe tomɛlaki na miso na yo, mpe ozalaki koteya na babalabala na biso ya minene.’+ 27  Kasi ye akoyebisa bino ete: ‘Nayebi te esika bouti. Bólongwa pene na ngai, bino nyonso, bato bosalaka makambo ya kozanga boyengebene!’+ 28  Kuna nde bokolela mpe bokolya mino,+ ntango bokomona Abrahama ná Yisaka ná Yakobo ná basakoli nyonso na bokonzi ya Nzambe,+ kasi bino bobwakami libándá. 29  Lisusu, bato bakouta na ɛsti mpe wɛsti, na nɔrdi mpe na sudi,+ mpe bakofanda na mesa na bokonzi ya Nzambe.+ 30  Mpe talá! ezali na bato ya nsuka oyo bakokóma bato ya liboso, mpe ezali na bato ya liboso oyo bakokóma bato ya nsuka.”+ 31  Na ngonga yango mpenza Bafarisai mosusu bayaki, balobaki na ye ete: “Simbá nzela na yo kende, mpo Erode alingi koboma yo.” 32  Mpe alobaki na bango ete: “Bókende koyebisa gambala+ wana ete: ‘Talá! Nazali kobengana bademo mpe nazali kobikisa lelo ná lobi, mpe na mokolo ya misato nakosilisa mosala na ngai.’+ 33  Atako bongo, nasengeli kokoba mobembo na ngai lelo ná lobi mpe na mokolo oyo ekolanda, mpo ekoki kondimama te ete mosakoli akufa na libándá ya Yerusaleme.+ 34  Yerusaleme, Yerusaleme, engumba oyo ebomaka+ basakoli mpe ebambaka baoyo batindami epai na yango mabanga+—mbala boni nalingaki koyanganisa bana na yo esika moko ndenge nsoso ya mwasi eyanganisaka bana na yango na nse ya mapapu na yango,+ kasi bolingaki yango te!+ 35  Talá! Basundoleli bino ndako+ na bino. Nazali koyebisa bino: Bokomona ngai ata moke te tii na ntango bokoloba: ‘Moto oyo azali koya na nkombo ya Yehova apambwama!’”+

Maloba na nse

To, “bimekeli misato ya minene,” yango nyonso ezali litre 22.