Luka 1:1-80

1  Lokola bato mingi basali makasi básangisa mpe bákoma makambo oyo esalemá+ oyo biso mpe tondimi mpenza,  ndenge baoyo bamonaki makambo yango na miso+ banda na ebandeli+ mpe bakómaki basaleli oyo bazali kosakola nsango malamu+ bayebisaki biso,  ngai mpe nazwaki mokano, mpo nalandelaki makambo nyonso malamumalamu uta ebandeli, ete nakomela yo yango na molɔngɔ mpenza,+ Ee Teofile+ moto ya lokumu mingi,+  mpo oyeba mpenzampenza bosolo ya makambo oyo bateyaki yo na monɔkɔ.+  Na mikolo ya Erode,+ mokonzi ya Yudea, ezalaki na nganga-nzambe moko nkombo na ye Zekaria moto ya etuluku ya Abiya,+ mpe mwasi na ye azalaki moko ya bana ya Arona,+ mpe nkombo na ye Elizabeti.  Bango nyonso mibale bazalaki bayengebene+ na miso ya Nzambe mpo bazalaki kotambola na mbeba te+ na boyokani na mitindo+ mpe mibeko+ nyonso ya Yehova.+  Kasi bazalaki na mwana te, mpo Elizabeti azalaki ekomba,+ mpe bango nyonso mibale bakómaki na mbula mingi mpenza.  Nzokande na ntango azalaki kosala mosala na ye ya bonganga-nzambe liboso ya Nzambe na ngala ya etuluku+ na ye,  ekómaki ngala na ye ya kopesa likabo ya mpaka ya malasi+ na kolanda momeseno ya bonganga-nzambe mpe akɔtaki na esika mosantu ya Yehova;+ 10  mpe na libándá, ebele ya bato nyonso bazalaki kobondela na ngonga ya kopesa likabo ya mpaka ya malasi.+ 11  Anzelu ya Yehova abimelaki ye, atɛlɛmi na lobɔkɔ ya mobali ya etumbelo ya mpaka ya malasi.+ 12  Kasi Zekaria abulunganaki na likambo oyo amonaki, mpe abangaki.+ 13  Kasi anzelu yango alobaki na ye ete: “Kobanga te, Zekaria, mpo lilɔmbɔ na yo eyokami mpe endimami,+ mpe mwasi na yo Elizabeti akobotela yo mwana mobali, mpe okopesa ye nkombo Yoane.+ 14  Mpe okozala na esengo mpe na nsai mingi, mpe bato mingi bakosepela+ na mbotama na ye; 15  mpo akozala moto monene na miso ya Yehova.+ Kasi asengeli komɛla vinyo te mpe masanga ya makasi ata moke te,+ mpe akotonda na elimo santu banda na libumu ya mama na ye;+ 16  mpe akozongisa ebele ya bana ya Yisraele epai ya Yehova+ Nzambe na bango. 17  Lisusu, akotambola liboso na ye na elimo mpe na nguya ya Eliya,+ mpo na kozongisa mitema+ ya batata epai ya bana mpe bato oyo bazangá botosi epai ya mayele ya bayengebene, mpo na kolɛngɛlɛla Yehova+ bato oyo babongisami.”+ 18  Mpe Zekaria alobaki na anzelu ete: “Ndenge nini nakoyeba ete likambo yango ezali mpenza solo? Mpo nakómi mobange+ mpe mwasi na ngai akómi na mbula mingi mpenza.” 19  Anzelu azongiselaki ye ete: “Ngai nazali Gabriele,+ natɛlɛmaka liboso ya Nzambe, mpe natindami mpo nasolola+ na yo mpe nasakwela yo nsango malamu ya makambo yango. 20  Kasi talá! okokoka koloba te mpe okofanda nyɛɛ+ tii mokolo makambo wana ekosalema, mpo ondimi maloba na ngai te, oyo ekokokisama na ntango na yango oyo etyamá.” 21  Na ntango wana bato bazalaki kaka kozela Zekaria,+ mpe babandaki kokamwa mpe komituna mpo na nini azali koumela na esika mosantu. 22  Kasi ntango abimaki akokaki koloba na bango te, mpe basosolaki ete auti komona emonaneli+ moko na esika mosantu; mpe azalaki kaka kosalela bango bilembo, kasi azalaki koloba te. 23  Nzokande, ntango mikolo ya mosala na ye nyonso esilaki,+ azongaki epai na ye. 24  Kasi nsima ya mikolo wana mwasi na ye Elizabeti azwaki zemi;+ mpe amibombaki sanza mitano, alobi: 25  “Oyo ezali ndenge Yehova asaleli ngai na mikolo oyo atyeli ngai likebi mpo alongola nsɔni na ngai na miso ya bato.”+ 26  Na ntango zemi na ye ekómaki na sanza ya motoba, Nzambe atindaki anzelu Gabriele+ na engumba moko ya Galile nkombo na yango Nazarete, 27  epai ya ngɔndɔ moko oyo mobali moko na nkombo Yozefe moto ya ndako ya Davidi alaká libala; mpe nkombo ya ngɔndɔ+ yango Maria.+ 28  Mpe ntango akɔtaki liboso na ye alobaki ete: “Mbote,+ moto oyo Nzambe amoniseli boboto mingi, Yehova+ azali na yo.”+ 29  Kasi liloba wana ebulunganisaki ye mingi mpe abandaki kokanisa ntina ya mbote wana. 30  Bongo anzelu alobaki na ye ete: “Maria, kobanga te mpo Nzambe amoniseli yo boboto;+ 31  mpe talá! okozwa zemi mpe okobota mwana mobali,+ mpe okopesa ye nkombo Yesu.+ 32  Ye akozala moto monene+ mpe akobengama Mwana ya Oyo-Aleki-Likoló;+ mpe Yehova Nzambe akopesa ye kiti ya bokonzi+ ya Davidi tata na ye,+ 33  mpe akoyangela ndako ya Yakobo libela na libela, mpe bokonzi na ye ekozala na nsuka te.”+ 34  Kasi Maria alobaki na anzelu yango ete: “Ndenge nini yango ekosalema, mpo nasangisá naino nzoto+ na mobali te?” 35  Anzelu azongiselaki ye ete: “Elimo santu+ ekoyela yo, mpe nguya ya Oyo-Aleki-Likoló ekozipa yo. Yango wana mpe mwana oyo akobotama akobengama mosantu,+ Mwana ya Nzambe.+ 36  Mpe talá! Elizabeti moto ya libota na yo azwi mpe zemi ya mwana mobali, na bobange na ye, mpe oyo ezali sanza ya motoba ya zemi na ye, moto oyo babengaki ekomba;+ 37  mpo epai ya Nzambe ezali ata na liloba moko te oyo ekoki kosalema te.”+ 38  Bongo Maria alobaki: “Talá! Nazali moombo ya Yehova!+ Tiká ekómela ngai ndenge olobi.” Bongo anzelu atikaki ye akei. 39  Bongo na mikolo yango, Maria atɛlɛmaki mpe akendaki nokinoki na mokili ya ngombangomba, na engumba moko ya Yuda, 40  mpe akɔtaki epai ya Zekaria mpe apesaki Elizabeti mbote. 41  Bongo ntango Elizabeti ayokaki mbote ya Maria, mwana na libumu na ye apumbwaki; mpe Elizabeti atondaki na elimo santu, 42  mpe abelelaki na mongongo makasi mpe alobaki ete: “Opambwami na kati ya basi, mpe mbuma ya libumu na yo epambwami!+ 43  Bongo ndenge nini nazwi libaku malamu oyo: bátindela ngai mama ya Nkolo na ngai?+ 44  Mpo talá! ntango mongongo ya mbote na yo eyokanaki na matoi na ngai, mwana na kati ya libumu na ngai apumbwaki na nsai mingi.+ 45  Esengo mpe na mwasi oyo andimi, mpo makambo nyonso oyo Yehova alobelaki ye ekokokisama.”+ 46  Mpe Maria alobaki ete: “Molimo na ngai ezali kokumisa Yehova,+ 47  mpe elimo na ngai ekoki te komipekisa kosepela mingi+ mpo na Nzambe Mobikisi na ngai;+ 48  mpo amoni ete moombo na ye ya mwasi azali moto mpamba.+ Mpo talá! banda sikoyo mabota nyonso bakotánga ngai moto ya esengo;+ 49  mpo Moto ya nguya asaleli ngai misala minene, mpe nkombo na ye ezali mosantu;+ 50  mpe motema mawa na ye ezali likoló ya bato oyo babangaka ye mabota na mabota.+ 51  Asali na nguya na lobɔkɔ na ye,+ apalanganisi baoyo bazali na lolendo na makanisi ya mitema na bango.+ 52  Akitisi bato ya nguya+ na bakiti ya bokonzi mpe atomboli bato mpamba;+ 53  atondisi bato ya nzala na biloko ya malamu+ mpe azongisi bato ya bomɛngo mabɔkɔ mpamba.+ 54  Ayei kosalisa Yisraele mosaleli na ye,+ mpo akanisa lisusu motema mawa na ye,+ 55  ndenge ayebisaki yango bankɔkɔ na biso, Abrahama ná momboto na ye, libela na libela.”+ 56  Bongo Maria afandaki elongo na ye soki sanza misato, mpe azongaki epai na ye. 57  Nzokande ntango oyo Elizabeti asengelaki kobota ekokaki, mpe abotaki mwana mobali. 58  Mpe bato oyo bafandi penepene mpe bato ya libota na ye bayokaki ete Yehova amoniselaki ye motema mawa mingi,+ mpe babandaki kosepela+ elongo na ye. 59  Mpe na mokolo ya mwambe bakataki mwana yango ngenga,+ mpe balingaki kopesa ye nkombo ya tata na ye, Zekaria. 60  Kasi mama na ye alobaki na bango ete: “Te, bongo te! kasi bakobenga ye Yoane.” 61  Bongo balobaki na ye: “Moto moko na libota na yo azali na nkombo wana te.” 62  Bongo batunaki tata na ye na bilembo soki alingi bápesa mwana nkombo nini. 63  Mpe asɛngaki etanda moko mpe akomaki ete: “Nkombo na ye Yoane.”+ Bongo bango nyonso bakamwaki. 64  Na mbala moko monɔkɔ na ye efungwamaki+ mpe lolemo na ye efungwamaki, abandaki koloba mpe kopambola Nzambe. 65  Mpe bato nyonso oyo bazalaki kofanda penepene na bango babangaki; mpe babandaki kolobela makambo nyonso wana na mokili mobimba ya ngombangomba ya Yudea, 66  mpe bato nyonso oyo bayokaki yango babombaki yango na mitema+ na bango mpe bazalaki koloba: “Mwana oyo akozala nani mpenza?” Mpo lobɔkɔ+ ya Yehova ezalaki mpenza na ye. 67  Mpe Zekaria tata na ye atondaki na elimo santu,+ mpe asakolaki+ ete: 68  “Yehova Nzambe ya Yisraele apambwama,+ mpo atyeli bato na ye likebi mpe asikoli+ bango.+ 69  Mpe abimiseli biso liseke+ ya lobiko na ndako ya mosaleli na ye Davidi, 70  kaka ndenge alobaki na monɔkɔ ya basakoli na ye basantu banda na ntango ya kala,+ 71  ete akobikisa biso na banguna na biso mpe na lobɔkɔ ya baoyo nyonso bayinaka biso;+ 72  mpo amonisela biso motema mawa mpo na bankɔkɔ na biso mpe akanisa lisusu kondimana na ye mosantu,+ 73  ndai oyo alapelaki nkɔkɔ na biso Abrahama,+ 74  mpo, nsima ya kosikola biso na mabɔkɔ ya banguna,+ apesa biso libaku malamu ya kosalela ye mosala mosantu+ na kobanga te, 75  na bosembo mpe na boyengebene liboso na ye mikolo nyonso ya bomoi na biso.+ 76  Kasi yo mwana, bakobenga yo mosakoli ya Oyo-Aleki-Likoló, mpo okotambola liboso ya Yehova mpo na kobongisa banzela na ye,+ 77  mpo na kopesa bato na ye boyebi ete akobikisa bango na nzela ya bolimbisi ya masumu na bango,+ 78  mpo na mawa monene ya Nzambe na biso. Mpo na mawa yango, tokomona pole oyo euti na likoló+ mpe ezali kongɛnga lokola kotana ya ntɔngɔ,+ 79  mpo na kopesa pole na bato oyo bazali kofanda na molili mpe na elili ya liwa,+ mpo na kotambwisa makolo na biso malamu na nzela ya kimya.” 80  Mpe mwana yango azalaki kokola+ mpe kokóma makasi na elimo, mpe azalaki kaka kofanda na bisobe tii mokolo oyo amilakisaki polele na Yisraele.

Maloba na nse