Kolimbola Mibeko 4:1-49

4  “Mpe sikoyo, Ee Yisraele, yoká malako mpe bikateli ya lisambisi oyo nazali koteya bino mpo bósalela yango, mpo bózala na bomoi+ mpe bókɔta mpe bózwa mpenza mokili oyo Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bino azali kopesa bino.  Bosengeli kobakisa eloko te na liloba oyo nazali kopesa bino mitindo, mpe bosengeli kolongola eloko te na yango,+ mpo na kobatela mitindo ya Yehova Nzambe na bino oyo nazali kopesa bino.  “Miso na bino moko nde emonaki oyo Yehova asalaki na likambo ya Baala ya Peore,+ ete mobali nyonso oyo alandaki Baala ya Peore ye nde Yehova Nzambe na yo abomaki epai na yo.+  Kasi bino baoyo bokangami+ na Yehova Nzambe na bino, bozali bino nyonso na bomoi lelo oyo.  Talá, nateyi bino malako+ mpe bikateli ya lisambisi,+ kaka ndenge Yehova Nzambe na ngai apesi ngai mitindo, mpo bino bósala bongo na mokili oyo bozali kokende kozwa.  Mpe bosengeli kobatela mpe kosalela yango, mpamba te yango nde bwanya+ mpo na bino mpe mayele+ mpo na bino na miso ya bato ya bikólo oyo bakoyoka nsango ya malako oyo nyonso, mpe bakoloba mpenza ete: ‘Ekólo monene oyo ezali mpenza ekólo moko ya bato ya bwanya mpe ya mayele.’+  Mpo, ekólo+ monene nini oyo ezali na banzambe penepene na yango ndenge Yehova Nzambe na biso azali penepene na biso ntango nyonso oyo tobelelaka ye?+  Mpe ekólo monene nini oyo ezali na malako mpe na bikateli ya lisambisi ya boyengebene lokola mobeko nyonso oyo nazali kotya liboso na bino lelo oyo?+  “Kaka nde kebá mpe batelá molimo+ na yo, ete obosana te makambo oyo miso na yo emoni+ mpe yango elongwa na motema na yo te mikolo nyonso ya bomoi na yo;+ mpe osengeli koyebisa yango bana na yo mpe bana ya bana na yo,+ 10  mokolo oyo otɛlɛmaki liboso ya Yehova Nzambe na yo na Horebe,+ ntango Yehova alobaki na ngai ete: ‘Yanganisá bato epai na ngai mpo nayokisa bango maloba+ na ngai, mpo báyekola kobanga+ ngai mikolo nyonso oyo bakozala na bomoi na mabele mpe mpo báteya bana na bango.’+ 11  “Bongo bobɛlɛmaki mpe botɛlɛmaki na nse ya ngomba, mpe ngomba ezalaki kopela mɔtɔ tii na likoló mpenza;* molili, lipata mpe molili tuu ezalaki.+ 12  Mpe Yehova abandaki koloba na bino na katikati ya mɔtɔ.+ Bozalaki koyoka lokito ya maloba, kasi bozalaki komona elilingi+ ata moko te—kaka mongongo.+ 13  Mpe ayebisaki bino kondimana+ na ye, oyo apesaki bino mitindo ete bókokisa yango—Maloba Zomi+ wana, nsima na yango, akomaki yango na bitanda mibale ya mabanga.+ 14  Mpe ngai nde moto Yehova apesaki mitindo na ntango yango mpo na koteya bino malako mpe bikateli ya lisambisi, mpo bino bósalela yango na mokili epai bozali kokatisa mpo na kozwa yango.+ 15  “Mpe bosengeli kobatela milimo na bino,+ mpo bomonaki elilingi+ ata moko te na mokolo oyo Yehova alobaki na bino na Horebe na katikati ya mɔtɔ, 16  mpo bóbebisa makambo+ te mpe bómisalela te ekeko oyo eyemami, elilingi ya elembo nyonso, elilingi ya mobali to mwasi,+ 17  elilingi ya nyama nyonso oyo ezali na mabele,+ elilingi ya ndɛkɛ nyonso oyo ezali na mapapu, oyo epumbwaka na likoló,+ 18  elilingi ya eloko nyonso oyo etambolaka na mabele, elilingi ya mbisi+ nyonso oyo ezali na kati ya mai na nse ya mabele; 19  mpe mpo otombola miso na yo na likoló mpe omona mpenza moi ná sanza mpe minzoto, limpinga nyonso ya likoló, mpe olengolama mpenza mpe ogumbamela yango mpe osalela yango,+ biloko oyo Yehova Nzambe na yo akabelá bato ya bikólo nyonso oyo bazali na mabele mobimba.+ 20  Kasi bino bozali bato oyo Yehova azwaki mpo abimisa bino na litumbu ya konyangwisa bibende,+ na Ezipito, mpo bókóma bato na ye+ moko mpenza lokola na mokolo ya lelo. 21  “Mpe Yehova asilikelaki ngai makasi mpo na bino,+ bongo alapaki ndai ete nakokatisa Yordani te mpe nakokɔta te na mokili ya malamu oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo lokola libula.+ 22  Mpo nazali kokufa na mokili oyo.+ Nazali kokatisa Yordani te, kasi bino bozali kokatisa, mpe bosengeli kozwa mokili malamu oyo. 23  Bókeba ete bóbosana te kondimana ya Yehova Nzambe na bino oyo asalaki ná bino+ mpe bómisalela te ekeko oyo eyemami, elilingi ya eloko nyonso oyo mpo na yango Yehova Nzambe na yo apesaki yo mitindo.+ 24  Mpo Yehova Nzambe na yo azali mɔtɔ oyo ezikisaka,+ Nzambe oyo asɛngaka kokangama kaka na ye.+ 25  “Soki oboti bana mpe bana ya bana mpe bofandi ntango molai na mokili mpe soki bobebisi makambo+ mpe bomisaleli ekeko oyo eyemami,+ elilingi ya eloko nyonso, mpe soki bosali mabe na miso ya Yehova Nzambe+ na yo mpo na kosilikisa ye, 26  nazali lelo kozwa likoló ná mabele+ batatoli liboso na bino, ete bokokufa mpenza nokinoki na mokili epai bozali kokatisa Yordani mpo na kozwa yango. Bokoyeisa mikolo na bino mingi kuna te, mpo bokosila mpenza nyɛɛ.+ 27  Mpe Yehova akopanza mpenza bino na kati ya bato ya bikólo,+ mpe bokotikala bato moke+ mpenza na kati ya bikólo oyo Yehova akomema bino. 28  Mpe kuna bokosalela mpenza banzambe,+ biloko oyo esalemi na mabɔkɔ ya moto, mabaya ná mabanga,+ oyo emonaka te, eyokaka te, elyaka te mpe eyokaka nsolo te.+ 29  “Soki kuna boluki Yehova Nzambe na yo, okomona mpenza ye,+ mpamba te okoluka ye na motema na yo mobimba mpe na molimo na yo mobimba.+ 30  Ntango makambo ekoyela yo ndongo mpe maloba oyo nyonso ekozwa yo na nsuka ya mikolo, okozongela mpenza Yehova Nzambe+ na yo mpe okoyoka mpenza mongongo na ye.+ 31  Mpo Yehova Nzambe na yo azali Nzambe ya motema mawa.+ Akosundola yo te mpe akobebisa yo te mpe akobosana te kondimana+ ya bankɔkɔ na yo oyo alapelaki bango ndai. 32  “Sikoyo, nabondeli yo, tuná mpo na mikolo ya kala+ oyo ezalaki liboso na yo, banda na mokolo oyo Nzambe azalisaki moto na mabele+ mpe banda na nsuka oyo ya likoló tii na nsuka mosusu ya likoló: Eloko moko ya monene lokola oyo wana esalemaki to bayoká eloko moko lokola oyo wana?+ 33  Ezali na bato mosusu oyo bayoká mongongo ya Nzambe ezali koloba na katikati ya mɔtɔ ndenge oyokaki yango, mpe batikalaki na bomoi?+ 34  To Nzambe amekaki nde koya kolongola ekólo moko na kati ya ekólo mosusu, na komekama,+ na bilembo+ mpe na makamwisi+ mpe na etumba+ mpe na nguya ya lobɔkɔ+ na ye mpe na lobɔkɔ oyo esembolami+ mpe na makambo minene ya nsɔmɔ,+ lokola nyonso oyo Yehova Nzambe na bino asalaki mpo na bino na Ezipito na miso na yo? 35  Yo—bamonisaki yo yango, mpo oyeba ete Yehova azali Nzambe ya solo;+ mosusu azali te, kaka ye.+ 36  Uta na likoló ayokisaki yo mongongo na ye mpo na kosembola yo; mpe na mabele amonisaki yo mɔtɔ na ye monene, mpe oyokaki maloba na ye uta na katikati ya mɔtɔ.+ 37  “Mpe ata bongo ozali kaka na bomoi, mpamba te alingaki bankɔkɔ na yo, bongo aponaki momboto na bango nsima na bango+ mpe abimisaki yo na Ezipito na miso na ye, na nguya na ye monene,+ 38  mpo na kobengana liboso na yo bikólo minene mpe ya makasi koleka yo, mpo na kokɔtisa yo, mpo na kopesa yo mokili na bango mpo ezala libula, lokola na mokolo ya lelo.+ 39  Mpe oyebi malamu lelo, mpe osengeli kokanisa na motema na yo ete Yehova azali Nzambe ya solo kuna na likoló mpe awa na mabele.+ Mosusu azali te.+ 40  Mpe osengeli kobatela malako+ na ye mpe mitindo na ye oyo nazali kopesa yo lelo, mpo makambo na yo mpe ya bana na yo nsima na yo etambola malamu,+ mpe mpo oyeisa mikolo na yo mingi na mabele oyo Yehova Nzambe na yo azali kopesa yo,+ ntango nyonso.” 41  Na ntango yango, Moize abandaki kotya pembeni bingumba misato na ngámbo ya Yordani epai moi ebimaka,+ 42  mpo mobomi-moto oyo abomi moninga na ye kozanga koyeba,+ nzokande azalaki koyina ye liboso te,+ akima kuna; mpe asengeli kokima na moko ya bingumba yango mpe kozala na bomoi,+ 43  bingumba yango nde Bezere+ na esobe, na ngomba patatalu, mpo na Barubene, mpe Ramote+ na Gileade mpo na Bagade, mpe Golane+ na Bashane mpo na Bamanase.+ 44  Sikoyo, talá mobeko+ oyo Moize atyaki liboso ya bana ya Yisraele. 45  Yango ezali matatoli+ mpe malako+ mpe bikateli ya lisambisi+ oyo Moize alobelaki bana ya Yisraele ntango babimaki na Ezipito, 46  na etúká ya Yordani na lobwaku oyo etalani na Bete-peore,+ na mokili ya Sihone mokonzi ya Baamore, oyo azalaki kofanda na Heshibone,+ oyo Moize ná bana ya Yisraele balongaki ntango babimaki na Ezipito.+ 47  Mpe bazwaki mokili na ye mpe mokili ya Oge+ mokonzi ya Bashane, bakonzi mibale ya Baamore oyo bazalaki na etúká ya Yordani epai moi ebimaka, 48  banda na Aroere,+ oyo ezali pembenipembeni ya lobwaku ya mokɛli ya Arnone, tii na Ngomba Sione, elingi koloba, Heremone,+ 49  mpe na Araba+ mobimba na etúká ya Yordani na ngámbo ya ɛsti, tii na mbu ya Araba+ na esika mopanzi ya Pisga ekiti, na nse.+

Maloba na nse

Lil., “tii na motema ya likoló.”