Kobima 34:1-35

34  Bongo Yehova alobaki na Moize ete: “Okata bitanda mibale ya mabanga lokola oyo ya liboso,+ mpe nasengeli kokoma likoló ya bitanda yango maloba oyo ezalaki na bitanda ya liboso,+ oyo obukaki.+  Mpe omibongisa mpo na ntɔngɔ, mpo osengeli komata na ntɔngɔ na Ngomba Sinai mpe kotɛlɛma pene na ngai, kuna na nsɔngɛ ya ngomba.+  Kasi moto moko te akomata elongo na yo mpe, lisusu, kotika moto mosusu te amonana na ngomba yango mobimba.+ Lisusu, etonga moko te ya bampate to ya bangɔmbɛ ekolya liboso ya ngomba wana.”+  Na yango Moize akataki bitanda mibale ya mabanga lokola oyo ya liboso mpe alamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpe amataki na Ngomba Sinai, kaka ndenge Yehova apesaki ye mitindo, mpe akamataki bitanda yango mibale ya mabanga na lobɔkɔ na ye.  Mpe Yehova akitaki+ na kati ya lipata mpe atɛlɛmaki elongo na ye kuna mpe asakolaki nkombo ya Yehova.+  Mpe Yehova azalaki koleka liboso ya elongi na ye mpe azalaki kosakola ete: “Yehova, Yehova, Nzambe ya motema mawa+ mpe ya ngɔlu,+ ayokaka nkanda noki te+ mpe atondi na motema boboto+ mpe na solo,+  abatelaka motema boboto mpo na bankóto,+ alimbisaka libunga ná kobuka mibeko mpe lisumu,+ kasi akozanga ata moke te kopesa etumbu,+ mpe mpo na libunga ya batata, ayeiselaka bana etumbu mpe bana ya bana, libota ya misato mpe libota ya minei.”+  Na mbala moko, Moize akendaki mbangu kogumbama mpe afukamaki elongi na nse.+  Bongo alobaki ete: “Soki sikoyo nandimami na miso na yo, Ee Yehova, nabondeli yo, tiká Yehova atambola kati na biso,+ mpo yango ezali ekólo ya bato ya motó makasi,+ mpe osengeli kolimbisa libunga na biso mpe lisumu na biso,+ mpe osengeli kozwa biso tózala eloko na yo.”+ 10  Bongo alobaki ete: “Talá nazali kosala kondimana: Liboso ya bato na yo nyonso nakosala makambo ya kokamwa oyo esalemá naino te na mabele mobimba to na kati ya bikólo nyonso;+ mpe bato nyonso oyo yo ozali kati na bango bakomona mpenza mosala ya Yehova, mpo ezali likambo moko ya nsɔmɔ nde nazali kosala na yo.+ 11  “Kasi yo, batelá oyo nazali kopesa yo mitindo lelo.+ Talá nazali kobengana liboso na yo Baamore, Bakanana ná Bahiti, Baperizi, Bahivi ná Bayebusi.+ 12  Kebá ete osala kondimana te ná bato oyo bafandi na mokili epai ozali kokende,+ noki yango ekómela yo motambo.+ 13  Kasi bokokweisa bitumbelo na bango, mpe bokobuka makonzí na bango ya losambo, mpe bokokata banzete na bango ya losambo.+ 14  Mpo osengeli te kogumbamela nzambe mosusu,+ mpamba te Yehova, oyo nkombo na ye ezali Zuwa, azali Nzambe ya zuwa;+ 15  noki osala kondimana ná bato oyo bafandi na mokili yango, mpo ya solo mpenza bakosala pite na banzambe na bango+ mpe bakopesa mbeka epai ya banzambe na bango,+ mpe ya solo moto moko akobenga yo, mpe okolya mpenza ndambo ya mbeka na ye.+ 16  Bongo ekosɛnga ozwa bana basi na bango mosusu mpo na bana na yo ya mibali,+ mpe ya solo bana na bango ya basi bakosala pite na banzambe na bango mpe bakosala ete bana na yo ya mibali básala pite na banzambe na bango.+ 17  “Osengeli te komisalela banzambe ya bikeko na ebende oyo enyangwisami.+ 18  “Okosalaka fɛti ya bagato ezangá levire.+ Okolya bagato ezangá levire, kaka ndenge napesaki yo mitindo, mikolo nsambo na ntango oyo etyamá na sanza ya Abibe,+ mpamba te ezalaki na sanza ya Abibe nde obimaki na Ezipito. 19  “Mwana nyonso ya liboso oyo afungoli libumu azali ya ngai,+ mpe, mpo na bibwɛlɛ na yo nyonso, mwana-mobali ya liboso ya ngɔmbɛ mpe ya mpate.+ 20  Mpe mwana ya liboso ya mpunda okosikola yango na mpate.+ Kasi soki okosikola yango te, osengeli kobuka nkingo na yango. Okosikola mwana nyonso ya liboso na kati ya bana na yo ya mibali.+ Mpe basengeli te komonana liboso na ngai mabɔkɔ mpamba.+ 21  “Mikolo motoba okosala mosala, kasi na mokolo ya nsambo okotosa sabata.+ Na ntango ya kobalola mabele mpe na ntango ya kobuka mbuma okotosa sabata.+ 22  “Mpe okosala fɛti na yo ya bapɔsɔ na mbuma ya liboso oyo eteli na eleko ya kobuka blé,+ mpe fɛti ya koyanganisa mbuma na nsuka ya mbula.+ 23  “Mbala misato na mbula mobali nyonso epai na yo akomonana+ liboso ya Nkolo ya solo, Yehova, Nzambe ya Yisraele. 24  Mpo nakobengana bikólo liboso na yo,+ mpe nakokómisa teritware na yo monene;+ mpe moto moko te akolula mokili na yo ntango okomata komona elongi ya Yehova Nzambe na yo mbala misato na mbula.+ 25  “Osengeli te kopesa makila ya mbeka na ngai elongo na eloko oyo etyami levire.+ Mpe mbeka ya fɛti ya elekeli esengeli te kotikala butu mobimba tii na ntɔngɔ.+ 26  “Mbuma oyo eleki malamu na mbuma ya liboso oyo eteli+ na mabele na yo, okomema yango na ndako ya Yehova Nzambe na yo.+ “Osengeli te kolamba mwana-ntaba na kati ya mabɛlɛ ya mama na yango.”+ 27  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete: “Komá mpo na yo maloba oyo,+ mpamba te ezali na boyokani na maloba oyo nde nazali kosala kondimana ná yo mpe na Yisraele.”+ 28  Mpe azalaki kaka kuna elongo na Yehova mikolo ntuku minei (40) butu moi. Alyaki limpa te mpe amɛlaki mai te.+ Mpe abandaki kokoma na bitanda maloba ya kondimana yango, Maloba Zomi wana.+ 29  Sikoyo esalemaki boye: ntango Moize akitaki na Ngomba Sinai, mabanga mibale ya Litatoli ezalaki na lobɔkɔ ya Moize ntango akitaki na ngomba,+ mpe Moize ayebaki te ete loposo ya elongi na ye ezalaki kongɛngangɛnga mpo asololaki na ye.+ 30  Ntango Arona mpe bana nyonso ya Yisraele bamonaki Moize, ee talá, loposo ya elongi na ye ezalaki kongɛngangɛnga mpe bakómaki kobanga kopusana pene na ye.+ 31  Mpe Moize abengaki bango. Bongo Arona ná bankumu kati na liyangani bazongelaki ye, mpe Moize abandaki koloba na bango. 32  Nsima na yango nde bana nyonso ya Yisraele bapusanaki pene na ye, mpe abandaki kopesa bango mitindo ya nyonso oyo Yehova asololaki na ye na Ngomba Sinai.+ 33  Ntango Moize azalaki kosilisa kosolola na bango, azalaki kotya litambala na elongi na ye.+ 34  Kasi ntango Moize azalaki kokɔta liboso ya Yehova mpo na kosolola na ye, azalaki kolongola litambala yango tii ntango azalaki kobima.+ Bongo azalaki kobima mpe azalaki koloba na bana ya Yisraele mitindo oyo bapesaki ye.+ 35  Mpe bana ya Yisraele bazalaki komona elongi ya Moize, bazalaki komona ete loposo ya elongi ya Moize ezalaki kongɛngangɛnga;+ mpe Moize azalaki kozongisa litambala na elongi na ye tii ntango azalaki kokɔta mpo na kosolola na ye.+

Maloba na nse