Kobima 3:1-22

3  Mpe Moize akómaki mobateli ya mpate ya Yetro,+ nganga-nzambe ya Midiane, oyo Moize azalaki bokilo na ye.+ Wana azalaki komema etonga na ngámbo ya wɛsti ya esobe, nsukansuka akómaki na ngomba ya Nzambe ya solo,+ na Horebe.+  Bongo anzelu ya Yehova abimelaki ye na kati ya lolemo ya mɔtɔ na katikati ya mwa nzete ya nzubɛ.+ Wana azalaki kotala, ɛɛ, talá mwa nzete ya nzubɛ ezalaki kopela mɔtɔ, kasi mwa nzete yango ya nzubɛ ezalaki kozika te.  Na yango, Moize alobaki ete: “Tiká nabaluka naino mpo natala malamumalamu likambo monene oyo ya kokamwa, ntina oyo mwa nzete ya nzubɛ ezali kozika te.”+  Ntango Yehova amonaki ete Moize abaluki mpo na kotala malamumalamu, na mbala moko Nzambe abengaki ye uta na katikati ya mwa nzete yango ya nzubɛ mpe alobaki ete: “Moize! Moize!” na yango ye alobaki ete: “Ngai oyo.”+  Bongo alobaki ete: “Kopusana awa te. Longolá basandale na yo na makolo na yo, mpamba te esika otɛlɛmi ezali mabele mosantu.”+  Mpe alobaki lisusu ete: “Ngai nazali Nzambe ya tata na yo, Nzambe ya Abrahama, Nzambe ya Yisaka mpe Nzambe ya Yakobo.”+ Bongo Moize abombaki elongi na ye, mpamba te abangaki kotala Nzambe ya solo.  Mpe Yehova abakisaki ete: “Ya solo mpenza, namoni mpasi ya bato na ngai oyo bazali na Ezipito, mpe nayoki kolela na bango mpo na baoyo bazali kotinda bango na makasi básala mosala; mpo nayebi malamu bampasi oyo bazali komona.+  Mpe nazali kokita mpo na kobikisa bango na lobɔkɔ ya Baezipito+ mpe kolongola bango na mokili oyo bámata tii na mokili moko malamu mpe monene, na mokili oyo etondi na miliki mpe na mafuta ya nzoi,+ na mboka ya Bakanana ná Bahiti ná Baamore ná Baperizi ná Bahivi mpe Bayebusi.+  Mpe sikoyo, talá! kolela ya bana ya Yisraele ekómi epai na ngai, mpe namoni lisusu monyoko oyo Baezipito bazali konyokola bango.+ 10  Mpe sikoyo yaká natinda yo epai ya Farao, mpe obimisa bato na ngai bana ya Yisraele na Ezipito.”+ 11  Kasi, Moize alobaki na Nzambe ya solo ete: “Ngai nazali nani mpo nakende epai ya Farao mpe mpo nabimisa bana ya Yisraele na Ezipito?”+ 12  Na yango, alobaki ete: “Mpo nakozala elongo na yo,+ mpe talá elembo mpo na yo oyo ekomonisa ete ngai nde natindi yo:+ Ntango okosilisa kobimisa bato na Ezipito, bokosalela Nzambe ya solo na ngomba oyo.”+ 13  Ata bongo, Moize alobaki na Nzambe ya solo ete: “Kanisá ete nakómi sikoyo epai ya bana ya Yisraele mpe nalobi mpenza na bango ete: ‘Nzambe ya bankɔkɔ na bino atindi ngai epai na bino,’ mpe balobi mpenza na ngai ete: ‘Nkombo na ye nani?’+ Naloba na bango nini?” 14  Bongo Nzambe alobaki na Moize ete: “NAKOZALA OYO NAKOZALA.”+ Mpe abakisaki ete: “Talá oyo okoloba na bana ya Yisraele: ‘NAKOZALA atindi ngai epai na bino.’”+ 15  Na nsima, Nzambe alobaki lisusu na Moize ete: “Talá oyo okoloba na bana ya Yisraele: ‘Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bino, Nzambe ya Abrahama,+ Nzambe ya Yisaka+ mpe Nzambe ya Yakobo,+ atindi ngai epai na bino.’ Wana nde nkombo na ngai mpo na seko,+ mpe wana nde ekaniseli na ngai bileko na bileko.+ 16  Yo kende, mpe osengeli koyanganisa mikóló ya Yisraele, mpe osengeli koloba na bango ete: ‘Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bino abimeli ngai,+ Nzambe ya Abrahama, Yisaka mpe Yakobo, alobi ete: “Ngai nakozanga te kotya likebi+ epai na bino mpe na makambo bazali kosala bino na Ezipito. 17  Yango wana nalobi ete: Nakolongola bino na mpasi+ ya Baezipito mpe nakomatisa bino kino na mokili ya Bakanana ná Bahiti ná Baamore+ ná Baperizi ná Bahivi mpe Bayebusi,+ kino na mokili oyo etondi na miliki mpe na mafuta ya nzoi.”’+ 18  “Mpe bakoyoka mpenza mongongo na yo,+ mpe osengeli koya, yo ná mikóló ya Yisraele, epai na mokonzi ya Ezipito, mpe bosengeli koloba na ye ete: ‘Yehova Nzambe ya Baebre+ abimeli biso,+ mpe sikoyo, tobondeli yo, tolingi kokende mobembo ya mikolo misato na esobe, mpe tolingi kopesa Yehova Nzambe na biso mbeka.’+ 19  Mpe ngai, ɛɛ ngai, nayebi malamu ete mokonzi ya Ezipito akopesa bino ndingisa ya kokende te, longola kaka na nguya ya lobɔkɔ na ngai.+ 20  Mpe nakosembola lobɔkɔ na ngai+ mpe nakobɛta Ezipito na misala na ngai nyonso ya kokamwa oyo nakosala katikati na yango; mpe nsima na yango akotika bino bókende.+ 21  Mpe ngai nakosala ete bato oyo bándimama na miso ya Baezipito; mpe ekosalema mpenza boye: ntango bokokende, bokokende mabɔkɔ mpamba te.+ 22  Mpe mwasi mokomoko asengeli kosɛnga moto oyo afandi penepene na ye mpe mwasi oyo afandi mopaya kati na ndako na ye biloko ya palata ná biloko ya wolo mpe bilamba, mpe bosengeli kolatisa yango bana na bino ya mibali mpe bana na bino ya basi; mpe bosengeli kopunza Baezipito.”+

Maloba na nse