Kobima 23:1-33

23  “Osengeli te kopalanganisa nsango oyo ezali solo te.+ Kopesa moto mabe mabɔkɔ te na kokómáká motatoli oyo azali kokana kosala mabe.+  Osengeli te kolanda ebele ya bato mpo na mikano ya mabe;+ mpe osengeli te kotatola na likambo bongo opɛngwa elongo na ebele ya bato mpo na kopɛngwisa bosembo.+  Na likambo ya moto oyo azangá, osengeli te komonisa ezaleli ya kopona bilongi.+  “Soki okutani na ngɔmbɛ-mobali ya monguna na yo to na mpunda na ye oyo ebungi, osengeli mpenza kozongisela ye yango.+  Soki omoni mpunda ya moto oyo ayinaka yo elali na nse ya mokumba na yango, osengeli kotika ye te. Elongo na ye, osengeli mpenza kofungola yango.+  “Osengeli te kopɛngwisa ekateli ya lisambisi ya mobola na yo na likambo na ye.+  “Osengeli kozala mosika na liloba ya lokuta.+ Mpe koboma te moto oyo asali likambo te mpe moyengebene, mpo nakotánga moto mabe moyengebene te.+  “Osengeli te kondima kanyaka, mpo kanyaka ebomaka miso ya bato oyo bamonaka malamu mpe ekoki kobulunganisa maloba ya bayengebene.+  “Mpe osengeli te konyokola moto oyo afandi mopaya,+ mpo bino moko boyebi malamu ndenge molimo ya moto oyo afandi mopaya eyokaka, mpamba te bokómaki kofanda bapaya na mokili ya Ezipito.+ 10  “Mpe mbula motoba okolona mboto na mokili na yo mpe osengeli koyanganisa mbuma na yango.+ 11  Kasi na mbula ya nsambo, osengeli kotika yango, elonama te, mpe osengeli kotika yango epema,+ mpe babola kati na bato na yo basengeli kolya yango; mpe oyo bango bakotika, banyama ya zamba oyo efandaka na esobe ekolya yango.+ Ndenge wana nde okosala na elanga na yo ya vinyo mpe na elanga na yo ya olive. 12  “Mikolo motoba okosala mosala na yo;+ kasi na mokolo ya nsambo okotika kosala, mpo ngɔmbɛ-mobali na yo mpe mpunda na yo epema mpe mwana mobali ya moombo na yo ya mwasi mpe moto oyo afandi mopaya bázwa lisusu makasi.+ 13  “Mpe bokokeba na makambo nyonso oyo nayebisi bino;+ mpe bosengeli te kotánga nkombo ya banzambe mosusu. Esengeli te koyokana na monɔkɔ na yo.+ 14  “Mbala misato na mbula bokosalela ngai fɛti.+ 15  Okosala fɛti ya bagato ezangá levire.+ Okolya bagato ezangá levire+ mikolo nsambo, kaka ndenge napesi yo etinda, na ntango oyo etyamá na sanza ya Abibe,+ mpo na sanza yango obimaki na Ezipito. Mpe basengeli komonana liboso na ngai mabɔkɔ mpamba te.+ 16  Lisusu, fɛti ya kobuka mbuma ya liboso oyo eteli+ ya misala na yo ya makasi, ya biloko oyo olonaki na elanga;+ mpe fɛti ya koyanganisa mbuma na nsuka ya mbula, ntango okoyanganisa mbuma ya misala na yo ya makasi na elanga.+ 17  Mbala misato na mbula, mobali na yo nyonso akomonana liboso ya elongi ya Nkolo ya solo, Yehova.+ 18  “Makila ya mbeka na ngai, osengeli te kopesa yango mbeka elongo na eloko oyo etyami levire. Mpe mafuta ya fɛti na ngai esengeli te kotikala butu mobimba tii na ntɔngɔ.+ 19  “Mbuma oyo eleki malamu kati na mbuma ya liboso oyo eteli ya mabele na yo, okomema yango na ndako ya Yehova Nzambe na yo.+ “Osengeli te kolamba mwana-ntaba na kati ya mabɛlɛ ya mama na yango.+ 20  “Talá nazali kotinda anzelu+ liboso na yo mpo na kobatela yo na nzela mpe kokɔtisa yo na esika oyo nabongisi.+ 21  Kebá liboso na ye mpe tosá mongongo na ye. Kotombokela ye te, mpo akolimbisa te ezaleli na bino ya kobuka mibeko;+ mpamba te nkombo na ngai ezali na kati na ye. 22  Nzokande, soki otosi mpenza mongongo na ye mpe osali mpenza nyonso oyo nakoloba,+ nakozala mpenza monguna ya banguna na yo mpe nakotungisa baoyo bazali kotungisa yo.+ 23  Mpo anzelu na ngai akotambola liboso na yo mpe akomema yo mpenza epai ya Baamore mpe Bahiti mpe Baperizi mpe Bakanana, Bahivi mpe Bayebusi, mpe nakolongola bango mpenza.+ 24  Osengeli te kogumbamela banzambe na bango to kobendama mpo na kosalela bango, mpe osengeli te kosala eloko oyo ekokani na misala na bango,+ kasi okobwaka yango mpenza na nse mpe okobuka mpenza makonzí na bango ya losambo.+ 25  Mpe bosengeli kosalela Yehova Nzambe na bino,+ mpe akopambola mpenza mampa na yo mpe mai na yo;+ mpe nakolongola mpenza maladi na kati na yo.+ 26  Zemi ya mwasi ata moko te ekosopana mpe mwasi ekomba ata moko te akozala na mokili na yo.+ Nakosala ete motángo ya mikolo na yo ekoka.+ 27  “Mpe nakotinda nsɔmɔ na ngai liboso na yo,+ mpe nakokɔtisa mpenza bato nyonso na mobulungano na esika oyo okokóma, mpe nakopesa yo mpenza nkingo ya banguna na yo nyonso.+ 28  Mpe nakotinda mayoki ya kolɛmba nzoto liboso na yo,+ mpe ekobengana mpenza Bahivi, Bakanana mpe Bahiti liboso na yo.+ 29  Nakobengana bango te liboso na yo na mbula moko, mpo mokili etikala mpamba te mpe banyama ya zamba oyo efandaka na esobe ekóma mpenza ebele te mpo na kosala yo mabe.+ 30  Nakobengana bango mokemoke liboso na yo, kino okobota mingi mpe okozwa mpenza mokili yango.+ 31  “Mpe nakotya bandelo na yo banda na Mbu Motane tii na mbu ya Bafilistia mpe banda na esobe tii na Ebale;+ mpamba te nakopesa bato oyo bafandi na mokili yango na lobɔkɔ na bino, mpe okobengana mpenza bango liboso na yo.+ 32  Osengeli te kosala kondimana ná bango to na banzambe na bango.+ 33  Basengeli te kofanda na mokili na yo, noki bátinda yo osalela ngai lisumu. Soki osaleli banzambe na bango, yango ekokómela yo motambo.”+

Maloba na nse