Ezera 8:1-36

8  Sikoyo talá bankumu ya bandako ya batata+ na bango mpe kokomama ya bankombo na kolanda molɔngɔ ya bankɔkɔ+ ya baoyo bautaki elongo na ngai na Babilone, na ntango mokonzi Artazerezese+ azalaki koyangela:  Na bana ya Finehase:+ Gereshome; na bana ya Itamare:+ Danyele;+ na bana ya Davidi:+ Hatushe;  na bana ya Shekania, na bana ya Paroshe:+ Zekaria, mpe elongo na ye mibali nkama moko na ntuku mitano (150) oyo bakomamaki nkombo;  na bana ya Pahate-moabe:+ Elieho-enai mwana ya Zerahia, mpe elongo na ye mibali nkama mibale (200);  na bana ya Zatu:+ Shekania mwana ya Yahaziele, mpe elongo na ye mibali nkama misato (300);  mpe na bana ya Adine:+ Ebede mwana ya Yonatane, mpe elongo na ye mibali ntuku mitano (50);  mpe na bana ya Elame:+ Yeshaya mwana ya Atalia, mpe elongo na ye mibali ntuku nsambo (70);  mpe na bana ya Shefatia:+ Zebadia mwana ya Mikaele, mpe elongo na ye mibali ntuku mwambe (80);  na bana ya Yoabe: Obadia mwana ya Yehiele, mpe elongo na ye mibali nkama mibale na zomi na mwambe (218); 10  mpe na bana ya Bani:+ Shelomite mwana ya Yosifia, mpe elongo na ye mibali nkama moko na ntuku motoba (160); 11  mpe na bana ya Bebai: Zekaria mwana ya Bebai,+ mpe elongo na ye mibali ntuku mibale na mwambe (28); 12  mpe na bana ya Azegade:+ Yohanane mwana ya Hakatane, mpe elongo na ye mibali nkama moko na zomi (110); 13  mpe na bana ya Adonikame,+ baoyo bazalaki bato ya nsuka, bankombo na bango yango oyo: Elifelete, Yeyele ná Shemaya, mpe elongo na bango mibali ntuku motoba (60); 14  mpe na bana ya Bigivai:+ Utai ná Zabude, mpe elongo na bango mibali ntuku nsambo (70). 15  Mpe nabandaki koyanganisa bango pene na ebale+ oyo eyei tii na Ahava;+ mpe tofandaki wana na kaa mikolo misato, mpo natalela bato+ ná banganga-nzambe+ malamumalamu, kasi namonaki wana ata mwana moko te ya Levi.+ 16  Na yango nabengisaki Eliezere, Ariele, Shemaya, Elenatane, Yaribe, Elenatane, Natane, Zekaria ná Meshulame, bankumu, mpe Yoyaribe ná Elenatane, balakisi.+ 17  Na nsima napesaki bango mitindo mpo na Ido oyo azali nkumu na esika ebengami Kasifia, mpe natyaki na monɔkɔ na bango maloba+ ya koloba na Ido mpe na bandeko na ye Banetinime+ na esika ebengami Kasifia, mpo na komemela biso basaleli+ ya ndako ya Nzambe na biso. 18  Lokola lobɔkɔ+ malamu ya Nzambe na biso ezalaki elongo na biso, bamemelaki biso mobali moko ya bokɛngi+ kati na bana ya Maheli+ mwana ya mwana ya Levi+ mwana ya Yisraele, elingi koloba, Sherebia+ ná bana na ye mpe bandeko na ye, zomi na mwambe; 19  ná Hashabia mpe elongo na ye Yeshaya na bana ya Merari,+ bandeko na ye, mpe bana na bango, ntuku mibale (20). 20  Mpe na Banetinime, oyo Davidi mpe bankumu bapesaki mpo na mosala ya Balevi: Banetinime nkama mibale na ntuku mibale (220), bango nyonso batángamaki na nkombo na bango. 21  Bongo nasakolaki kokila bilei kuna na ebale Ahava, mpo tómikitisa+ liboso ya Nzambe na biso, mpo na kotuna ye nzela+ ya malamu mpo na biso mpe mpo na bana na biso ya mike+ mpe mpo na biloko na biso nyonso. 22  Mpamba te nayokaki nsɔni kosɛnga mokonzi limpinga ya basoda+ mpe bato oyo batambolaka na mpunda+ mpo na kosalisa biso na nzela liboso ya banguna, mpo tolobaki na mokonzi ete: “Lobɔkɔ+ ya Nzambe na biso ezali elongo na baoyo nyonso bazali koluka ye mpo asalela bango bolamu,+ kasi makasi na ye mpe nkanda+ na ye etɛmɛlaka baoyo nyonso bazali kotika ye.”+ 23  Yango wana tokilaki bilei+ mpe tobondelaki+ Nzambe na biso mpo na likambo yango, bongo andimaki libondeli+ na biso. 24  Sikoyo na bakapita ya banganga-nzambe, natyaki pembeni bato zomi na mibale, elingi koloba, Sherebia,+ Hashabia,+ ná bandeko na bango zomi elongo na bango. 25  Mpe namekelaki bango kilo ya palata ná wolo mpe bisaleli,+ likabo mpo na ndako ya Nzambe na biso oyo mokonzi+ ná bapesi-toli na ye+ ná bankumu na ye mpe Bayisraele+ nyonso oyo tokutaki bapesaki. 26  Boye kilo oyo namekaki na lobɔkɔ na bango ezalaki talanta nkama motoba na ntuku mitano (650) ya palata+ mpe bisaleli nkama moko (100) ya palata oyo ezali na motuya ya talanta mibale, ná wolo, talanta nkama moko, 27  ná mabakuli ya mike ntuku mibale (20) ya wolo oyo ezali na motuya ya darike nkóto moko (1 000) mpe bisaleli mibale ya motako ya malamu, ya motane oyo ezali kongɛnga, ya kitoko lokola wolo. 28  Na nsima nalobaki na bango ete: “Bozali eloko moko mosantu+ mpo na Yehova, mpe bisaleli+ oyo ezali biloko mosantu, mpe palata ná wolo ezali likabo ya bolingo oyo bapesi Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bino. 29  Bózala ekɛngɛ mpe bókeba tii ntango bokomeka kilo+ na yango liboso ya bakapita ya banganga-nzambe ná Balevi mpe bankumu ya batata ya Yisraele, na Yerusaleme, na bisika ya kolya+ ya ndako ya Yehova.” 30  Mpe banganga-nzambe ná Balevi bazwaki kilo yango ya palata ná wolo mpe bisaleli, mpo na komema yango na Yerusaleme na ndako ya Nzambe na biso.+ 31  Nsukansuka tosimbaki nzela tolongwe na ebale Ahava+ na mokolo ya zomi na mibale ya sanza ya liboso+ mpo na kokende na Yerusaleme, mpe lobɔkɔ ya Nzambe na biso ezalaki elongo na biso, bongo abikisaki+ biso na lobɔkɔ ya monguna mpe na moto mabe oyo abombanaka na nzela. 32  Bongo tokómaki na Yerusaleme+ mpe tofandaki wana mikolo misato. 33  Mpe na mokolo ya minei tobandaki komeka kilo ya palata ná wolo+ ná bisaleli+ na ndako ya Nzambe na biso na lobɔkɔ ya Meremote+ mwana ya nganga-nzambe Uriya mpe elongo na ye Eleazare mwana ya Finease, mpe elongo na bango Yozabade+ mwana ya Yeshua ná Noadia mwana ya Binui+ oyo bazalaki Balevi, 34  na kolanda motángo mpe kilo ya eloko nyonso, nsima na yango kilo nyonso ekomamaki na ntango wana. 35  Baoyo bautaki na bokangami, bato oyo kala bamemamaki na mboka mopaya,+ bapesaki Nzambe ya Yisraele bambeka ya kotumba:+ ngɔmbɛ-mibali+ zomi na mibale mpo na Yisraele mobimba, mpate-mibali+ ntuku libwa na motoba (96), bana-mpate ya mibali ntuku nsambo na nsambo (77), ntaba-mibali+ zomi na mibale mpo ezala likabo mpo na lisumu, nyonso ezalaki likabo ya kotumbela Yehova. 36  Na nsima topesaki mibeko+ ya mokonzi epai ya basatrape+ ya mokonzi mpe baguvɛrnɛrɛ+ ya ngámbo mosusu ya Ebale,+ mpe basalisaki bato+ mpe ndako ya Nzambe ya solo.

Maloba na nse