Ezera 10:1-44

10  Sikoyo ntango kaka Ezera asilisaki kobondela+ mpe asilisaki koyambola masumu,+ wana azalaki kolela mpe wana alalaki elongi na nse+ liboso ya ndako+ ya Nzambe ya solo, bato ya Yisraele bayanganaki bango nyonso epai na ye, lisangá monene mpenza, mibali, basi ná bana, mpo bato balelaki mingi.  Bongo Shekania mwana ya Yehiele+ na bana ya Elame+ azongisaki maloba ete: “Biso—tozangaki bosembo liboso ya Nzambe na biso, mpo totyaki na ndako basi bapaya oyo bauti na bato ya mokili oyo.+ Kasi sikoyo elikya+ ezali mpo na Yisraele na likambo yango.  Mpe sikoyo tiká tósala kondimana+ ná Nzambe na biso mpo na kobengana+ basi nyonso mpe bana oyo bango baboti, na kolanda toli ya Yehova mpe ya baoyo bazali kolɛnga+ liboso ya mitindo+ ya Nzambe na biso, mpo esalema ndenge mobeko elobi.+  Tɛlɛmá, mpo likambo yango ezali mokumba na yo, mpe biso tozali elongo na yo. Zalá makasi mpe salá mosala.”  Na yango Ezera atɛlɛmaki mpe alapisaki bakapita ya banganga-nzambe, Balevi mpe Yisraele mobimba ndai+ ya kosala na kolanda liloba yango. Na bongo balapaki ndai.  Sikoyo Ezera atɛlɛmaki alongwe liboso ya ndako ya Nzambe ya solo mpe akendaki na esika ya kolya+ ya Yehohanane mwana ya Eliashibe. Atako akendaki kuna, alyaki limpa+ te mpe amɛlaki mai te, mpo azalaki kolela+ mpo bato oyo bamemamaki na mboka mopaya bazangaki bosembo.  Na nsima babelelaki na Yuda mobimba mpe na Yerusaleme mpo bato nyonso oyo kala bamemamaki na mboka mopaya+ báyangana na Yerusaleme;  mpe moto nyonso oyo akoya+ te na boumeli ya mikolo misato na kolanda toli ya bankumu+ mpe ya mikóló—biloko na ye nyonso ekokóma biloko ya ekila+ mpe ye moko akolongolama+ na lisangá ya bato oyo bamemamaki na mboka mopaya.  Bongo mibali nyonso ya Yuda mpe ya Benyamina bayanganaki na Yerusaleme mikolo misato, elingi koloba, na sanza ya libwa,+ na mokolo ya zomi na mibale ya sanza yango, mpe bato nyonso bafandaki na esika ya polele ya ndako ya Nzambe ya solo, bazali kolɛnga mpo na likambo yango mpe mpo mbula ezalaki kosopana.+ 10  Nsukansuka nganga-nzambe Ezera atɛlɛmaki mpe alobaki na bango ete: “Bino bozali sembo te mpo botyaki basi bapaya+ na ndako mpo na kobakisa ngambo ya Yisraele.+ 11  Mpe sikoyo bóyambola+ liboso ya Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bino mpe bósala oyo ezali kosepelisa ye+ mpe bókabwana na bato ya mokili oyo mpe ná basi bapaya.”+ 12  Na yango, lisangá mobimba ezongisaki mpe elobaki na mongongo makasi ete: “Tokosala kaka ndenge olobi mpo yango ezali mokumba na biso.+ 13  Kasi, bato bazali mingi, mpe ezali eleko oyo mbula ezali kosopana, mpe likoki ya kotɛlɛma libándá ezali te; mpe mosala yango ekozwa mokolo moko to mibale te, mpo totombokaki mingi koleka na likambo oyo. 14  Bongo tobondeli yo, tiká bankumu+ na biso básala na nkombo ya lisangá mobimba; mpe, bato nyonso na bingumba na biso oyo batyaki basi bapaya na ndako báya na ntango oyo etyami mpe elongo na bango mikóló ya engumba mokomoko ná basambisi na yango, tii nkanda ya kongala ya Nzambe na biso ekolongwa epai na biso, mpo na likambo oyo.” 15  (Kasi, Yonatane mwana ya Asahele ná Yahazeya mwana ya Tikiva batɛmɛlaki+ likambo yango, mpe Meshulame ná Shabetai+ oyo bazali Balevi, bango nde bato oyo basalisaki bango.) 16  Mpe bato oyo kala bamemamaki na mboka mopaya+ basalaki ndenge wana; mpe nganga-nzambe Ezera ná mibali oyo bazalaki bankumu ya batata mpo na ndako ya batata na bango,+ ɛɛ bango nyonso na nkombo na bango, bamikabolaki mpe bafandaki na mokolo ya liboso ya sanza ya zomi+ mpo na kotalela likambo yango;+ 17  mpe nsukansuka, na mokolo ya liboso ya sanza ya liboso, basilisaki likambo ya mibali nyonso oyo batyaki basi bapaya+ na ndako. 18  Mpe emonanaki ete bana mosusu ya banganga-nzambe+ batyaki basi bapaya na ndako; na bana ya Yeshua+ mwana ya Yehozadake+ ná bandeko na ye: Maaseya, Eliezere, Yaribe ná Gedalia. 19  Kasi bapesaki elaka na kopesanáká mbote na mabɔkɔ ete bakobengana basi na bango, mpe ete, lokola bazalaki na ngambo,+ bakopesa mpate moko ya mobali+ ya etonga mpo na ngambo na bango. 20  Mpe na bana ya Imere:+ Hanani ná Zebadia; 21  mpe na bana ya Harime:+ Maaseya, Eliya, Shemaya, Yehiele ná Uziya; 22  mpe na bana ya Pashure:+ Eliyonai, Maaseya, Yishimaele, Netanele, Yozabade ná Eleasa. 23  Mpe na Balevi: Yozabade, Shimei, Kelaya (elingi koloba, Kelita), Petahia, Yuda ná Eliezere; 24  mpe na bayembi: Eliashibe; mpe na bakɛngɛli ya baporte: Shalume, Teleme ná Uri. 25  Mpe uta na Yisraele, na bana ya Paroshe:+ Ramia, Yizia, Malakiya, Miyamine, Eleazare, Malakiya ná Benaya; 26  mpe na bana ya Elame:+ Matania, Zekaria, Yehiele,+ Abadi, Yeremote ná Eliya; 27  mpe na bana ya Zatu:+ Eliyonai, Eliashibe, Matania, Yeremote, Zabade ná Aziza; 28  mpe na bana ya Bebai:+ Yehohanane, Hanania, Zabai, Atelai; 29  mpe na bana ya Bani: Meshulame, Maluke, Adaya, Yashube, Sheale ná Yeremote; 30  mpe na bana ya Pahate-moabe:+ Adena, Kelale, Benaya, Maaseya, Matania, Bezalele, Binui ná Manase; 31  mpe na bana ya Harime:+ Eliezere, Yishiya, Malakiya,+ Shemaya, Shimeone, 32  Benyamina, Maluke ná Shemaria; 33  na bana ya Hashume:+ Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Yeremai, Manase ná Shimei; 34  na bana ya Bani: Maadai, Amirame, Uele, 35  Benaya, Bedeya, Keluhi, 36  Vania, Meremote, Eliashibe, 37  Matania, Matenai ná Yaasu; 38  na bana ya Binui: Shimei, 39  Shelemia, Natane, Adaya, 40  Makenadebai, Shashai, Sharai, 41  Azarele, Shelemia, Shemaria, 42  Shalume, Amaria, Yozefe; 43  na bana ya Nebo: Yeyele, Matitia, Zabade, Zebina, Yadai, Yoele ná Benaya. 44  Baoyo nyonso nde bazwaki basi bapaya,+ mpe babenganaki basi yango ná bana.

Maloba na nse