Ezekiele 44:1-31

44  Mpe azongisaki ngai na nzela ya porte ya esika mosantu, porte ya libándá oyo etali na ɛsti,+ mpe ekangamá.+  Na nsima, Yehova alobaki na ngai boye: “Mpo na porte oyo, ekokangama kaka. Bakofungola yango te, mpe moto akokɔta wana te; mpo Yehova ye moko, Nzambe ya Yisraele,+ akɔti wana, mpe ekokangama kaka.  Nzokande, nkumu+—lokola azali nkumu, ye akofanda na kati na yango, mpo na kolya limpa liboso ya Yehova.+ Akokɔta na nzela ya ndako ya kokɔtela ya porte yango, mpe akobima na nzela na yango.”+  Mpe amemaki ngai na nzela ya porte ya nɔrdi kino liboso ya Ndako, mpo namona mpe talá! nkembo ya Yehova etondisaki ndako ya Yehova.+ Mpe nakweaki na elongi na ngai.+  Bongo Yehova alobaki na ngai boye: “Mwana ya moto, tyá motema na yo+ mpe moná na miso na yo, mpe na matoi na yo yoká nyonso oyo nazali koloba na yo mpo na mitinda nyonso ya ndako ya Yehova mpe mpo na mibeko na yango nyonso, mpe osengeli kotya motema na yo na esika ya kokɔta na Ndako ná bisika nyonso ya kobima ya esika mosantu.  Mpe osengeli koloba na Botomboki,+ ndako ya Yisraele, ete: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Bokei mosika na makambo na bino nyonso oyo eyinamá, Ee ndako ya Yisraele,+  ntango bozali kokɔtisa bapaya oyo bakatami ngenga te na motema mpe bakatami ngenga te na mosuni,+ mpo bázala na esika na ngai mosantu bongo bákómisa yango eloko mpamba, ɛɛ ndako na ngai; ntango bozali kopesa limpa+ na ngai, mafuta+ mpe makila,+ wana bazali se kobuka kondimana na ngai mpo na makambo na bino nyonso oyo eyinami.+  Mpe bokokisi te mokumba ya biloko na ngai mosantu,+ botye mpe bato mosusu te ete bázala bato oyo bazali kokokisa mpo na bino mokumba na ngai na esika na ngai mosantu.”’+  “‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Mopaya moko te, oyo akatami ngenga te na motema mpe oyo akatami ngenga te na mosuni, akoki kokɔta na esika na ngai mosantu, elingi koloba, mopaya nyonso oyo azali na kati ya bana ya Yisraele.”’+ 10  “‘Nde Balevi oyo batikaki ngai mosika+ ntango Yisraele, oyo ayengayengaki mosika na ngai, ayengayengaki mpo na kolanda bikeko na bango ya bosɔtɔ, Balevi wana basengeli mpe komema libunga na bango.+ 11  Mpe na esika na ngai mosantu, bakokóma basaleli na mikumba ya kokɛngɛla baporte ya Ndako mpe basaleli na Ndako.+ Bango nde bakoboma likabo ya kotumba mobimba mpe mbeka mpo na bato,+ mpe bango nde bakotɛlɛma liboso na bango mpo na kosalela bango mosala.+ 12  Lokola bazalaki se kosalela bango mosala liboso ya bikeko na bango ya bosɔtɔ+ mpe bakómaki mpo na ndako ya Yisraele eloko oyo ebɛtisaka libaku, oyo ezali komema na libunga,+ yango wana natomboleli bango lobɔkɔ na ngai,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, ‘mpe basengeli komema libunga na bango. 13  Mpe bakobɛlɛma na ngai te mpo na kosalela ngai mosala ya nganga-nzambe to mpo na kobɛlɛma na biloko na ngai mosantu ata ya lolenge nini, biloko oyo eleki bosantu,+ mpe basengeli komema nsɔni na bango mpe makambo na bango oyo eyinamá oyo basalaki.+ 14  Mpe nakokómisa bango mpenza bato oyo bazali kokokisa mokumba ya Ndako, oyo etali mosala na yango nyonso ná nyonso oyo esengeli kosalema na kati na yango.’+ 15  “‘Mpe na oyo etali ba-nganga-nzambe Balevi,+ bana ya Zadoke,+ oyo bakokisaki mokumba ya esika na ngai mosantu ntango bana ya Yisraele bayengayengaki mosika na ngai,+ bango nde bakobɛlɛma na ngai mpo na kosalela ngai mosala, mpe basengeli kotɛlɛma liboso na ngai+ mpo na kopesa ngai mafuta+ mpe makila,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso. 16  ‘Bango nde bakokɔta na esika na ngai mosantu,+ mpe bango nde bakoya pene na mesa na ngai mpo na kosalela ngai mosala,+ mpe basengeli kokokisa mokumba na ngai.+ 17  “‘Mpe ekosalema mpenza boye: ntango bazali kokɔta na baporte ya lopango ya kati, bakolata bilamba ya lini, mpe bakolata elamba ya lɛnɛ te ntango bazali kosala mosala na kati ya baporte ya lopango ya kati mpe na kati.+ 18  Biloko ya kolata na motó oyo basalá na lini nde ekozala na motó na bango,+ mpe bakupe ya lini nde ekozala na loketo na bango.+ Bakomikanga loketo te na eloko oyo ebimisaka motoki. 19  Mpe ntango bakobima na lopango ya libándá, ɛɛ na lopango ya libándá mpo na kokende epai ya bato, bakolongola bilamba na bango oyo bazalaki kosala na yango mosala,+ mpe basengeli kotya yango na bisika mosantu ya kolya+ mpe kolata bilamba mosusu, noki básantisa bato na bilamba na bango.+ 20  Mpe bakokokola motó na bango te,+ mpe bakotika te nsuki ya motó ekóma molai mingi. Basengeli mpenza kokata nsuki ya mitó na bango.+ 21  Mpe nganga-nzambe ata moko te akomɛla vinyo ntango azali kokɔta na lopango ya kati.+ 22  Mpe bakozwa te mwasi oyo mobali akufá to mwasi oyo libala ekufá mpo bázala basi na bango,+ kasi bakoki kozwa bangɔndɔ ya bana ya ndako ya Yisraele+ to mwasi oyo mobali akufá, oyo mobali na ye azalaki nganga-nzambe.’ 23  “‘Mpe basengeli kolakisa bato na ngai bokeseni kati na eloko oyo ezali mosantu ná eloko oyo ezali mosantu te; mpe bakoyebisa bango bokeseni kati na oyo ezali mbindo ná oyo ezali pɛto.+ 24  Mpe na likambo ya kosamba bango nde bakotɛlɛma mpo na kosambisa;+ bakosambisa yango na bikateli na ngai ya lisambisi.+ Mpe bakotosa mibeko na ngai ná mitinda na ngai oyo etali bileko na ngai nyonso ya fɛti,+ mpe bakosantisa basabata na ngai.+ 25  Mpe akokɔta te epai ya moto oyo akufi mpo akóma mbindo, kasi mpo na tata to mpo na mama to mpo na mwana mobali to mpo na mwana mwasi to mpo na ndeko mobali to mpo na ndeko mwasi oyo akómá mwasi ya moto te, bakoki komikómisa mbindo.+ 26  Mpe nsima ya kopɛtolama na ye, bakotángela ye mikolo nsambo.+ 27  Mpe na mokolo oyo akokɔta na esika mosantu, na lopango ya kati, mpo na kosala mosala na esika mosantu, asengeli kopesa likabo na ye mpo na lisumu,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso. 28  “‘Mpe talá oyo ekokóma mpenza libula na bango: ngai nde libula na bango.+ Mpe bosengeli kopesa bango eloko moko te oyo ekozala ya bango na Yisraele: ngai nde eloko na bango. 29  Likabo ya mbuma, likabo mpo na lisumu mpe likabo mpo na ngambo—bango nde bakolya yango.+ Mpe eloko nyonso oyo epesami—ekozala ya bango.+ 30  Mpe mbuma oyo eleki malamu na mbuma ya lolenge nyonso ya liboso oyo eteli mpe makabo oyo eleki malamu na makabo ya lolenge nyonso, na makabo na bino nyonso—ekozala ya banganga-nzambe;+ mpe farini ya liboso ya mbumambuma oyo euti na mbuma na bino ya liboso, bokopesa yango nganga-nzambe,+ mpo na kofandisa limpamboli na ndako na yo.+ 31  Banganga-nzambe bakolya nyama moko te oyo ekufi yango moko to ekelamu moko te oyo epasolami na kati ya bikelamu oyo epumbwaka to na kati ya banyama.’+

Maloba na nse