Ezekiele 40:1-49

40  Na mbula ya ntuku mibale na mitano (25) ya komemama na biso na mboka mopaya,+ na ebandeli ya mbula, na mokolo ya zomi ya sanza, na mbula ya zomi na minei nsima ya kokweisama ya engumba,+ na mokolo yango mpenza, lobɔkɔ ya Yehova ezalaki likoló na ngai,+ bongo amemaki ngai na esika yango.+  Na bimonaneli ya Nzambe, amemaki ngai na mokili ya Yisraele mpe nsukansuka akitisaki ngai likoló ya ngomba moko ya molai mpenza,+ oyo eloko moko oyo etongamá lokola engumba ezalaki likoló na yango, na sudi.+  Mpe amemaki ngai kuna, mpe talá! moto moko azalaki kuna. Ndenge azalaki komonana ezalaki lokola motako,+ mpe nsinga ya lini ezalaki na lobɔkɔ na ye, mpe mongendu ya komeka,+ mpe atɛlɛmaki na porte.  Mpe moto yango abandaki koloba na ngai ete: “Mwana ya moto,+ talá na miso na yo, mpe yoká na matoi na yo, mpe tyá motema na yo na makambo nyonso oyo nazali kolakisa yo, mpamba te omemami awa mpo nalakisa yo yango. Yebisá ndako ya Yisraele eloko nyonso oyo ozali komona.”+  Mpe talá! efelo moko na libándá ya ndako ezingi yango. Mpe na lobɔkɔ ya moto yango, mongendu ya komeka, oyo ezalaki na mapeko motoba, ya lipeko moko ná bonene ya tandu moko. Mpe abandaki komeka bonene ya eloko yango oyo etongamá: mongendu moko; mpe bosanda na yango: mongendu moko.  Na nsima ayaki na porte, liboso na yango etali na ɛsti,+ mpe amataki na eskalye na yango. Mpe abandaki komeka monɔkɔ ya porte,+ bonene na yango: mongendu moko, mpe monɔkɔ mosusu, bonene na yango: mongendu moko.  Mpe mwa ndako ya bakɛngɛli ezalaki na bolai ya mongendu moko mpe na bonene ya mongendu moko, mpe katikati ya mwa bandako ya bakɛngɛli,+ ezalaki mapeko mitano; mpe monɔkɔ ya porte pene na ndako ya kokɔtela ya porte oyo etali na kati ezalaki mongendu moko.  Mpe amekaki ndako ya kokɔtela ya porte oyo etali na kati: mongendu moko.+  Bongo amekaki ndako ya kokɔtela ya porte: mapeko mwambe; mpe makonzí na yango ya mipanzi: mapeko mibale; mpe ndako ya kokɔtela ya porte etalaki na kati. 10  Mpe mwa bandako ya bakɛngɛli ya porte oyo etali na ɛsti ezalaki misato na mopanzi oyo mpe misato na mopanzi oyo kuna. Yango misato ezalaki ndenge moko, mpe makonzí ya mipanzi ezalaki ndenge moko, na mopanzi oyo mpe na mopanzi oyo kuna. 11  Na nsima, amekaki bonene ya esika ya kokɔta na porte: mapeko zomi; bolai ya porte: mapeko zomi na misato. 12  Mpe mwa lopango oyo ezalaki liboso ya mwa bandako ya bakɛngɛli ezalaki lipeko moko, mpe mwa lopango ya lipeko moko ezalaki epai na epai. Mpe mwa ndako ya bakɛngɛli ezalaki mapeko motoba na mopanzi oyo mpe mapeko motoba na mopanzi oyo kuna. 13  Mpe amekaki lisusu porte banda na nsamba ya mwa ndako moko ya bakɛngɛli kino na nsamba ya mwa ndako mosusu ya bakɛngɛli: bonene mapeko ntuku mibale na mitano (25);+ esika ya kokɔta oyo ezalaki kotalana na esika ya kokɔta mosusu. 14  Na nsima, asalaki mpe bongo mpo na makonzí ya mipanzi oyo ezalaki mapeko ntuku motoba (60), ata mpe mpo na makonzí ya mipanzi ya lopango, na baporte epai na epai. 15  Mpe kobanda liboso ya porte ya kokɔta kino na liboso ya ndako ya kokɔtela ya porte ya kati, mapeko ntuku mitano (50). 16  Mpe ezalaki na maninisa oyo ezalaki na bakadrɛ oyo ekɔndisamá mokemoke tii na nsuka na yango+ mpo na mwa bandako ya bakɛngɛli mpe mpo na makonzí na yango ya mipanzi oyo etali na kati ya porte epai na epai, mpe ndenge yango nde ezalaki mpo na bandako ya kokɔtela. Mpe maninisa ezalaki epai na epai, etali na kati, mpe bililingi ya banzete ya mbila+ ezalaki na makonzí ya mipanzi. 17  Mpe nsukansuka amemaki ngai na kati ya lopango ya libándá, mpe talá! bisika ya kolya,+ ná pavema oyo basalá mpo na lopango epai na epai. Ezalaki na bisika ya kolya ntuku misato (30) likoló ya pavema.+ 18  Mpe pavema oyo ezalaki na mopanzi ya baporte ezalaki kaka ndenge moko na bolai ya baporte—pavema ya nse. 19  Mpe amekaki bonene banda na liboso ya porte ya nse kino na liboso ya lopango ya kati. Libándá ezalaki mapeko nkama moko (100), na ɛsti mpe na nɔrdi. 20  Mpe lopango ya libándá ezalaki na porte oyo liboso na yango etalaki na nɔrdi. Amekaki bolai na yango mpe bonene na yango. 21  Mpe mwa bandako ya bakɛngɛli ezalaki misato na mopanzi oyo mpe misato na mopanzi oyo kuna. Mpe makonzí na yango ya mipanzi ná ndako na yango ya kokɔtela ezalaki ndenge moko na porte ya liboso. Bolai na yango mapeko ntuku mitano (50), mpe bonene na yango mapeko ntuku mibale na mitano (25). 22  Mpe maninisa na yango mpe ndako na yango ya kokɔtela ná bililingi na yango ya banzete ya mbila+ ezalaki ndenge moko na oyo ya porte oyo liboso na yango etali na ɛsti. Mpe bato bazalaki komata eskalye ya matambe nsambo mpo na kokɔta na kati, mpe ndako na yango ya kokɔtela ezalaki liboso na yango. 23  Mpe porte ya lopango ya kati ezalaki kotalana na porte ya nɔrdi; ndenge moko mpe porte ya ɛsti. Mpe amekaki banda na porte moko kino na porte mosusu: mapeko nkama moko (100). 24  Mpe nsukansuka amemaki ngai na ngámbo ya sudi, mpe talá! porte moko ezalaki na ngámbo ya sudi,+ mpe amekaki makonzí na yango ya mipanzi mpe ya ndako na yango ya kokɔtela, ezalaki ndenge moko na oyo wana. 25  Mpe yango ná ndako na yango ya kokɔtela ezalaki na maninisa epai na epai, lokola maninisa oyo wana. Bolai na yango mapeko ntuku mitano (50), mpe bonene mapeko ntuku mibale na mitano (25). 26  Mpe ezalaki na eskalye ya matambe nsambo mpo na komata kuna,+ mpe ndako na yango ya kokɔtela ezalaki liboso na yango. Mpe ezalaki na bililingi ya banzete ya mbila, moko na mopanzi oyo mpe mosusu na mopanzi oyo kuna na makonzí na yango ya mipanzi. 27  Mpe lopango ya kati ezalaki na porte na ngámbo ya sudi. Mpe amekaki banda na porte moko kino na porte mosusu, na ngámbo ya sudi: mapeko nkama moko (100). 28  Mpe nsukansuka akɔtisaki ngai na lopango ya kati na nzela ya porte ya sudi. Mpe amekaki porte ya sudi: ezalaki ndenge moko na oyo wana. 29  Mpe mwa bandako na yango ya bakɛngɛli ná makonzí na yango ya mipanzi mpe ndako na yango ya kokɔtela ezalaki ndenge moko na oyo wana. Mpe yango ná ndako na yango ya kokɔtela ezalaki na maninisa epai na epai. Bolai na yango mapeko ntuku mitano (50), mpe bonene na yango mapeko ntuku mibale na mitano (25).+ 30  Mpe ezalaki na bandako ya kokɔtela epai na epai; bolai na yango mapeko ntuku mibale na mitano (25), mpe bonene na yango mapeko mitano. 31  Mpe ndako na yango ya kokɔtela ezalaki na ngámbo ya lopango ya libándá, mpe bililingi ya banzete ya mbila ezalaki na makonzí na yango ya mipanzi,+ mpe mpo na komata kuna ezalaki na eskalye ya matambe mwambe.+ 32  Mpe nsukansuka, amemaki ngai na lopango ya kati na nzela ya ɛsti, mpe amekaki porte: ezalaki ndenge moko na oyo wana. 33  Mpe mwa bandako na yango ya bakɛngɛli ná makonzí na yango ya mipanzi mpe ndako na yango ya kokɔtela ezalaki ndenge moko na oyo wana, mpe yango ná ndako na yango ya kokɔtela ezalaki na maninisa epai na epai. Bolai na yango mapeko ntuku mitano (50), mpe bonene na yango mapeko ntuku mibale na mitano (25). 34  Mpe ndako na yango ya kokɔtela ezalaki na ngámbo ya lopango ya libándá, mpe bililingi ya banzete ya mbila ezalaki na makonzí na yango ya mipanzi, na mopanzi oyo mpe na mopanzi oyo kuna. Mpe mpo na komata kuna ezalaki na eskalye ya matambe mwambe. 35  Mpe akɔtisaki ngai na porte ya nɔrdi,+ mpe amekaki, ezalaki ndenge moko na oyo wana,+ 36  mwa bandako na yango ya bakɛngɛli, makonzí na yango ya mipanzi mpe ndako na yango ya kokɔtela. Mpe ezalaki na maninisa epai na epai. Bolai mapeko ntuku mitano (50), mpe bonene mapeko ntuku mibale na mitano (25). 37  Mpe makonzí na yango ya mipanzi ezalaki na ngámbo ya lopango ya libándá, mpe bililingi ya banzete ya mbila ezalaki na makonzí na yango ya mipanzi, na mopanzi oyo mpe na mopanzi oyo kuna.+ Mpe mpo na komata kuna ezalaki na eskalye ya matambe mwambe. 38  Mpe esika moko ya kolya ná esika na yango ya kokɔta ezalaki pene na makonzí ya mipanzi ya baporte yango. Kuna nde bazalaki kosukola likabo mobimba ya kotumba.+ 39  Mpe na ndako ya kokɔtela ya porte yango ezalaki na mesa mibale na mopanzi oyo mpe mesa mibale na mopanzi oyo kuna, mpo na koboma likoló na yango likabo mobimba ya kotumba+ mpe likabo mpo na lisumu+ mpe likabo mpo na ngambo.+ 40  Mpe na ngámbo ya libándá, ntango moto azali komata na esika ya kokɔta na porte ya nɔrdi, ezalaki na mesa mibale. Mpe na ngámbo mosusu ya ndako ya kokɔtela ya porte ezalaki na mesa mibale. 41  Mesa minei ezalaki epai oyo mpe mesa minei epai oyo kuna, pembeni ya porte—mesa mwambe, oyo bazalaki koboma makabo likoló na yango. 42  Mpe mesa minei mpo na likabo mobimba ya kotumba ezalaki ya mabanga oyo bakatá. Bolai na yango lipeko moko na ndambo, mpe bonene na yango lipeko moko na ndambo, mpe bosanda na yango lipeko moko. Likoló na yango, bazalaki mpe kotya bisaleli oyo bazalaki koboma na yango likabo ya kotumba mobimba mpe mbeka. 43  Mpe mipanzi oyo ebimá mpo na kotya biloko ezalaki na bonene ya tandu moko, ekangami makasi na kati, epai na epai; mpe likoló ya bamesa yango, bazalaki kotya mosuni ya likabo ya kotumba.+ 44  Mpe na libándá ya porte ya kati, ezalaki na bisika ya kolya ya bayembi,+ na lopango ya kati, oyo ezali na ngámbo ya porte ya nɔrdi. Mpe liboso ya bandako yango etalaki na ngámbo ya sudi. Ezalaki na moko na ngámbo ya porte ya ɛsti. Liboso na yango etalaki na ngámbo ya nɔrdi. 45  Mpe alobaki na ngai boye: “Esika oyo, esika ya kolya oyo liboso na yango etali na ngámbo ya sudi, ezali mpo na banganga-nzambe oyo bazali kokokisa mokumba ya ndako.+ 46  Mpe esika ya kolya oyo liboso na yango etali na ngámbo ya nɔrdi ezali mpo na banganga-nzambe oyo bazali kokokisa mokumba ya etumbelo.+ Bazali bana ya Zadoke,+ baoyo, kati na bana ya Levi, bazali kobɛlɛma epai ya Yehova mpo na kosalela ye.”+ 47  Mpe abandaki komeka lopango ya kati. Bolai na yango mapeko nkama moko (100), mpe bonene na yango mapeko nkama moko, ezalaki karé. Mpe etumbelo ezalaki liboso ya ndako. 48  Mpe akɔtisaki ngai na ndako ya kokɔtela na ndako,+ mpe abandaki komeka likonzí ya mopanzi ya ndako ya kokɔtela: mapeko mitano na mopanzi oyo mpe mapeko mitano na mopanzi oyo kuna. Mpe bonene ya porte mapeko misato na mopanzi oyo mpe mapeko misato na mopanzi oyo kuna. 49  Bolai ya ndako ya kokɔtela mapeko ntuku mibale (20), mpe bonene na yango mapeko zomi na moko. Mpe bazalaki komata kuna na eskalye. Mpe makonzí ezalaki pene na makonzí ya mipanzi, moko epai oyo mpe moko epai oyo kuna.+

Maloba na nse