Ezekiele 28:1-26

28  Mpe liloba ya Yehova ekobaki koyela ngai ete:  “Mwana ya moto, lobá na mokambi ya Tire boye: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “‘“Lokola motema na yo ekómi na lolendo,+ mpe ozali se koloba: ‘Nazali nzambe.+ Nafandi na kiti ya nzambe,+ na katikati mpenza ya mbu,’+ nzokande ozali moto ya mabele,+ kasi nzambe te,+ mpe ozali se kokómisa motema na yo lokola motema ya nzambe—  talá! ozali moto ya bwanya koleka Danyele.+ Ezali na sekele moko te oyo eleki yo.+  Na bwanya na yo mpe na bososoli na yo, ozwi bomɛngo, mpe ozali se kozwa wolo ná palata na kati ya bandako na yo ya kobomba biloko.+  Na ebele ya bwanya na yo,+ na biloko na yo ya mombongo,+ otondisi bozwi na yo,+ mpe motema na yo ebandi kokóma na lolendo mpo na bozwi na yo.”’+  “‘Na yango, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Lokola ozali kokómisa motema na yo lokola motema ya nzambe,+  na yango, ngai oyo nazali komemela yo bapaya,+ banyokoli ya bikólo,+ mpe bakobenda mpenza mipanga na bango mpo na kobundisa kitoko ya bwanya na yo mpe kokómisa nkembo na yo oyo ezali kongɛnga eloko mpamba.+  Bakokitisa yo na libulu,+ mpe okokufa mpenza liwa ya moto oyo abomami na katikati mpenza ya mbu.+  Okoloba mpenza ete: ‘Nazali nzambe,’ liboso ya moto oyo azali koboma yo,+ nzokande ozali kaka moto ya mabele, kasi nzambe te,+ na lobɔkɔ ya baoyo bazali kokómisa yo eloko mpamba?”’ 10  “‘Okokufa liwa ya bato oyo bakatami ngenga te na lobɔkɔ ya bapaya,+ mpo ngai moko nde nalobi,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.” 11  Mpe liloba ya Yehova ekobaki koyela ngai ete: 12  “Mwana ya moto, bimisá loyembo ya mawa mpo na mokonzi ya Tire,+ mpe osengeli koloba na ye boye: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “‘“Otye ndakisa elembo, otondi na bwanya+ mpe na kitoko ya kokoka.+ 13  Ozalaki na Edene, elanga ya Nzambe.+ Mabanga nyonso ya ntalo ezalaki kozipa yo: rubi, topazi ná jasipe; krizolite, onikisi+ ná jade; safire, tirikwaze+ ná emerode; biloko lokola mpɛtɛ ná madusu na yango oyo ozalaki kolata esalemaki na wolo. Ebongisamaki na mokolo oyo ozalisamaki. 14  Ozali keruba oyo atyami mafuta, oyo azipaka, mpe natyá yo. Ozalaki na ngomba mosantu ya Nzambe.+ Ozalaki kotambola na katikati ya mabanga ya mɔtɔ. 15  Ozalaki na mbeba te na banzela na yo banda mokolo oyo ozalisamaki+ tii kozanga boyengebene eyaki komonana epai na yo.+ 16  “‘“Mpo na ebele ya biloko na yo ya mombongo,+ batondisaki mobulu na kati na yo, mpe obandaki kosala lisumu.+ Mpe nakobengana yo na ngomba ya Nzambe lokola eloko mpamba, mpe nakoboma yo,+ Ee keruba oyo azipaka, mpo ozala lisusu te na kati ya mabanga ya mɔtɔ. 17  “‘“Motema na yo ekómaki na lolendo mpo na kitoko na yo.+ Obebisaki bwanya na yo mpo na nkembo na yo oyo ezali kongɛnga.+ Nakobwaka yo na mabele.+ Nakotya yo liboso ya bakonzi, mpo bátala yo.+ 18  “‘“Mpo na ebele ya mabunga na yo,+ mpo na kozanga bosembo na biloko na yo ya mombongo,+ okómisi bisika mosantu na yo eloko mpamba. Mpe nakobimisa mɔtɔ na kati na yo. Yango nde ekolya yo.+ Mpe nakokómisa yo putulu ya mɔtɔ likoló ya mabele, na miso ya baoyo nyonso bazali komona yo.+ 19  Baoyo nyonso bayebi yo na kati ya bato ya bikólo, bakotikala mpenza monɔkɔ polele na kokamwa liboso na yo.+ Okoyoka nsɔmɔ ya pwasa, mpe okozala lisusu te mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”’”+ 20  Mpe liloba ya Yehova ekobaki koyela ngai ete: 21  “Mwana ya moto, talisá elongi na yo epai ya Sidone,+ mpe sakwelá ye. 22  Mpe osengeli koloba boye: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Ngai oyo nazali kobundisa yo,+ Ee Sidone, mpe nakokumisama mpenza na kati na yo;+ mpe bato bakoyeba mpenza ete nazali Yehova ntango nakopesa bitumbu na kati na ye+ mpe nakosantisama mpenza na kati na ye.+ 23  Mpe nakotinda maladi mabe na kati na ye mpe makila na babalabala na ye.+ Mpe moto oyo akobomama akokwea mpenza na katikati na ye na mopanga oyo ezali kobundisa ye bipai nyonso;+ mpe bato bakoyeba mpenza ete nazali Yehova.+ 24  Mpe mpo na ndako ya Yisraele, nsende ya mabe+ to nzubɛ ya mpasi oyo euti na baoyo nyonso bazali zingazinga na bango, baoyo bazali kotyola bango, ekozala lisusu te; mpe bato bakoyeba mpenza ete nazali Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.”’ 25  “‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Ntango nakoyanganisa ndako ya Yisraele uta na bato ya bikólo epai bapalanganisamaki,+ nakosantisama mpe na kati na bango na miso ya bikólo.+ Mpe bakofanda mpenza na mabele na bango+ oyo napesaki mosaleli na ngai, Yakobo.+ 26  Mpe bakofanda mpenza wana na kimya+ mpe bakotonga bandako+ mpe bakolona bilanga ya vinyo,+ mpe bakofanda mpenza na kimya+ ntango nakokweisa bitumbu likoló ya baoyo nyonso bazali kotyola bango bipai nyonso;+ mpe bakoyeba mpenza ete nazali Yehova Nzambe na bango.”’”

Maloba na nse