Ezekiele 23:1-49

23  Mpe liloba ya Yehova eyelaki ngai+ ete:  “Mwana ya moto, basi mibale bazalaki bana ya mama moko.+  Mpe babandaki kosala bondumba na Ezipito.+ Na bolenge na bango, basalaki bondumba.+ Kuna bafinaki mabɛlɛ na bango,+ mpe kuna basimbasimbaki ntolo ya bongɔndɔ na bango.  Mpe nkombo ya yaya Ohola, mpe nkombo ya ndeko na ye Oholiba; mpe bakómaki ya ngai+ mpe babandaki kobota bana mibali ná bana basi.+ Mpe na oyo etali nkombo na bango, Ohola nde Samaria,+ mpe Oholiba nde Yerusaleme.+  “Mpe Ohola abandaki kosala bondumba,+ wana azalaki naino na nse ya bokonzi na ngai, mpe azalaki na mposa makasi ya kosangisa nzoto na baoyo bazalaki kolula ye mingi,+ bato ya Asiri,+ oyo bazalaki pene,  baguvɛrnɛrɛ oyo balati bilamba ya bule, mpe bayangeli-basungi—bango nyonso bana mibali ya kitoko, basoda oyo batambolaka na mpunda.  Mpe azalaki se kosopela bango misala na ye ya bondumba, bango nyonso bana mibali oyo baleki kitoko na Asiri; mpe amikómisaki mbindo+ na baoyo nyonso ye azalaki koyokela mposa makasi ya kosangisa nzoto—na bikeko na bango ya bosɔtɔ.  Mpe atikaki te misala na ye ya bondumba oyo eutaki na Ezipito, mpo balalaki na ye na bolenge na ye, mpe bango nde basimbaki ntolo ya bongɔndɔ na ye, mpe bazalaki se kosopela ye misala na bango ya pite.+  Na yango, napesaki ye na lobɔkɔ ya baoyo bazalaki kolula ye mingi,+ na lobɔkɔ ya bana ya Asiri, baoyo ye azalaki koyokela mposa makasi ya kosangisa nzoto.+ 10  Bango nde bamonaki bolumbu na ye.+ Bazwaki bana na ye ya mibali mpe bana na ye ya basi,+ mpe babomaki ye moko na mopanga. Mpe akendaki nsango mabe epai ya basi, mpe bakweiselaki ye nde bitumbu. 11  “Ntango ndeko na ye ya mwasi Oholiba amonaki yango,+ amipesaki na mposa na ye ya nzoto mpe amibebisaki koleka ye, mpe amipesaki na bondumba na ye makasi koleka pite ya ndeko na ye.+ 12  Ayokaki mposa makasi ya kosangisa nzoto na bana ya Asiri,+ baguvɛrnɛrɛ mpe bayangeli-basungi oyo bazalaki pene, oyo balataki na ndenge oyo ebongi mpenza, basoda oyo batambolaka na mpunda—bango nyonso bilenge mibali ya kitoko.+ 13  Mpe namonaki ete, lokola amikómisaki mbindo, bango mibale balandaki nzela moko.+ 14  Mpe azalaki se kobakisa misala na ye ya bondumba ntango amonaki mibali na mayemi oyo ezalaki na efelo,+ bililingi+ ya mayemi ya Bakaladea, oyo epakolami langi ya motane pɛɛ,+ 15  balati mikaba+ na loketo na bango, mpe batirba na mitó na bango ezalaki kodiembela, bazalaki komonana lokola babundi, bango nyonso, bakokani na bana mibali ya Babilone, bato babotamá na mokili ya Bakaladea. 16  Mpe abandaki koyoka mposa makasi ya kosangisa na bango nzoto ntango kaka miso na ye emonaki bango+ mpe atindelaki bango bamemi-nsango na Kaladea.+ 17  Mpe bana mibali ya Babilone bazalaki se kokɔta epai na ye, na mbeto ya komonisa bolingo, mpe bazalaki se kokómisa ye mbindo na misala na bango ya pite;+ mpe bazalaki se kokómisa ye mbindo, mpe molimo na ye ebandaki koyoka bango mpii mpe etikaki bango. 18  “Mpe akómaki komonisa misala na ye ya bondumba polele mpe komonisa bolumbu na ye,+ bongo molimo na ngai eyokaki ye mpii mpe etikaki ye, eboyaki kozala elongo na ye, kaka ndenge molimo na ngai eyokaki ndeko na ye mpii mpe etikaki ye, eboyaki kozala elongo na ye.+ 19  Mpe azalaki se kobakisa misala na ye ya bondumba+ kino akómaki kokanisa lisusu mikolo ya bolenge na ye,+ ntango azalaki kosala bondumba na mokili ya Ezipito.+ 20  Mpe azalaki se koyoka mposa makasi ya kosangisa nzoto lokola bamakango ya bato oyo enama na bango ya mibali ezali lokola enama ya bampunda-mibali mpe bato oyo nzoto na bango ya mibali ezali lokola nzoto ya bafarasa ya mibali.+ 21  Mpe ozalaki se kotya makanisi na yo na etamboli ya nsɔni ya bolenge na yo na ndenge basimbaki ntolo na yo banda na Ezipito,+ mpo na kokokisa mposa ya mabɛlɛ ya bolenge na yo.+ 22  “Na yango, Ee Oholiba, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Talá, nazali kotɛlɛmisela yo baoyo bazalaki kolula yo mingi,+ baoyo molimo na yo eyokaki bango mpii mpe etikaki bango, nakokɔtisela yo bango bipai nyonso,+ 23  bana mibali ya Babilone+ mpe Bakaladea+ nyonso, Pekode,+ Shoa mpe Koa, bana mibali nyonso ya Asiri elongo na bango, bilenge mibali ya kitoko, baguvɛrnɛrɛ ná bayangeli-basungi bango nyonso, babundi mpe bato babengisami, bamati na bampunda, bango nyonso. 24  Mpe bakokɔtela yo mpenza na lokito ya makalo ya bitumba mpe ya bayiká,+ mpe na lisangá ya bato ya bikólo, ná nguba monene mpe nguba moke ná ekɔti. Bakotɛmɛla yo bipai na bipai, mpe nakopesa bango nzela básambisa, mpe bakosambisa yo mpenza na ndenge oyo bango basambisaka.+ 25  Mpe nakomonisela yo molende na ngai,+ mpe bakosala yo mpenza mosala na nkɛlɛ.+ Bakolongola yo zolo mpe matoi, mpe biteni na yo oyo etikali ekokwea na mopanga. Bakozwa+ bana na yo ya mibali mpe bana na yo ya basi,+ mpe biloko na yo oyo ekotikala ekolyama na mɔtɔ.+ 26  Mpe ya solo, bakolongola yo bilamba+ mpe bakobɔtɔla yo biloko na yo ya kitoko.+ 27  Mpe nakosukisa mpenza epai na yo etamboli na yo ya nsɔni,+ mpe bondumba na yo oyo eutaki na mokili ya Ezipito;+ mpe okotombola miso na yo epai na bango te, mpe okokanisa Ezipito lisusu te.’ 28  “Mpo talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Ngai oyo nazali kopesa yo na lobɔkɔ ya bato oyo oyini, na lobɔkɔ ya bato oyo molimo na yo eyokaki bango mpii mpe etikaki bango.+ 29  Mpe bakosala yo mpenza mosala na koyina, mpe bakobɔtɔla mbuma nyonso ya mosala oyo osalaki na motoki na yo mpe bakotika yo bolumbu mpe nzoto polele;+ mpe bolumbu ya misala na yo ya pite mpe etamboli na yo ya nsɔni mpe misala na yo ya bondumba ekomonisama polele.+ 30  Bakosala yo makambo oyo mpo olandi bikólo lokola mwasi ya ndumba,+ mpo omikómisaki mbindo na bikeko na bango ya bosɔtɔ.+ 31  Olandi nzela ya ndeko na yo ya mwasi;+ mpe nakopesa mpenza kɔpɔ na ye na lobɔkɔ na yo.’+ 32  “Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Okomɛla kɔpɔ ya ndeko na yo ya mwasi, kɔpɔ molai mpe monene.+ Okokóma eloko ya kosɛka mpe ya kotyola, kɔpɔ oyo ezali na biloko mingi na kati.+ 33  Okotonda na molangwa mpe na mawa, na kɔpɔ ya kokamwa mpe ya libebi, kɔpɔ ya ndeko na yo ya mwasi Samaria. 34  Mpe okomɛla mpenza yango mpe okosilisa yango,+ mpe okolyalya mwa biteni ya mbɛki na yango ya mabele, mpe okolongola mabɛlɛ na yo.+ “Mpo ngai moko nde nalobi,” yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.’ 35  “Na yango, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Lokola obosani ngai+ mpe obwaki ngai na nsima ya mokɔngɔ na yo,+ yo mpe buká mbuma ya etamboli na yo ya nsɔni mpe misala na yo ya bondumba.’” 36  Mpe Yehova alobaki lisusu na ngai boye: “Mwana ya moto, okosambisa+ Ohola ná Oholiba+ mpe okoyebisa bango makambo na bango oyo eyinamá?+ 37  Mpo basali ekobo+ mpe makila ezali na mabɔkɔ na bango,+ mpe basali ekobo na bikeko na bango ya bosɔtɔ.+ Mpe, longola yango, bana oyo babotelaki ngai, balekisi bango mbeka na mɔtɔ lokola bilei mpo na bikeko yango.+ 38  Lisusu, talá oyo basali ngai: Bakómisaki esika mosantu+ na ngai mbindo+ na mokolo yango, mpe bakómisi basabata na ngai eloko mpamba.+ 39  Mpe ntango babomaki bana na bango mpo na bikeko na bango ya bosɔtɔ,+ bakɔtaki kutu na esika mosantu na ngai na mokolo yango mpo na kokómisa yango eloko mpamba,+ mpe talá! yango nde basali na kati ya ndako na ngai.+ 40  Lisusu, ntango babandaki kotindela mibali oyo bazalaki kouta mosika maloba, baoyo momemi-nsango atindamaki epai na bango,+ talá! bayaki,+ baoyo osukolaki nzoto mpo na bango,+ opakolaki biloko ya monzɛlɛ na miso+ mpe olataki biloko ya kobongisa nzoto.+ 41  Mpe ofandaki na mbeto moko ya lokumu,+ oyo batye mesa moko liboso na yango,+ mpe otyaki mpaka ya malasi+ na ngai mpe mafuta na ngai likoló na yango.+ 42  Mpe makɛlɛlɛ ya ebele ya bato oyo bazali na kimya ezalaki na kati na ye,+ mpe uta na esobe, bazalaki komema balangwi-masanga+ epai ya mibali oyo bauti na ebele ya bato, mpe batyaki bikɔmɔ na mabɔkɔ ya basi mpe mitole kitoko na mitó na bango.+ 43  “Bongo nalobaki mpo na mwasi yango oyo kitoko esili na ekobo+ ete: ‘Sikoyo, akokoba na bondumba na ye, ɛɛ, ye moko.’+ 44  Mpe bazalaki se kokɔta epai na ye, ndenge bakɔtaka epai ya mwasi ya ndumba; ndenge yango nde bakɔtaki epai ya Ohola ná Oholiba, basi ya etamboli ya nsɔni.+ 45  Kasi bato ya boyengebene,+ bango nde bakosambisa ye na ndenge oyo basambisaka basi ya ekobo+ mpe na ndenge oyo basambisaka basi oyo basopaka makila;+ mpo bazali nde basi ya ekobo, mpe makila ezali na mabɔkɔ na bango.+ 46  “Mpo talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Bakoyela bango lisangá moko+ mpe bakokómisa bango eloko moko ya nsɔmɔ mpe eloko ya kopunza.+ 47  Mpe lisangá yango ekobamba bango mpenza mabanga,+ mpe bakoboma bango na mipanga na bango. Bakoboma bana na bango ya mibali mpe bana na bango ya basi,+ mpe bakotumba bandako na bango na mɔtɔ.+ 48  Mpe nakosukisa mpenza etamboli ya nsɔni+ na mokili yango,+ mpe basi nyonso bakondima mpenza ete básembolama, bongo bakolanda etamboli na bino ya nsɔni te.+ 49  Mpe bakozongisela bino etamboli na bino ya nsɔni,+ mpe bokomema masumu ya bikeko na bino ya bosɔtɔ; mpe bokoyeba mpenza ete nazali Yehova+ Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.’”

Maloba na nse