Ezekiele 22:1-31

22  Mpe liloba ya Yehova ekobaki koyela ngai ete:  “Nde yo, Ee mwana ya moto, okosambisa,+ okosambisa nde engumba oyo ezali na ngambo ya makila+ mpe okoyebisa ye mpenza makambo na ye nyonso oyo eyinamá?+  Mpe osengeli koloba boye: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: “Ee engumba oyo ezali kosopa makila+ na kati na yango kino ntango na yango ekokoka,+ mpe oyo esali na kati na yango bikeko ya bosɔtɔ mpo na kokóma mbindo,+  omemi ngambo na makila oyo osopi,+ mpe okómi mbindo na bikeko na yo ya bosɔtɔ oyo osali.+ Mpe oyeisi mikolo na yo mokuse, mpe okokóma na bambula na yo. Yango wana nakokómisa yo mpenza eloko ya kosambwisa na bikólo mpe eloko ya kosɛka na mikili nyonso.+  Mikili oyo ezali pene mpe oyo ezali mosika na yo ekosɛka yo, Ee yo oyo ozali na nkombo ya mbindo, otondi na mobulungano.+  Talá! Bankumu+ ya Yisraele bazalaki na kati na yo, moto na moto amitiki ete lobɔkɔ na ye emema ye na kosopa makila.+  Batyoli tata ná mama epai na yo.+ Babubi moto oyo afandi mopaya epai na yo.+ Banyokoli mwana oyo tata akufá mpe mwasi oyo mobali akufá na kati na yo.”’”+  “‘Otyoli bisika mosantu na ngai, mpe okómisi basabata na ngai eloko mpamba.+  Bato oyo bakoselaka bato makambo bazalaki epai na yo, mpo na kosopa makila;+ mpe na kati na yo, balei likoló ya bangomba.+ Bamipesi na etamboli ya nsɔni na kati na yo.+ 10  Na kati na yo, bamoni bolumbu ya tata;+ na kati na yo, basambwisi mwasi oyo azali mbindo na ntango azali komona sanza.+ 11  Mpe mobali asali likambo oyo eyinamá elongo na mwasi ya moninga na ye,+ mpe mobali akómisi mwasi ya mwana na ye moko mbindo na etamboli ya nsɔni;+ mpe epai na yo, mobali asambwisi ndeko na ye ya mwasi, mwana ya tata na ye mpenza.+ 12  Epai na yo, bazwi kanyaka mpo na kosopa makila.+ Ozwi benefisi+ mpe benefisi ya lokoso,+ mpe na mobulu, ozali se kozwa litomba+ na kobuba baninga na yo,+ mpe obosani ngai,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso. 13  “‘Mpe talá! nabɛti mabɔkɔ na ngai+ mpo na litomba oyo ozwi na ndenge ya mabe,+ mpe mpo na misala na yo ya kosopa makila oyo ezali na kati na yo.+ 14  Motema na yo ekokoba koyika mpiko+ to mabɔkɔ na yo ekopesa makasi na mikolo oyo nakosala yo mosala?+ Ngai moko, Yehova, nde nalobi mpe nakosala mosala.+ 15  Mpe nakopalanganisa yo na kati ya bikólo mpe nakopanza yo na kati ya mikili,+ mpe nakosilisa mbindo na yo na kati na yo.+ 16  Mpe ya solo, okokómisama eloko mpamba na kati na yo, na miso ya bikólo, mpe okoyeba mpenza ete nazali Yehova.’”+ 17  Mpe liloba ya Yehova ekobaki koyela ngai ete: 18  “Mwana ya moto, mpo na ngai, bato ya ndako ya Yisraele bakómi lokola bosɔtɔ.+ Bango nyonso bazali motako, etini, ebende mpe mondɔlu na kati ya litumbu. Bakómi bosɔtɔ mingi, bosɔtɔ ya palata.+ 19  “Na yango, talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Mpo bino nyonso bokómi lokola bosɔtɔ+ mingi, yango wana, talá, nazali koyanganisa bino na katikati ya Yerusaleme.+ 20  Ndenge bayanganisaka palata, motako, ebende,+ mondɔlu mpe etini na katikati ya litumbu, mpo na kofula+ na mɔtɔ likoló na yango mpo enyangwa,+ ndenge yango nde nakoyanganisa bango na nkanda na ngai mpe na nkɛlɛ na ngai, ɛɛ nakofula mpe nakonyangwisa bino. 21  Mpe nakoyanganisa bino mpe nakofula likoló na bino na mɔtɔ ya nkɛlɛ na ngai,+ mpe bokonyangwisama na kati na yango.+ 22  Ndenge palata enyangwaka na kati ya litumbu, ndenge yango nde bino bokonyangwa na kati na yango; mpe bokoyeba mpenza ete ngai moko, Yehova, nde nasopeli bino nkɛlɛ na ngai.’”+ 23  Mpe liloba ya Yehova ekobaki koyela ngai ete: 24  “Mwana ya moto, lobá na ye boye: ‘Ozali mokili oyo epɛtolami te, mokili oyo mbula enɔkeli te na mokolo ya makaneli.+ 25  Na kati na ye, basakoli na ye basali likita mabe,+ lokola nkɔsi oyo ezali koganga, oyo ezali kopasola nyama.+ Bazali mpenza kolya+ molimo. Bazali se kozwa bomɛngo mpe biloko ya motuya.+ Basi na ye oyo mibali bakufá, bakómisi bango mingi na kati na ye.+ 26  Banganga-nzambe na ye babebisi mobeko na ngai,+ mpe bazali se kokómisa bisika mosantu na ngai eloko mpamba.+ Bakesenisi te+ eloko mosantu ná eloko ya mpamba,+ mpe balakisi te bokeseni kati na eloko ya mbindo ná eloko ya pɛto,+ mpe babombi miso na bango liboso ya basabata na ngai,+ mpe bakómisi ngai eloko mpamba kati na bango.+ 27  Na kati na ye, bankumu na ye bazali lokola bambwa ya zamba oyo ezali kopasola nyama na ndenge bazali kosopa makila,+ na ndenge bazali koboma milimo mpo na kozwa litomba na ndenge ya mabe.+ 28  Mpe basakoli na ye bapakoleli bango mpɛmbɛ,+ bazali komona emonaneli ya eloko oyo ezali ya solo te+ mpe bazali kosakolela bango makambo oyo ebombaná ya bokosi,+ balobi: “Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi,” nzokande Yehova ye moko alobi te. 29  Bato ya mokili bakani mwango ya kobuba+ mpe babɔtɔli na ndenge ya moyibi,+ mpe banyokoli+ moto ya mpasi ná mobola, mpe na kozanga bosembo, babubi moto oyo afandi mopaya.’+ 30  “‘Mpe nazalaki se koluka na kati na bango moto oyo akobongisa efelo ya mabanga+ mpe akotɛlɛma na lidusu+ liboso na ngai mpo na mokili, mpo nabebisa yango te;+ mpe namonaki moto te. 31  Boye nakosopela bango makaneli+ na ngai. Nakosilisa bango nyɛɛ na mɔtɔ ya nkɛlɛ na ngai.+ Nakozongisa nzela na bango na motó na bango moko,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.”

Maloba na nse