Ezekiele 16:1-63

16  Mpe liloba ya Yehova eyelaki ngai lisusu ete:  “Mwana ya moto, yebisá+ Yerusaleme makambo na ye oyo eyinamá.+  Mpe okoloba boye: ‘Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi na Yerusaleme: “Ebandeli na yo mpe kobotama na yo ezalaki na mokili ya Mokanana.+ Tata na yo azalaki Moamore,+ mpe mama na yo azalaki Mohiti.+  Mpe na oyo etali kobotama na yo, mokolo oyo obotamaki,+ nsinga ya motɔlu na yo ekatamaki te, mpe basukolaki yo na mai te mpo na kopɛtola yo, mpe bapakolaki yo mungwa ata moke te, mpe bazingaki yo na bilamba te.  Liso moko te eyokelaki yo mawa mpo esalela yo ata moko ya makambo oyo mpo na komonisela yo motema mawa,+ kasi babwakaki yo na esobe mpo molimo na yo eyinamaki na mokolo oyo obotamaki.  “‘“Mpe nalekaki pene na yo mpe namonaki yo ozali kobundabunda na kati ya makila na yo, mpe nalobaki na yo, wana ozalaki na kati ya makila na yo ete: ‘Tikalá na bomoi!’+ ɛɛ, nalobaki na yo, wana ozalaki na kati ya makila na yo ete: ‘Tikalá na bomoi!’  Nakómisaki yo ebele mpenza lokola milona oyo ezali kobima na esobe, bongo okolaki mpe okómaki monene+ mpe ozwaki biloko ya kobongisa nzoto ya kitoko koleka.+ Mabɛlɛ nyonso mibale ekolaki mpenza, mpe nsuki na yo ekolaki mingi, ntango ozalaki bolumbu mpe nzoto polele.”’  “‘Mpe nalekaki pene na yo mpe namonaki yo, mpe talá! ntango na yo ezalaki ntango ya komonisa bolingo.+ Bongo natandaki elamba na ngai likoló na yo+ mpe nazipaki bolumbu na yo mpe nalapelaki yo ndai mpe nasalaki kondimana ná yo,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, ‘bongo okómaki wa ngai.+  Lisusu, nasukolaki yo na mai+ mpe nasopelaki yo mai lisusu mpo na kolongola makila oyo ozalaki na yango mpe napakolaki yo mafuta.+ 10  Na nsima, nalatisaki yo elamba moko ya mayemi ya nsingansinga+ mpe nalatisaki yo sapato oyo basalá na mposo ya nyama ebengami fɔkɛ+ mpe nalíngaki yo na lini ya kitoko+ mpe nazipaki yo na biloko ya ntalo. 11  Na nsima, nabongisaki yo na biloko ya monzɛlɛ mpe natyaki bikɔmɔ+ na mabɔkɔ na yo, mpe nsinga ya monzɛlɛ+ na nkingo na yo. 12  Lisusu, natyaki lopɛtɛ+ na zolo na yo mpe biloko ya matoi na matoi na yo+ mpe motole ya kitoko na motó na yo.+ 13  Mpe ozalaki se komibongisa na wolo mpe na palata, mpe molato na yo ezalaki nde lini ya kitoko mpe biloko ya ntalo ná elamba ya mayemi ya nsingansinga.+ Ozalaki kolya nde farini ya malamu mpe mafuta ya nzoi ná mafuta,+ mpe okómaki kitoko mingi, mingi mpenza, mpe nsukansuka, obongaki mpo na ebonga ya bokonzi.’”+ 14  “‘Mpe nkombo na yo ebandaki kokende nsango na bikólo mpo na kitoko na yo, mpo ezalaki ya kokoka mpo na nkembo na ngai oyo natyaki likoló na yo,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.” 15  “‘Kasi obandaki kotyela kitoko na yo motema+ mpe okómaki ndumba mpo na nkombo na yo+ mpe obandaki kosopela moleki-nzela nyonso misala na yo ya bondumba;+ kitoko yango ekómaki ya ye. 16  Mpe ozwaki bilamba na yo mosusu mpe omisalelaki bisika oyo etombwaná+ ya langi ndenge na ndenge, mpe ozalaki kosala bondumba likoló na yango+—makambo ya boye esalemaka te, mpe esengeli kosalema te. 17  Mpe na wolo na ngai mpe na palata na ngai oyo napesaki yo, ozalaki kozwa biloko na yo ya kitoko+ mpe ozalaki komisalela bikeko ya mibali+ mpe ozalaki kosala bondumba na yango.+ 18  Mpe ozalaki kokamata bilamba na yo oyo basalá mayemi ya nsingansinga mpe ozalaki kozipa bikeko yango; mpe ozalaki kotya liboso na yango mafuta na ngai ná mpaka ya malasi na ngai.+ 19  Mpe limpa na ngai oyo napesaki yo—farini ya malamu ná mafuta mpe mafuta ya nzoi oyo naleisaki yo+—ya solo, otyaki mpe yango liboso ya bikeko yango mpo ezala nsolo ya kokitisa motema,+ mpe ekobaki kosalema bongo,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.” 20  “‘Mpe ozalaki kokamata bana na yo ya mibali mpe bana na yo ya basi oyo obotelaki ngai,+ mpe ozalaki kopesa bango mbeka epai ya bikeko yango mpo bályama+—misala na yo ya bondumba ekosuka te? 21  Mpe ozalaki koboma bana na ngai,+ mpe na kolekisáká bango na mɔtɔ, ozalaki kopesa bango mbeka epai ya bikeko yango.+ 22  Mpe na makambo na yo nyonso oyo eyinamá mpe misala na yo ya bondumba, okanisaki lisusu te mikolo ya bolenge na yo, ntango ozalaki bolumbu mpe nzoto polele; ozalaki nde kobundabunda na kati ya makila na yo.+ 23  Bongo esalemaki boye: nsima ya mabe na yo nyonso (“mawa, mawa na yo,”+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso) 24  omitongelaki mwa ngomba ya mabele mpe omisalelaki esika etombwaná na esika monene nyonso ya bato nyonso.+ 25  Na ebandeli nyonso ya balabala, otongaki esika na yo oyo etombwaná+ mpe obandaki kokómisa kitoko na yo eloko moko ya koyina+ mpe kofungolela moleki-nzela nyonso makolo na yo+ mpe kobakisa misala na yo ya bondumba.+ 26  Mpe okendaki kosala bondumba na bana mibali ya Ezipito,+ bato oyo bafandi penepene na yo, bato ya enama monene,+ mpe okobaki kosala bondumba na yo mingi koleka mpo na kosilikisa ngai. 27  Mpe talá! Nakosembolela yo mpenza lobɔkɔ na ngai+ mpe nakokitisa pɔsɔ na yo+ mpe nakokaba yo na mposa ya molimo+ ya basi oyo bayinaka yo,+ bana basi ya Bafilistia,+ basi oyo bayoki nsɔni mpo na nzela na yo na ntina na etamboli ya nsɔni.+ 28  “‘Mpe na nsima, okendaki kosala bondumba na bana mibali ya Asiri mpo ozalaki kotonda kaka te,+ mpe okobaki kosala bondumba na bango kasi otondaki mpe te. 29  Bongo okobaki kosala bondumba na yo mingi koleka na mokili ya Kanana,+ na Bakaladea;+ kasi ata bongo otondaki te. 30  Ee, nayokeli yo mpenza nkɛlɛ,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, ‘na ndenge ozali kosala makambo oyo nyonso, mosala ya mwasi,+ ndumba oyo asilá nsɔni!+ 31  Ntango otongaki mwa ngomba ya mabele na ebandeli ya nzela nyonso mpe osalaki esika na yo oyo etombwaná na esika monene nyonso ya bato nyonso, atako bongo, okesanaki na mwasi ya ndumba na ndenge omonaki lifuti eloko mpamba. 32  Mwasi oyo asalaka ekobo azwaka bapaya na esika ya mobali na ye.+ 33  Bapesaka ndumba nyonso likabo,+ kasi yo—opesi makabo na yo na baoyo nyonso balulaka yo mingi,+ mpe opesaka bango kanyaka mpo báya epai na yo uta epai na epai, mpo bámipesa na misala+ ya bondumba elongo na yo. 34  Kasi yo, misala na yo ya bondumba ekeseni na oyo ya basi mosusu, bondumba lokola oyo ya yo esalemá naino te, ozali kopesa lifuti atako bapesi yo lifuti moko te, na bongo, likambo oyo ozali kosala ekeseni mpenza na oyo esalemaka.’ 35  “Yango wana, Ee mwasi ya ndumba,+ yoká liloba ya Yehova.+ 36  Talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Lokola omonisi mposa makasi ya kosangisa nzoto+ mpe bolumbu na yo+ emonisami polele na misala na yo ya bondumba epai ya bato oyo balulaka yo mingi+ mpe epai ya bikeko na yo nyonso ya bosɔtɔ,+ esika moko na makila ya bana na yo oyo opesi bango,+ 37  na yango, talá, nazali koyanganisa baoyo nyonso balulaka yo mingi, baoyo ozalaki kosepelisa mpe baoyo nyonso olingaki, ná baoyo nyonso oyinaki, mpe nakoyanganisa bango uta na bipai nyonso mpo na kobunda na yo, mpe nakomonisa bango bolumbu na yo polele, mpe bakomona mpenza bolumbu na yo mobimba.+ 38  “‘Mpe nakosambisa yo na kosambisa oyo ebongi na basi ya ekobo+ mpe na kosambisa oyo ebongi na basi oyo bazali kosopa makila,+ mpe nakopesa yo makila ya nkɛlɛ mpe ya zuwa.+ 39  Mpe nakopesa yo na lobɔkɔ na bango, mpe ya solo, bakobuka mwa ngomba na yo ya mabele+ mpe, ya solo, bisika na yo oyo etombwaná ekobukana,+ mpe bakolongola yo bilamba,+ mpe bakozwa biloko na yo ya kitoko+ mpe bakotika yo bolumbu mpe nzoto polele. 40  Mpe bakoyela yo mpenza lisangá,+ mpe bakobamba yo mabanga+ mpe bakoboma yo na mipanga na bango.+ 41  Bakotumba mpenza bandako na yo na mɔtɔ+ mpe bakokweisela yo bitumbu na miso ya basi mingi;+ mpe nakosala ete ozala lisusu ndumba te,+ mpe okopesa lifuti lisusu te. 42  Mpe nakolɛmbisa nkɛlɛ oyo nayokelaki yo,+ mpe zuwa na ngai ekolongwa mpenza epai na yo;+ mpe nakofanda nyɛɛ mpe nakosilika lisusu te.’ 43  “‘Lokola okanisaki lisusu te mikolo ya bolenge na yo+ mpe obimiselaki ngai yikiyiki mpo na makambo wana nyonso,+ talá, ngai mpe, ɛɛ ngai, nakotya banzela na yo likoló ya motó na yo,’+ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, ‘mpe ya solo, okomipesa lisusu te na etamboli ya nsɔni esika moko na makambo na yo nyonso oyo eyinamá. 44  “‘Talá! Moto nyonso oyo azali kosalela yo lisese+ akosalela lisese oyo boye: “Mwana mwasi alandaka lokolo ya mama na ye!”+ 45  Ozali mwana mwasi ya mama na yo,+ mwasi moko oyo ayinaki mobali na ye+ mpe bana na ye. Mpe ozali ndeko ya bandeko na yo ya basi, baoyo bayinaki mibali na bango mpe bana na bango. Bino basi oyo, mama na bino azalaki Mohiti,+ mpe tata na bino azalaki Moamore.’”+ 46  “‘Mpe yaya na yo ya mwasi ezali Samaria+ ná basité oyo esimbami na ye,+ azali kofanda na lobɔkɔ na yo ya mwasi, mpe ndeko na yo ya mwasi oyo azali leki na yo, oyo azali kofanda na lobɔkɔ na yo ya mobali, ezali Sodoma+ ná basité oyo esimbami na ye.+ 47  Mpe ezali kaka te na banzela na bango nde otambolaki, mpe osalaki kaka te na kolanda makambo na bango oyo eyinamá.+ Na mwa ntango moke mpenza, obandaki kutu kobebisa makambo koleka bango na banzela na yo nyonso.+ 48  Lokola nazali solo na bomoi,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, ‘Sodoma ndeko na yo ya mwasi, ye ná basité oyo esimbami na ye, asali te na ndenge oyo osalaki, yo ná basité oyo esimbami na yo.+ 49  Talá! Libunga ya Sodoma, ndeko na yo ya mwasi yango oyo: Lolendo,+ kozala na mampa mingi,+ mpe kozanga komibanzabanza+ mpo mitungisi ezali te, wana nde makambo oyo ezalaki epai na ye ná basité oyo esimbami na ye,+ mpe azalaki kolendisa te+ lobɔkɔ ya moto ya mpasi+ mpe ya mobola. 50  Mpe bakobaki kozala na lolendo+ mpe kosala eloko oyo eyinamá liboso na ngai;+ mpe nsukansuka, nalongolaki bango, ndenge namonaki malamu.+ 51  “‘Mpe Samaria,+ ye asali masumu oyo ekómi kutu katikati ya masumu na yo te, kasi yo ozalaki kaka kosala ete makambo na yo oyo eyinamá ekóma mingi koleka ya bango, bongo osalaki ete bandeko na yo ya basi bámonana bayengebene mpo na makambo na yo nyonso oyo eyinamá oyo ozalaki kosala.+ 52  Yo mpe, okomema nsɔni na yo ntango okolongisa bandeko na yo ya basi. Mpo na masumu na yo oyo osalaki na ndenge moko ya mabe koleka bango, bango bamonani bayengebene koleka yo.+ Yo mpe, yoká nsɔni mpe memá nsɔni na yo na ndenge osali ete bandeko na yo ya basi bámonana bayengebene.’ 53  “‘Mpe nakoyanganisa bakangami na bango,+ bakangami ya Sodoma ná ya basité oyo esimbami na ye, mpe bakangami ya Samaria ná ya basité oyo esimbami na ye; nakoyanganisa mpe bakangami na yo na kati na bango,+ 54  mpo omema nsɔni na yo;+ mpe okopɔla mpenza na nsɔni mpo na nyonso oyo osali, na ndenge obɔndisaki bango.+ 55  Mpe bandeko na yo ya basi, Sodoma ná basité oyo esimbami na ye, bakozonga ndenge bazalaki liboso, mpe Samaria ná basité oyo esimbami na ye bakozonga ndenge bazalaki liboso, mpe yo moko ná basité oyo esimbami na yo bokozonga ndenge bozalaki liboso.+ 56  Mpe Sodoma ndeko na yo ya mwasi azalaki eloko oyo ebongaki báyoka lisolo na yango ata koyoka te na monɔkɔ na yo na mokolo ya lolendo na yo,+ 57  liboso mabe na yo ebimisama polele,+ lokola na ntango oyo oyokisamaki nsɔni na bana basi ya Siri+ mpe na baoyo nyonso bazalaki zingazinga na ye, bana basi ya Bafilistia,+ baoyo bazalaki kotyola yo bipai nyonso.+ 58  Etamboli na yo ya nsɔni+ mpe makambo na yo oyo eyinamá, yo moko nde okomema yango mpenza,’+ yango nde liloba ya Yehova.” 59  “Mpo talá oyo Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso alobi: ‘Ngai mpe nakosala mpenza epai na yo kaka ndenge osali,+ mpo otyolaki ndai na ndenge obukaki kondimana na ngai.+ 60  Mpe ngai, ɛɛ ngai, nakokanisa lisusu kondimana na ngai ná yo na mikolo ya bolenge na yo,+ mpe nakosalela yo kondimana oyo ekoumela mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ 61  Mpe ya solo, okokanisa lisusu banzela na yo+ mpe okopɔla na nsɔni ntango okoyamba bandeko na yo ya basi, baoyo bazali bayaya na yo ná baoyo bazali baleki na yo, mpe nakopesa yo mpenza bango bázala bana na yo ya basi,+ kasi ezali te mpo na kondimana na yo.’+ 62  “‘Mpe ngai, ɛɛ ngai, nakosala kondimana na ngai ná yo;+ mpe okoyeba mpenza ete nazali Yehova, 63  mpo okanisa lisusu mpe oyoka mpenza nsɔni,+ mpe ozala na ntina lisusu te ya kofungola monɔkɔ na yo,+ mpo na kosambwa na yo, ntango nakozipa masumu+ na yo nyonso oyo osali,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.”

Maloba na nse