Ebandeli 32:1-32

32  Nzokande, Yakobo asimbaki nzela akei mpe baanzelu ya Nzambe bakutanaki na ye.+  Na mbala moko, Ntango Yakobo amonaki bango, alobaki ete: “Oyo ezali kaa ya Nzambe!”+ Bongo apesaki esika yango nkombo Mahanaime.+  Na nsima, Yakobo atindaki bamemi-nsango+ liboso na ye epai ya Esau ndeko na ye na mokili ya Seire,+ na teritware ya Edome,+  mpe apesaki bango etinda ete: “Bokoloba boye na nkolo na ngai,+ na Esau: ‘Talá oyo mosaleli na yo Yakobo alobi: “Nafandi mopaya epai ya Labana mpe naumeli kuna ntango molai tii sikoyo.+  Mpe nazwi bangɔmbɛ-mibali mpe bampunda, bampate, mpe basaleli ya mibali mpe basaleli ya basi,+ mpe nasepeli kotindela nkolo na ngai maloba, mpo nandimama na miso na ye.”’”+  Na nsima, bamemi-nsango bazongaki epai ya Yakobo, balobaki ete: “Tokómi epai ya ndeko na yo Esau; ye mpe azali na nzela mpo na kokutana na yo, mpe mibali nkama minei (400) elongo na ye.”+  Bongo Yakobo abandaki kobanga mingi mpe akómaki motema likoló.+ Na yango, akabolaki bato oyo bazalaki elongo na ye, ná bitonga ná bangɔmbɛ mpe bakamela na bituluku mibale,+  mpe alobaki ete: “Soki Esau ayei na etuluku moko mpe abundi na yango, boye etuluku mosusu ekotikala mpenza mpe ekobika.”+  Nsima na yango, Yakobo alobaki ete: “Ee Nzambe ya tata na ngai Abrahama mpe Nzambe ya tata na ngai Yisaka,+ Ee Yehova, yo oyo ozali koloba na ngai ete: ‘Zongá na mokili na yo mpe epai ya bandeko na yo mpe nakosalela yo malamu,’+ 10  ngai nabongi te na motema boboto nyonso mpe na bosembo nyonso oyo omoniseli mosaleli na yo,+ mpo kaka na lingenda na ngai oyo nde nakatisaki Yordani oyo mpe sikoyo nakómi bituluku mibale.+ 11  Nabondeli yo,+ bikisá ngai na lobɔkɔ ya ndeko na ngai, na lobɔkɔ ya Esau, mpamba te nazali kobanga ye noki aya kobunda na ngai,+ ná bamama elongo na bana. 12  Mpe yo, olobaki ete: ‘Ya solo mpenza nakosalela yo malamu mpe nakokómisa momboto na yo lokola bambuma ya zɛlo ya mbu oyo ekoki kotángama te, mpo eleki ebele.’”+ 13  Mpe alalaki na esika wana na butu yango. Bongo na biloko oyo ezalaki na lobɔkɔ na ye, azwaki likabo mpo na kopesa Esau ndeko na ye:+ 14  bantaba-basi nkama mibale (200) mpe bantaba-mibali ntuku mibale (20), bampate-basi nkama mibale mpe bampate-mibali ntuku mibale, 15  bakamela ntuku misato (30) oyo ezalaki komɛlisa mpe bana na yango, bangɔmbɛ-basi ntuku minei (40) mpe bangɔmbɛ-mibali zomi, bampunda-basi ntuku mibale (20) mpe bampunda-mibali zomi oyo ekɔmɛli.+ 16  Na nsima, apesaki basaleli na ye etonga mokomoko, etonga moko nsima ya mosusu, mpe azalaki kozongela koloba na basaleli na ye maloba oyo: “Bókatisa liboso na ngai, mpe bokotika ntaka ezala kati na etonga oyo na etonga oyo mosusu.”+ 17  Lisusu, apesaki etinda na oyo ya liboso ete: “Soki Esau ndeko na ngai akutani na yo mpe atuni yo ete: ‘Yo ozali moto ya nani, mpe ozali kokende wapi mpe biloko oyo ezali liboso na yo ezali ya nani?’ 18  bongo okoloba ete: ‘Ya mosaleli na yo, ya Yakobo. Yango ezali likabo+ atindeli nkolo na ngai,+ Esau, mpe talá! ye moko azali mpe nsima na biso.’” 19  Mpe apesaki lisusu etinda na oyo ya mibale, mpe na oyo ya misato, mpe na baoyo nyonso bazalaki kolanda bitonga ete: “Ndenge wana nde bokoloba na Esau ntango bokokutana na ye.+ 20  Mpe bokoloba lisusu ete: ‘Talá mosaleli na yo Yakobo azali nsima na biso.’”+ Mpo alobaki na motema na ye ete: “Ntango mosusu nakokitisa ye motema na likabo oyo ekei liboso na ngai,+ mpe na nsima, nakomona elongi na ye. Mbala mosusu, akoyamba ngai na boboto.”+ 21  Bongo likabo yango ekatisaki liboso na ye, kasi ye moko alalaki na kaa na butu yango.+ 22  Na nsima, na butu yango, atɛlɛmaki mpe akamataki basi na ye mibale+ mpe basaleli na ye mibale ya basi+ mpe bilenge bana na ye zomi na moko+ mpe akatisaki Yaboke+ na esika oyo bakatisaka na makolo. 23  Bongo azwaki bango mpe akatisaki bango lobwaku ya mokɛli yango,+ mpe akatisaki biloko oyo azalaki na yango. 24  Nsukansuka, Yakobo atikalaki ye moko. Bongo mobali moko abandaki kobunda na ye tii ntɔngɔ etanaki.+ 25  Ntango amonaki ete alongi ye te,+ bongo asimbaki litonga ya ebɛlɔ; mpe litonga ya ebɛlɔ ya Yakobo elongwaki na esika na yango ntango azalaki kobunda na ye.+ 26  Nsima na yango, alobaki ete: “Tiká ngai nakende, mpo ntɔngɔ ebandi kotana.” Na yango, alobaki ete: “Nakotika yo te soki opamboli ngai naino te.”+ 27  Na yango, alobaki na ye ete: “Nkombo na yo nani?” bongo ye alobaki ete: “Yakobo.” 28  Bongo alobaki ete: “Bakobenga yo lisusu te na nkombo Yakobo, kasi nde Yisraele,+ mpo obundi+ ná Nzambe mpe ná bato, mpe nsukansuka yo olongi.” 29  Mpe Yakobo atunaki, mpe alobaki: “Nabondeli yo, yebisá ngai nkombo na yo.” Kasi, ye alobaki ete: “Mpo na nini ozali kotuna nkombo na ngai?”+ Bongo apambolaki ye na esika wana. 30  Yango wana Yakobo apesaki esika yango nkombo Peniele,+ mpamba te, mpo na kozongela maloba na ye: “Namoni Nzambe na miso, kasi ata bongo molimo na ngai ebiki.”+ 31  Mpe moi ebandaki kobimela ye na ntango azalaki koleka pene na Penuele, kasi azalaki kotɛnguma mpo na ebɛlɔ na ye.+ 32  Yango wana bana ya Yisraele balyaka te montulu ya ebɛlɔ, oyo ezali na litonga ya ebɛlɔ, tii na mokolo ya lelo, mpamba te asimbaki litonga ya ebɛlɔ ya Yakobo pene na montulu ya ebɛlɔ.+

Maloba na nse