Danyele 9:1-27

9  Na mbula ya liboso ya Dariuse+ mwana ya Ahasueruse ya momboto ya Bamede,+ oyo bakómisaki mokonzi na bokonzi ya Bakaladea;+  na mbula ya liboso ya boyangeli na ye, ngai Danyele nasosolaki na nzela ya babuku, na kolanda liloba oyo Yehova alobaki na mosakoli Yirimia,+ ete motángo ya mbula oyo ekoleka mpo libebi ya Yerusaleme+ ekokisama ekozala mbula ntuku nsambo (70).+  Mpe nabalolaki elongi na ngai+ epai ya Yehova Nzambe ya solo, mpo na koluka ye na libondeli+ mpe na malɔmbɔ, na kokila bilei mpe na ngɔtɔ mpe na putulu ya mɔtɔ.+  Mpe nabandaki kobondela Yehova Nzambe na ngai mpe koyambola mpe koloba boye:+ “Aa, Yehova, Nzambe ya solo, Ye oyo azali monene+ mpe nsɔmɔ, oyo abatelaka kondimana+ mpe motema boboto+ epai ya baoyo balingaka ye mpe epai ya baoyo batosaka mitindo na ye,+  tosali lisumu,+ tosali libunga, tosali mabe mpe totomboki;+ mpe totiki mitindo na yo mpe bikateli na yo ya lisambisi.+  Mpe toyoki basaleli na yo basakoli te,+ oyo balobaki na bakonzi na biso, na bankumu na biso, na bankɔkɔ na biso mpe na bato nyonso ya mokili,+ na nkombo na yo.  Ee Yehova, boyengebene ezali ya yo, kasi biso, bilongi na biso nde etondi na nsɔni lokola na mokolo ya lelo,+ bato ya Yuda mpe bato oyo bafandi na Yerusaleme mpe bato nyonso ya Yisraele, baoyo bazali pene mpe baoyo bazali mosika na mikili nyonso esika opanzá bango mpo basalelaki yo makambo na bosembo te.+  “Ee Yehova, bilongi na biso, ya bakonzi na biso, bankumu na biso mpe bankɔkɔ na biso etondi na nsɔni, mpo tosalelaki yo lisumu.+  Yehova Nzambe na biso, ozali na motema mawa+ mpe olimbisaka+ kasi biso totombokelaki yo.+ 10  Mpe totosi mongongo ya Yehova Nzambe na biso te na ndenge totambolaki te na mibeko na ye oyo atyaki liboso na biso na lobɔkɔ ya basaleli na ye basakoli.+ 11  Mpe bato nyonso ya Yisraele babuki mobeko na yo, mpe bapɛngwaki na ndenge batosaki mongongo na yo te,+ bongo osopelaki biso elakeli mabe mpe ndai+ oyo ekomami na mobeko ya Moize mosaleli ya Nzambe ya solo, mpo tosaleli Ye lisumu. 12  Mpe akokisaki maloba oyo alobelaki biso+ mpe basambisi na biso oyo bazalaki kosambisa biso,+ na ndenge amemelaki biso mpasi monene mingi, na ndenge oyo esalemá te na nse ya likoló mobimba ndenge esalemá na Yerusaleme.+ 13  Ndenge ekomami na mobeko ya Moize,+ mpasi oyo nyonso—ekweli biso,+ mpe tokitisi motema ya Yehova Nzambe na biso te na ndenge totiki libunga na biso te+ mpe na ndenge tososoli bosolo na yo te.+ 14  “Mpe Yehova azalaki se kotya likebi na mpasi wana mpe nsukansuka amemelaki biso yango,+ mpo Yehova Nzambe na biso azali moyengebene na misala na ye nyonso oyo asali; mpe totosi mongongo na ye te.+ 15  “Mpe sikoyo, Ee Yehova Nzambe na biso, yo oyo obimisaki bato na yo na mokili ya Ezipito na nguya ya lobɔkɔ na yo+ mpe omisalelaki nkombo lokola na mokolo ya lelo,+ tosaleli yo lisumu,+ tosali mabe. 16  Ee Yehova, na kolanda misala na yo nyonso ya boyengebene,+ nabondeli yo, nkanda na yo mpe nkɛlɛ na yo elongwa na engumba na yo Yerusaleme, ngomba na yo mosantu;+ mpamba te, mpo na masumu na biso mpe mpo na mabunga ya bankɔkɔ na biso,+ Yerusaleme ná bato na yo bazali eloko ya kosambwisa na miso ya bato nyonso zingazinga na biso.+ 17  Mpe sikoyo, Ee Nzambe na biso, yoká libondeli ya mosaleli na yo mpe malɔmbɔ na ye, mpe ngɛngisá+ elongi na yo likoló ya esika na yo mosantu oyo ebebá,+ mpo na lokumu ya Yehova. 18  Ee Nzambe na ngai, balusá litoi na yo mpe yoká.+ Fungolá miso na yo mpe moná ndenge totikalá mpamba mpe engumba oyo ebengami na nkombo na yo;+ mpo ezali te mpo na misala na biso ya boyengebene nde tozali kokweisa malɔmbɔ na biso liboso na yo,+ kasi mpo yo ozali na motema mawa mingi mpenza.+ 19  Ee Yehova, yoká.+ Ee Yehova, limbisá.+ Ee Yehova, tyá likebi mpe salá.+ Koumela te,+ mpo na yo moko, Ee Nzambe na ngai, mpo nkombo na yo ebengami na engumba na yo mpe na bato na yo.”+ 20  Wana nazalaki naino koloba mpe kobondela mpe koyambola lisumu na ngai+ mpe lisumu ya bato ya ekólo na ngai Yisraele+ mpe kokweisa liboso ya Yehova Nzambe na ngai lilɔmbɔ na ngai mpo ngomba mosantu+ ya Nzambe na ngai endimama, 21  mpe ntango nazalaki naino koloba na libondeli, talá, mobali yango Gabriele,+ oyo namonaki na emonaneli na ebandeli,+ nsima ya kolɛmba makasi mpenza, ayaki pene na ngai na ntango ya likabo ya mpokwa.+ 22  Mpe apesaki ngai mayele mpe ayebisaki ngai ete: “Ee Danyele, sikoyo nabimi mpo na kopesa yo mayele ya kososola mpe mayele.+ 23  Na ebandeli ya malɔmbɔ na yo, liloba ebimaki, mpe ngai nayei mpo na kopesa nsango, mpo ozali moto moko oyo alingami mingi.+ Yango wana, tyá likebi+ na likambo yango, mpe zwá mayele na likambo oyo emonani. 24  “Bakateli bato ya ekólo na yo+ mpe engumba mosantu+ pɔsɔ ntuku nsambo (70), mpo na kosukisa kobuka mibeko,+ mpe kosilisa lisumu nyɛɛ,+ mpe kozipa masumu mpo na libunga,+ mpe kokɔtisa boyengebene mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+ mpe kobɛta kashɛ+ na emonaneli mpe mosakoli, mpe kotya Esika Mosantu ya Bisika Mosantu mafuta.+ 25  Mpe osengeli koyeba mpe kozwa mayele ya kososola: banda kobima ya liloba+ ya kobongisa mpe kotonga lisusu Yerusaleme+ tii Masiya+ Mokambi,+ ekozala pɔsɔ nsambo, lisusu pɔsɔ ntuku motoba na mibale (62).+ Yerusaleme ekozonga mpe ekotongama lisusu, ná esika monene ya bato nyonso mpe terase monene, kasi na ntango ya mpasi. 26  “Mpe nsima ya pɔsɔ yango ntuku motoba na mibale (62), Masiya akolongolama,+ akotikala na eloko moko te.+ “Mpe engumba ná esika mosantu,+ bato ya mokambi moko oyo azali koya bakobebisa yango.+ Mpe nsuka na yango ekozala na nzela ya mpela. Mpe tii na nsuka ekozala etumba; oyo ekanami ezali libebi na libebi.+ 27  “Mpe akobatela mpenza kondimana+ ezala naino mpo na bato ebele na boumeli ya pɔsɔ moko;+ mpe na katikati ya pɔsɔ yango akosukisa mbeka mpe likabo.+ “Mpe moto oyo ayeisaka libebi akoya likoló ya lipapu ya biloko ya bosɔtɔ;+ mpe eloko oyo ekanami ekosopama likoló ya oyo ebebisamá tii na ntango ya kosilisa nyɛɛ.”+

Maloba na nse