Danyele 8:1-27

8  Na mbula ya misato ya bokonzi ya mokonzi Beleshazare,+ emonaneli moko eyelaki ngai, ɛɛ, ngai Danyele, nsima ya oyo eyelaki ngai na ebandeli.+  Mpe nabandaki komona na emonaneli yango; mpe esalemaki boye: ntango nazalaki komona, nazalaki na Shushane+ ndako monene, oyo ezali na etúká oyo eyangelami ya Elame;+ mpe namonaki na emonaneli yango, mpe ngai nazalaki pene na mai ya Ulai.+  Ntango natombolaki miso na ngai, bongo namonaki, mpe talá! mpate-mobali+ moko etɛlɛmi liboso ya mai yango, mpe ezalaki na maseke mibale. Mpe maseke yango mibale ezalaki milai, kasi moko elekaki mosusu na molai, mpe oyo eleki molai ebimaki nsima.+  Namonaki mpate-mobali yango ezali kobɛta maseke na wɛsti, na nɔrdi mpe na sudi; ata nyama moko te ya zamba ezalaki kotɛlɛma liboso na yango, mpe moto moko te azalaki kobikisa na lobɔkɔ na yango.+ Mpe esalaki ndenge elingi, mpe etombolaki mapeka.  Bongo ngai mpe, nazalaki se kotya likebi, mpe talá! Ntaba+ moko ya mobali euti epai moi elalaka, ezali koya likoló ya mabele mobimba, mpe ezali kosimba mabele te. Kasi ntaba-mobali yango ezalaki na liseke moko oyo ezalaki komonana polele na katikati ya miso na yango.+  Mpe eyaki tii epai ya mpate-mobali ya maseke mibale, oyo namonaki etɛlɛmi liboso ya mai; mpe epotaki mbangu na nkanda makasi epai mpate-mobali yango ezalaki.  Mpe namonaki yango ezali koya penepene na mpate-mobali, mpe ebandaki kosilikela yango, mpe ebomaki mpate-mobali mpe ebukaki maseke na yango mibale, mpe mpate-mobali ezalaki na nguya te ya kotɛlɛma liboso na yango. Bongo ebwakaki yango na mabele mpe enyataki yango, mpe moto ya kobikisa mpate-mobali na lobɔkɔ na yango azalaki te.+  Mpe ntaba-mobali etombolaki mapeka+ koleka ndelo; kasi ntango kaka ekómaki makasi, liseke monene ebukanaki, mpe maseke minei ebimaki mpe emonanaki polele na esika na yango, etali na ngámbo ya mipɛpɛ minei ya likoló.+  Mpe na moko na maseke yango, liseke mosusu, ya moke,+ ebimaki mpe ezalaki kokola se kokola na ngámbo ya sudi, na epai moi ebimaka mpe na ngámbo ya mokili Kitoko.+ 10  Mpe ezalaki kokola se kokola tii na limpinga ya likoló,+ bongo ekweisaki bamosusu na kati ya limpinga yango mpe minzoto+ mosusu na mabele, mpe enyatanyataki yango.+ 11  Mpe etombolaki mapeka tii epai ya Nkumu+ ya limpinga, mpe mbeka ya ntango nyonso+ elongolamaki epai na ye, mpe esika ya libela ya esika na ye mosantu ekweisamaki.+ 12  Mpe nsukansuka, limpinga moko ekabamaki,+ elongo na mbeka ya ntango nyonso,+ likoló ya kobuka mibeko;+ mpe ezalaki se kobwaka solo+ na mabele,+ mpe esalaki mpe elongaki.+ 13  Mpe nayokaki mosantu moko boye+ azali koloba, mpe mosantu mosusu alobaki boye na mosantu wana oyo azalaki koloba: “Emonaneli ya mbeka ya ntango nyonso+ mpe ya kobuka mibeko oyo ezali koyeisa libebi,+ mpo na kokómisa esika mosantu ná limpinga biloko ya konyatanyata,+ ekozala kino ntango nini?” 14  Bongo alobaki na ngai boye: “Kino mpokwa mpe ntɔngɔ nkóto mibale na nkama misato (2 300); mpe esika mosantu ekozonga mpenza ndenge esengeli kozala.”+ 15  Bongo esalemaki boye: ntango ngai Danyele nazalaki komona emonaneli yango mpe koluka kokanga ntina,+ talá! moto moko oyo azalaki komonana lokola mobali makasi atɛlɛmi liboso na ngai.+ 16  Mpe nabandaki koyoka mongongo ya moto ya mabele na katikati ya Ulai,+ mpe abelelaki mpe alobaki boye: “Gabriele,+ salisá moto wana akanga ntina ya likambo oyo emonani.”+ 17  Bongo ayaki pene na esika oyo natɛlɛmaki, kasi ntango ayaki, nayokaki nsɔmɔ bongo nakweaki elongi na nse. Mpe alobaki na ngai boye: “Ee mwana ya moto,+ yebá+ ete emonaneli yango ezali mpo na ntango ya nsuka.”+ 18  Mpe ntango azalaki koloba na ngai, nalalaki mpɔngi makasi, elongi na mabele.+ Bongo asimbaki ngai mpe atɛlɛmisaki ngai esika nazalaki.+ 19  Mpe alobaki lisusu boye: “Talá nazali koyebisa yo oyo ekosalema na eleko ya nsuka ya makaneli, mpamba te ezali mpo na ntango oyo etyamá ya nsuka.+ 20  “Mpate-mobali oyo omonaki, oyo ezali na maseke mibale, elakisi bakonzi ya Media mpe ya Perse.+ 21  Mpe ntaba-mobali oyo etondi na nsuki elakisi mokonzi ya Grɛsi;+ kasi liseke monene oyo ezalaki na katikati ya miso na yango elakisi mokonzi ya liboso.+ 22  Mpe oyo wana ebukanaki, bongo nsukansuka, minei etɛlɛmaki na esika na yango,+ makonzi minei ekobima, euti na ekólo na ye, kasi ekozala na nguya na ye te. 23  “Mpe na eleko ya nsuka ya bokonzi na bango, ntango bato oyo babukaka mibeko bakokóma na nsuka ya misala na bango, mokonzi moko oyo azali na elongi ya nkandankanda mpe oyo azali kokanga ntina ya maloba oyo ndimbola na yango eyebani polele te akotɛlɛma.+ 24  Mpe nguya na ye esengeli kokóma mingi mpenza, kasi na nguya na ye moko te.+ Mpe akobebisa mpenza kobebisa,+ mpe akolonga mpenza na nyonso azali kosala. Mpe akobebisa mpenza bato ya nguya, mpe bato oyo bazali basantu.+ 25  Mpe ya solo, na kolanda mayele na ye ya kososola, akolongisa mpe bokosi na lobɔkɔ na ye.+ Mpe na motema na ye akotombola mapeka,+ mpe na ntango oyo mitungisi+ ezali te, akobebisa ebele. Mpe akotɛlɛma mpo na kobunda na Nkumu ya bankumu,+ kasi lobɔkɔ te nde ekobuka ye.+ 26  “Mpe likambo oyo emonani mpo na mpokwa mpe ntɔngɔ, oyo elobami, ezali solo.+ Mpe yo, bombá emonaneli yango etikala sekele, mpamba te ezali naino mpo na mikolo mingi.”+ 27  Kasi ngai Danyele nalɛmbaki mpenza mpe nabɛlaki mwa mikolo.+ Na nsima, natɛlɛmaki mpe nasalaki mosala ya mokonzi;+ kasi nazalaki koyoka nzoto kilo mpo na likambo oyo namonaki, mpe moto moko te akangaki ntina na yango.+

Maloba na nse