Danyele 10:1-21

10  Na mbula ya misato ya Siruse+ mokonzi ya Perse, likambo moko emonisamaki epai ya Danyele, oyo bazalaki kobenga na nkombo Beleteshazare;+ mpe likambo yango ezalaki solo, mpe etumba monene ezalaki.+ Mpe akangaki ntina ya likambo yango, mpe azwaki mayele ya likambo oyo emonani.+  Na mikolo yango, ngai Danyele nalelaki+ pɔsɔ misato mobimba.  Nalyaki limpa ya elɛngi te, mpe mosuni to vinyo ekɔtaki na monɔkɔ na ngai te, mpe namipakolaki mafuta ata ndambo te tii pɔsɔ yango misato mobimba ekokaki.+  Mpe na mokolo ya ntuku mibale na minei (24) ya sanza ya liboso, ntango nazalaki na bokula ya ebale monene, elingi koloba, Hidekele,+  natombolaki mpe miso na ngai mpe namonaki, mpe talá! moto moko boye alati elamba ya lini,+ mpe akangi wolo ya Ufaze+ na loketo na ye.+  Mpe nzoto na ye ezalaki lokola krizolite,+ mpe elongi na ye lokola mokalikali,+ mpe miso na ye ezalaki lokola bisungi ya mɔtɔ,+ mpe mabɔkɔ na ye mpe esika ya makolo na ye ezalaki lokola motako oyo bapaloli sɛlisɛli,+ mpe lokito ya maloba na ye ezalaki lokola lokito ya bato ebele.  Mpe ngai moko Danyele, namonaki emonaneli yango; kasi bato oyo bazalaki elongo na ngai, bango bamonaki emonaneli yango te.+ Nzokande, kolɛnga moko monene ekwelaki bango, bongo bakimaki komibomba.  Mpe ngai—natikalaki ngai moko, bongo namonaki emonaneli oyo monene. Mpe natikalaki lisusu na nguya te, mpe lokumu na ngai ebongwanaki mpe ebebaki, mpe nazalaki na nguya lisusu te.+  Mpe nabandaki koyoka lokito ya maloba na ye; mpe wana nazalaki koyoka lokito ya maloba na ye, nalalelaki elongi na ngai, na mpɔngi makasi,+ elongi na nse.+ 10  Mpe talá! lobɔkɔ moko esimbaki ngai,+ mpe nsukansuka eningisaki ngai mpo nafukama na mabɔlɔngɔ na ngai mpe na mabɔkɔ na ngai. 11  Mpe alobaki na ngai boye: “Ee Danyele, yo moto oyo alingami mingi,+ zwá mayele na maloba oyo nazali koyebisa yo,+ mpe tɛlɛmá esika ozalaki kotɛlɛma, mpo sikoyo natindami epai na yo.” Mpe ntango alobaki na ngai liloba oyo, natɛlɛmaki, nazali kolɛnga. 12  Mpe alobaki na ngai lisusu boye: “Kobanga te,+ Ee Danyele, mpo banda mokolo ya liboso oyo otyaki motema na yo mpo ozwa mayele+ mpe omikitisa liboso ya Nzambe na yo,+ maloba na yo eyokamaki, mpe ngai nayei mpo na maloba na yo.+ 13  Kasi nkumu+ ya bokonzi ya Perse+ atɛlɛmaki mpo na kobunda+ na ngai mikolo ntuku mibale na moko (21), mpe talá! Mikaele,+ moko ya bankumu minene,+ ayaki kosalisa ngai; mpe ngai natikalaki kuna pene na bakonzi ya Perse.+ 14  Mpe nayei kosalisa yo ososola makambo oyo ekokómela bato ya ekólo na yo+ na eleko ya nsuka ya mikolo,+ mpamba te ezali emonaneli moko+ oyo ezali naino mpo na mikolo oyo ekoya.”+ 15  Sikoyo, ntango alobaki na ngai maloba ya ndenge wana, natyaki elongi na ngai na nse+ mpe nazangaki likambo ya koloba. 16  Mpe talá! moto moko oyo akokani na bana ya bato azalaki kosimba mbɛbu na ngai,+ mpe nabandaki kofungola monɔkɔ na ngai mpe koloba+ mpe nalobaki na moto oyo atɛlɛmaki liboso na ngai ete: “Ee Nkolo na ngai,+ natutukaki pwasa mpo na emonaneli wana, mpe nazalaki lisusu na nguya ata moke te.+ 17  Bongo ndenge nini mosaleli ya nkolo na ngai akokaki koloba na nkolo na ngai?+ Kasi ngai, tii sikoyo nazali na nguya te, mpe natikali na mpema ata moke te.”+ 18  Mpe ye oyo azalaki komonana lokola moto ya mabele asimbaki ngai lisusu mpe apesaki ngai makasi.+ 19  Bongo alobaki boye: “Ee moto oyo alingami mingi,+ kobanga te.+ Ozala na kimya.+ Zalá makasi, ɛɛ, zalá makasi.”+ Mpe ntango kaka alobaki na ngai, nasalaki makasi mpe nsukansuka nalobaki: “Nkolo na ngai aloba,+ mpo opesi ngai makasi.”+ 20  Bongo alobaki na ngai lisusu boye: “Oyebi mpenza mpo na nini nayei epai na yo? Mpe sikoyo nakozonga kobunda na nkumu ya Perse.+ Awa nazali kobima, talá! nkumu ya Grɛsi mpe azali koya.+ 21  Nzokande, nakoyebisa yo makambo oyo ekomami na mokanda ya solo,+ mpe moto mosusu te azali kosimba ngai makasi na makambo oyo, longola kaka Mikaele,+ nkumu ya bato ya ekólo na yo.+

Maloba na nse