Bileli 3:1-66

א [ʼAʹleph] 3  Nazali mobali makasi oyo amoni mpasi+ mpo na lingenda ya nkɛlɛ na ye.   Ezali ngai nde akambi mpe azali kotambwisa na molili kasi na pole te.+   Ya solo, mokolo mobimba, azali kobalola lobɔkɔ na ye epai na ngai mbala na mbala.+ ב [Bet]   Akaukisi mosuni na ngai mpe loposo na ngai.+ Abuki mikuwa na ngai.+   Atongi mwa ngomba ya mabele mpo na kobundisa ngai, mpo azinga+ ngai na nzete ya ngɛngɛ+ mpe na mpasi.   Afandisi ngai na bisika ya molili+ lokola bato oyo bakufá banda kala.+ ג [Gimel]   Akangi ngai na efelo ya mabanga, mpo nabima te.+ Akómisi bikangeli na ngai ya motako+ kilo.   Lisusu, ntango nazali kobenga mpo na koluka lisungi mpe kobelela mpo na kosɛnga lisalisi, azali mpenza kokangela libondeli na ngai nzela.+   Akangi banzela na ngai na mabanga oyo bakatá.+ Atɛngisi babalabala na ngai.+ ד [Dalet] 10  Epai na ngai, azali lokola urse oyo ebatami mpo na kozela,+ lokola nkɔsi na bisika ya kobombana.+ 11  Abulunganisi banzela na ngai, mpe atiki ngai kaka mpamba boye. Akómisi ngai moto oyo atikali mabɔkɔ mpamba.+ 12  Anyati litimbo na ye,+ mpe azali kotɛlɛmisa ngai lokola eloko ya kobwakela likula.+ ה [Heʼ] 13  Akɔtisi makula, bana ya libenga na ye, na kati ya bangɛi na ngai.+ 14  Nakómi eloko ya kosɛka+ na miso ya bato nyonso oyo bazali kobundisa ngai, nakómi likambo ya koyembama na loyembo na bango mokolo mobimba.+ 15  Atondisi ngai na biloko ya bololo.+ Atondisi ngai na mbondo.+ ו [Waw] 16  Azali kobuka mino na ngai na mabanga mikemike.+ Asali ete nagunzama na putulu ya mɔtɔ.+ 17  Ozali mpe kobwaka, bongo kimya ezali te mpo na molimo na ngai. Nabosani eloko oyo babengi malamu.+ 18  Mpe nazali se koloba: “Nkembo na ngai ekufi, ná eloko oyo nazali kozela epai ya Yehova.”+ ז [Zayin] 19  Kanisá mpasi na ngai mpe ndenge nazangi esika ya kofanda,+ ná mbondo mpe molona ya ngɛngɛ.+ 20  Ya solo mpenza, molimo na yo ekokanisa mpe ekogumbama likoló na ngai.+ 21  Yango nde nakokundwela motema na ngai.+ Yango wana nakomonisa ezaleli ya koyeba kozela.+ ח [Het] 22  Ezali mpo na misala ya motema boboto+ ya Yehova nde tosili te,+ mpamba te ebele ya misala na ye ya motema mawa ekosuka te.+ 23  Ezalaka ya sika ntɔngɔ nyonso.+ Bosembo na yo etondi mpenza kotonda.+ 24  “Yehova azali libula na ngai,”+ molimo na ngai elobi bongo, “yango wana nakomonisa ezaleli ya koyeba kozela ye.”+ ט [Tet] 25  Yehova azali malamu epai ya moto oyo azali kotya elikya epai na ye,+ epai ya molimo oyo azali se koluka ye.+ 26  Ezali malamu ete moto azela,+ ɛɛ na kimya,+ lobiko oyo euti na Yehova.+ 27  Ezali malamu ete mobali makasi amema ekanganeli na ntango azali naino elenge.+ י [Yod] 28  Afanda kaka ye moko mpe atikala nyɛɛ,+ mpamba te atye eloko moko likoló na ye.+ 29  Atya monɔkɔ na ye na putulu.+ Mbala mosusu elikya ezali.+ 30  Apesa litama na ye na moto oyo azali kobɛta ye.+ Atonda na nsɔni.+ כ [Kaf] 31  Mpo Yehova akobwaka te kino ntango oyo etyami ndelo te.+ 32  Mpo ata ayokisi mpasi,+ ya solo, akoyoka mpe mawa na kolanda motema boboto oyo atondi na yango.+ 33  Mpo mpasi oyo amonisi bana ya bato to mawa oyo ayokisi bango euti na motema na ye te.+ ל [Lamed] 34  Mpo ntango moto azali konyata na nse ya makolo na ye+ bato nyonso ya bolɔkɔ oyo bazali na mabele,+ 35  Mpo ntango moto azali kobulunganisa lisambisi ya mobali makasi liboso ya elongi ya Oyo-Aleki-Likoló,+ 36  Mpo ntango moto azali kotɛngisa likambo ya moto na ntango ya kosamba, Yehova andimaka yango te.+ מ [Mem] 37  Bongo nani alobi ete likambo esalema ntango Yehova ye moko apesi mitindo te?+ 38  Na monɔkɔ ya Oyo-Aleki-Likoló makambo ya mabe ná makambo ya malamu ebimaka elongo te.+ 39  Ndenge nini moto oyo azali na bomoi, mobali makasi, akoki komipesa na komilelalela+ mpo na lisumu na ye?+ נ [Nun] 40  Tóluka banzela na biso mpe tótalatala yango,+ mpe tózongela mpenza Yehova.+ 41  Tótombola motema na biso elongo na mabɔkɔ na biso epai ya Nzambe oyo azali na likoló:+ 42  “Biso tobuki mibeko, mpe totomboki.+ Yo olimbisi te.+ ס [Samek] 43  Na nkanda, okangi nzela ya kokóma epai na yo,+ mpe ozali se kolandalanda biso.+ Obomi; oyoki mawa te.+ 44  Na lipata moko monene, okangi nzela ya kokóma epai na yo,+ mpo libondeli eleka te.+ 45  Okómisi biso biloko ya salite mpe biloko ya bosɔtɔ kati na bato ya bikólo.”+ פ [Peʼ] 46  Banguna na biso nyonso bafungoleli biso monɔkɔ na bango.+ 47  Nsɔmɔ mpe libulu,+ libebi mpe kokwea+ ekómi ya biso. 48  Liso na ngai ezali se kobimisa mikɛli ya mai mpo mwana mwasi ya bato na ngai akwei.+ ע [ʽAyin] 49  Liso na ngai esopani mpe ekofanda nyɛɛ te, bongo kopema ezali te,+ 50  Tii Yehova akotala na nse mpe akomona uta na likoló.+ 51  Liso na ngai enyokoli molimo na ngai,+ mpo na bana basi nyonso ya engumba na ngai.+ צ [Tsade] 52  Banguna na ngai baluki ngai mpenza lokola ndɛkɛ,+ kaka mpamba.+ 53  Basukisi bomoi na ngai na kati ya libulu,+ mpe bazali se kobwakela ngai mabanga. 54  Mai eleki likoló ya motó na ngai.+ Nalobi ete: “Nakolongolama mpenza!”+ ק [Kof] 55  Nabeleli nkombo na yo, Ee Yehova, uta na libulu ya nse koleka.+ 56  Osengeli koyoka mongongo na ngai.+ Kobomba litoi na yo te ntango nazali kobondela ete okitisa ngai motema, ntango nazali kolela mpo na kosɛnga lisalisi.+ 57  Na mokolo oyo nazalaki kobenga yo, opusanaki penepene.+ Olobaki ete: “Kobanga te.”+ ר [Resh] 58  Ee Yehova, osimbi bitumba ya molimo na ngai.+ Osikoli bomoi na ngai.+ 59  Ee Yehova, omoni mabe oyo basaleli ngai.+ Ee sambá likambo na ngai.+ 60  Omoni makambo na bango nyonso ya kozongisa mabe, makanisi na bango nyonso mpo na kobundisa ngai.+ ש [Sin] to [Shin] 61  Oyoki kotuka na bango, Ee Yehova, makanisi na bango nyonso mpo na kobundisa ngai,+ 62  Mbɛbu ya baoyo bazali kotɛlɛmɛla ngai+ mpe kolobaloba na bango ya nse nse mpo na ngai mokolo mobimba.+ 63  Talá ndenge bazali kofanda mpe ndenge bazali kotɛlɛma.+ Nazali koyembama na loyembo na bango.+ ת [Taw] 64  Okozongisela bango, okosala bango likambo moko, Ee Yehova, na kolanda mosala ya mabɔkɔ na bango.+ 65  Okopesa bango motema ya lofundo,+ elakeli mabe na yo epai na bango.+ 66  Okolanda bango na nkanda mpe okosilisa bango nyɛɛ+ mpo bázala lisusu te na nse ya lola ya Yehova.+

Maloba na nse