Basambisi 16:1-31

16  Mokolo moko, Samsone akendaki na Gaza+ mpe amonaki mwasi moko ya ndumba kuna mpe akɔtaki epai na ye.+  Mpe bayebisaki Bagaza ete: “Samsone akɔti awa.” Bongo bazingaki ye+ mpe babatamaki mpo na kozela ye butu mobimba na porte ya engumba.+ Mpe bafandaki nyɛɛ butu mobimba, balobi: “Ntango kaka ntɔngɔ ekotana, tokoboma ye.”+  Nzokande, Samsone alalaki tii na midi ya butu mpe na nsima alamukaki na midi ya butu, mpe asimbaki bizipeli ya porte ya engumba+ mpe makonzí mibale ya mipanzi na yango mpe apikolaki yango ná ekangiseli na yango mpe atyaki yango na mapeka na ye mpe amemaki+ yango likoló ya ngomba oyo etalani na Hebrone.+  Mpe esalemaki boye: nsima na yango, alingaki mwasi moko na lobwaku ya mokɛli ya Soreke, nkombo na ye Delila.+  Bongo bankolo ya lisangani+ ya Bafilistia bamataki epai na ye mpe balobaki na ye boye: “Kosá+ ye mpe talá soki makasi mingi oyo azali na yango eutaka wapi mpe na nini tokoki kolonga ye mpe na nini tokoki mpenza kokanga ye mpo tósukisa ye; mpe biso, tokopesa yo, moto na moto, shekele ya palata nkóto moko na nkama moko (1 100).”+  Na nsima, Delila alobaki na Samsone boye: “Nabondeli yo, yebisá ngai: Makasi mingi oyo ozali na yango eutaka wapi mpe na nini bakoki kokanga yo mpo básukisa yo?”+  Na yango Samsone alobaki na ye ete: “Soki bakangi ngai na mintulu+ nsambo ya minene oyo ezali naino mobesu, oyo bakaukisi naino te, nakolɛmba mpenza mpe nakokóma lokola moto nyonso.”  Bongo bankolo ya lisangani+ ya Bafilistia bayelaki mwasi yango mintulu nsambo ya minene oyo ezalaki naino mobesu, oyo bakaukisaki naino te. Na nsima, akangaki Samsone na yango.  Nzokande, bato oyo babombanaki, bafandaki na shambrɛ na ye ya kati,+ mpe mwasi yango abandaki koloba na ye boye: “Samsone, Bafilistia+ bayeli yo!” Na yango, akataki mintulu yango na biteni mibale, ndenge nsinga ya makambu ya lini oyo elíngamilíngami ekatanaka ntango eyoki nsolo ya mɔtɔ.+ Mpe bayebaki te soki makasi na ye ezalaki kouta wapi.+ 10  Na yango, Delila+ alobaki na Samsone boye: “Talá! Osakani na ngai na ndenge olobi na ngai makambo ya lokuta.+ Sikoyo, nabondeli yo, yebisá ngai na nini bakoki kokanga yo.” 11  Bongo Samsone alobaki na ye ete: “Soki bakangi ngai na bansinga ya sika oyo basalá na yango naino mosala te, nakolɛmba mpenza mpe nakokóma lokola moto nyonso.” 12  Na yango, Delila azwaki bansinga ya sika mpe akangaki ye na yango mpe alobaki na ye boye: “Samsone, Bafilistia bayeli yo!” Na ntango nyonso wana, bato oyo babombanaki, bafandaki se na shambrɛ ya kati.+ Na mbala moko, akataki yango na biteni mibale lokola nsinga ya elamba mpe elongwaki na mabɔkɔ na ye.+ 13  Nsima na yango, Delila alobaki na Samsone ete: “Tii sikoyo, ozali kosakana na ngai na ndenge olobi na ngai makambo ya lokuta.+ Yebisá ngai na nini bakoki kokanga yo.”+ Na yango, Samsone alobaki na ye ete: “Soki okamati nsinga oyo bakangisaka na nzete ya mosali bilamba+ mpe oliti na yango maboke nsambo ya nsuki oyo balitá na motó na ngai.” 14  Na yango, Delila akangisaki yango nyonso na mwa nzete ya kolita bilamba, mpe na nsima alobaki na ye ete: “Samsone, Bafilistia bayeli yo!”+ Bongo alamukaki na mpɔngi mpe abendaki mwa nzete yango ná nsinga oyo bakangisaka na nzete ya mosali bilamba. 15  Sikoyo, mwasi alobaki na ye ete: “Ndenge nini okoki koloba ete: ‘Nalingaka yo,’+ ntango motema na yo ezali epai na ngai te? Mbala misato oyo, osakani na ngai mpe oyebisi ngai te soki makasi mingi oyo ozali na yango eutaka wapi.”+ 16  Mpe esalemaki boye: lokola azalaki ntango nyonso kotya ye mbamba+ na maloba na ye mpe kotungisa ye, molimo ya Samsone eyokaki mpasi lokola akufa.+ 17  Nsukansuka, afungolelaki ye motema na ye nyonso+ mpe alobaki na ye boye: “Razware+ eleká ata mokolo moko te na motó na ngai, mpamba te nazali Monaziri ya Nzambe banda na libumu ya mama na ngai.+ Soki bakati ngai nsuki, makasi na ngai mpe ekolongwa mpenza epai na ngai, mpe nakolɛmba solo mpe nakokóma lokola bato nyonso.”+ 18  Ntango Delila amonaki ete afungoleli ye motema na ye nyonso, na mbala moko atindaki bákende kobenga bankolo ya lisangani+ ya Bafilistia, alobaki ete: “Bómata mbala oyo, mpo afungoleli ngai motema na ye nyonso.”+ Bongo bankolo ya lisangani ya Bafilistia bamataki epai na ye mpo báya na mbongo na lobɔkɔ na bango.+ 19  Mpe ye alalisaki Samsone mpɔngi na mabɔlɔngɔ na ye. Na nsima, abengaki mobali moko mpe mobali yango akataki ye maboke nsambo ya nsuki oyo balitá na motó na ye, mpe na nsima mwasi yango abandaki kosukisa ye, mpe makasi ya Samsone ebandaki kosila ye. 20  Sikoyo alobaki ete: “Samsone, Bafilistia bayeli yo!” Na yango, alamukaki na mpɔngi mpe alobaki boye: “Nakobima lokola na mbala ya liboso+ mpe nakokata nsinga.” Nzokande, ye ayebaki te ete Yehova asilaki kotika ye.+ 21  Bongo Bafilistia bakangaki ye mpe batɔbɔlaki ye miso+ mpe bakitaki na ye na Gaza+ mpe bakangaki ye na bikangeli mibale ya motako;+ mpe akómaki moniki-mbuma+ na ndako ya bolɔkɔ.+ 22  Na ntango yango, nsuki ya motó na ye ebandaki kokola makasi, kaka ntango basilisaki kokata ye yango.+ 23  Nzokande, bankolo ya lisangani ya Bafilistia bayanganaki mpo na kopesa nzambe na bango Dagone+ mbeka moko monene mpe mpo na kosepela, mpe bazalaki ntango nyonso koloba ete: “Nzambe na biso apesi monguna na biso Samsone na lobɔkɔ na biso!”+ 24  Ntango bato yango bamonaki ye, na mbala moko babandaki kosanzola nzambe na bango,+ “mpo,” ndenge bazalaki koloba, “nzambe na biso apesi na lobɔkɔ na biso monguna na biso+ mpe mobebisi ya mokili na biso+ mpe moto oyo azalaki koboma bato na biso se koboma.”+ 25  Mpe esalemaki boye: lokola motema na bango etondaki na esengo,+ babandaki koloba boye: “Bóbenga Samsone aya kosɛkisa biso mwa moke.”+ Na yango, babengaki Samsone na ndako ya bolɔkɔ mpo asakana liboso na bango;+ mpe batɛlɛmisaki ye na katikati ya makonzí. 26  Bongo Samsone alobaki na mwana mobali oyo azalaki kosimba ye na lobɔkɔ ete: “Tiká ngai nasimbasimba makonzí oyo esimbi mpenza ndako mpe tiká nalalela yango.” 27  (Nzokande, ndako yango etondaki mɛkɛ na mibali ná basi mpe bankolo nyonso ya lisangani ya Bafilistia bazalaki wana;+ mpe likoló ya nsamba, ezalaki na mibali ná basi soki nkóto misato [3 000] oyo bazalaki kotala ntango Samsone azalaki kosɛkisa bato.)+ 28  Sikoyo, Samsone+ abelelaki Yehova+ mpe alobaki boye: “Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, kanisá ngai,+ nabondeli yo, mpe pesá ngai makasi+ kaka na mbala oyo, nabondeli yo, Ee yo Nzambe ya solo, mpe tiká nazongisela Bafilistia mabe oyo basalaki ngai, nazongisa mabe mpo na moko ya miso na ngai mibale.”+ 29  Na yango, atindikaki na makasi na ye nyonso makonzí mibale ya katikati oyo esimbaki mpenza ndako, mpe akangaki yango, moko na lobɔkɔ na ye ya mobali mpe moko na lobɔkɔ na ye ya mwasi. 30  Mpe Samsone alobaki boye: “Molimo na ngai ekufa+ elongo na Bafilistia.” Bongo amigumbaki na makasi, mpe ndako yango ekwelaki bankolo ya lisangani mpe bato nyonso oyo bazalaki na kati na yango,+ na yango bato oyo abomaki na ntango ya liwa na ye balekaki oyo abomaki na ntango ya bomoi na ye.+ 31  Na nsima, bandeko na ye ya mibali mpe bato nyonso ya ndako ya tata na ye bakitaki mpe batombolaki ye mpe bamataki na ye mpe bakundaki ye na katikati ya Zora+ ná Eshetaole,+ na lilita ya tata na ye, Manoa.+ Ye asambisaki Yisraele mbula ntuku mibale (20).+

Maloba na nse