Basambisi 11:1-40

11  Nzokande, Yefeta+ Mogileade+ akómaki elombe mobali ya nguya+ mpe azalaki mwana ya mwasi moko ya ndumba,+ mpe Gileade azalaki tata ya Yefeta.  Mwasi ya Gileade mpe azalaki kobotela ye bana mibali. Ntango bana ya mwasi yango bakolaki, babenganaki Yefeta mpe balobaki na ye boye: “Okoki kozwa libula na ndako ya tata na biso te,+ mpo ozali mwana ya mwasi mosusu.”  Bongo Yefeta akimaki bandeko na ye mpe akómaki kofanda na mokili ya Tobe.+ Bongo bawayawaya bazalaki koya kosangana na Yefeta, mpe bazalaki kobima elongo na ye.+  Mpe esalemaki boye: nsima ya mwa ntango, bana ya Amone babandaki kobundisa Yisraele.+  Mpe esalemaki boye: ntango bana ya Amone babundisaki Yisraele,+ mikóló ya Gileade bakendaki nokinoki kozwa Yefeta na mokili ya Tobe.+  Na yango, balobaki na Yefeta boye: “Yaká mpe zalá komanda na biso, mpe tóbunda na bana ya Amone.”  Kasi Yefeta alobaki na mikóló+ ya Gileade boye: “Ezali bino te nde bato boyinaki ngai mpe bobenganaki ngai na ndako ya tata na ngai?+ Bongo mpo na nini boyei sikoyo epai na ngai kaka ntango bokómi na mpasi?”+  Na yango, mikóló ya Gileade balobaki na Yefeta boye: “Yango wana tozongi+ sikoyo epai na yo, mpe osengeli kokende elongo na biso mpe kobunda na bana ya Amone, mpe osengeli kokóma mokonzi na biso bato nyonso oyo tofandi na Gileade.”+  Bongo Yefeta alobaki na mikóló ya Gileade boye: “Soki bozali kozongisa ngai mpo na kobunda na bana ya Amone, mpe soki Yehova asundoli+ bango mpenza epai na ngai, boye ngai, nakokóma mokonzi na bino!” 10  Bongo mikóló ya Gileade balobaki na Yefeta boye: “Yehova ayoka oyo elobami kati na biso,+ soki tokosala te ndenge olobi.”+ 11  Bongo Yefeta akendaki na mikóló ya Gileade mpe bato yango batyaki ye mokonzi mpe komanda na bango.+ Mpe Yefeta alobaki maloba na ye nyonso liboso ya Yehova+ na Mizipa.+ 12  Na nsima, Yefeta atindaki bamemi-nsango epai ya mokonzi ya bana ya Amone,+ alobi ete: “Ngai ná yo likambo nini,+ mpo namoni oyei kobunda na ngai na mokili na ngai?” 13  Bongo mokonzi ya bana ya Amone alobaki na bamemi-nsango ya Yefeta ete: “Mpo Yisraele azwaki mokili na ngai ntango autaki na Ezipito,+ banda na Arnone+ tii na Yaboke mpe kino na Yordani.+ Mpe sikoyo, zongisá yango na malɛmbɛ.” 14  Kasi Yefeta atindaki lisusu bamemi-nsango epai ya mokonzi ya bana ya Amone 15  mpe alobaki na ye boye: “Yefeta alobi boye: ‘Yisraele azwaki mokili ya Moabe+ mpe mokili ya bana ya Amone te.+ 16  Mpo, ntango babimaki na Ezipito, Yisraele atambolaki na esobe tii na Mbu Motane+ mpe akómaki na Kadeshe.+ 17  Na nsima, Yisraele atindaki bamemi-nsango epai ya mokonzi ya Edome+ ete: “Nabondeli yo, lekisá ngai na mokili na yo,” kasi mokonzi ya Edome ayokaki te. Batindaki mpe bato epai ya mokonzi ya Moabe,+ kasi andimaki te. Mpe Yisraele akobaki kofanda na Kadeshe.+ 18  Ntango basimbaki lisusu nzela na esobe babaluki pembenipembeni ya mokili ya Edome+ mpe ya mokili ya Moabe, bongo balandaki epai oyo moi ebimaka na mokili ya Moabe+ mpe batyaki kaa na etúká ya Arnone; mpe bakɔtaki na ndelo ya Moabe te,+ mpo Arnone ezalaki ndelo ya Moabe.+ 19  “‘Nsima na yango, Yisraele atindaki bamemi-nsango epai ya Sihone mokonzi ya Baamore, mokonzi ya Heshibone,+ mpe Yisraele alobaki na ye boye: “Tobondeli yo, tiká biso tóleka na mokili na yo tókende na esika na biso moko.”+ 20  Kasi Sihone andimaki te ete Yisraele akokatisa teritware na ye kaka kokatisa mpamba, mpe Sihone ayanganisaki bato na ye nyonso mpe batyaki kaa na Yahaze+ mpe babundisaki Yisraele.+ 21  Na yango, Yehova Nzambe ya Yisraele apesaki Sihone ná bato na ye nyonso na lobɔkɔ ya Yisraele, bongo babɛtaki bango mpe Yisraele azwaki mokili nyonso ya Baamore oyo bazalaki kofanda na mokili yango.+ 22  Na ndenge yango, bazwaki teritware mobimba ya Baamore banda na Arnone tii na Yaboke mpe banda na esobe tii na Yordani.+ 23  “‘Ezali Yehova Nzambe ya Yisraele nde abɔtɔlaki Baamore mokili liboso ya bato na ye Yisraele,+ nde yo, olingi obɔtɔla bango mokili na bango. 24  Moto nyonso oyo Kemoshe+ nzambe na yo asali ete obɔtɔla ye mokili, ye nde okobɔtɔla, boye te? Mpe moto nyonso oyo Yehova Nzambe na biso abɔtɔli mokili liboso na biso, ye wana nde biso tokobɔtɔla.+ 25  Bongo yo oleki nde Balake, mwana ya Zipore, mokonzi ya Moabe?+ Awelanaki nde na Yisraele ata moke, to abundaki na bango ata kobunda? 26  Yisraele afandi mbula nkama misato (300) na Heshibone mpe na basité oyo esimbami na yango,+ na Aroere+ mpe na basité oyo esimbami na yango mpe na bingumba nyonso oyo ezali pembenipembeni ya Arnone, bongo mpo na nini bolongolaki bango ata mokolo moko te banda ntango nyonso wana?+ 27  Ngai nasaleli yo lisumu te, kasi yo ozali kosala ngai mabe na ndenge ozali kobunda na ngai. Tiká ete Yehova, Mosambisi,+ asambisa lelo kati na bana ya Yisraele mpe bana ya Amone.’” 28  Kasi mokonzi ya bana ya Amone aboyaki koyoka maloba ya Yefeta oyo atindelaki ye.+ 29  Bongo elimo ya Yehova ekitelaki Yefeta,+ mpe alekaki na Gileade mpe na Manase mpe alekaki na Mizipe ya Gileade,+ mpe longwa na Mizipe ya Gileade, akendaki epai ya bana ya Amone. 30  Na nsima, Yefeta asalaki elako+ epai ya Yehova mpe alobaki boye: “Soki mpenza opesi bana ya Amone na lobɔkɔ na ngai, 31  ekosalema mpenza ete moto oyo akobima, oyo akouta na baporte ya ndako na ngai mpo na kokutana na ngai ntango nakouta epai ya bana ya Amone mpe nakozonga na kimya,+ moto yango asengeli kokóma moto ya Yehova,+ mpe ngai nakokaba ye mpenza lokola likabo ya kotumba.”+ 32  Bongo Yefeta akendaki epai ya bana ya Amone mpo na kobunda na bango, mpe Yehova apesaki bango na lobɔkɔ na ye. 33  Mpe abɛtaki bango nzelanzela, banda na Aroere tii na Minite,+ bingumba ntuku mibale (20), kino na Abele-keramime, ezalaki koboma moko monene. Na ndenge yango, bana ya Amone batyamaki na nse ya bokonzi ya bana ya Yisraele. 34  Nsukansuka, Yefeta akómaki na ndako na ye na Mizipa,+ mpe talá! mwana na ye ya mwasi azali kobima mpo na kokutana na ye, azali kobɛta mbonda moke ya mabɔkɔ mpe azali kobina!+ Nzokande azalaki mwana na ye se moko mpenza. Longola ye, azalaki na mwana mosusu te ya mobali to ya mwasi. 35  Mpe esalemaki boye: ntango Yefeta amonaki ye, abandaki kopasola bilamba+ na ye mpe koloba ete: “Mawa, mwana na ngai! Osali ete nagumbama mpenza, nzokande yo nde moto nazalaki komemela mpasi. Ngai nafungolaki monɔkɔ na ngai epai ya Yehova, mpe nakoki kozonga nsima te.”+ 36  Kasi mwana alobaki na ye boye: “Tata na ngai, soki ofungolaki monɔkɔ na yo epai ya Yehova, salá ngai na ndenge oyo ekokani na maloba oyo ebimaki na monɔkɔ na yo,+ mpo Yehova azongisi mabe epai ya banguna na yo, bana ya Amone, mpo na yo.” 37  Mpe alobaki lisusu na tata na ye boye: “Salelá ngai likambo oyo: Tiká nalekisa sanza mibale kaka ngai moko, mpe tiká nakende, mpe nakokita na bangomba, mpe tiká ngai nalela bongɔndɔ na ngai,+ ɛɛ ngai ná baninga na ngai ya basi.” 38  Na yango, ye alobaki ete: “Kende!” Bongo atikaki ye akende sanza mibale; mpe azalaki kotambolatambola, ye ná baninga na ye ya basi, mpe kolela bongɔndɔ na ye, na bangomba. 39  Mpe esalemaki boye: na nsuka ya sanza mibale, azongaki epai ya tata na ye, bongo tata na ye akokisaki elako na ye, oyo asalaki mpo na ye.+ Nde ye, asangisaki nzoto na mobali ata mokolo moko te. Mpe likambo yango ekómaki lilako na Yisraele: 40  Mbula na mbula, bana basi ya Yisraele bazalaki kokende kopesa mwana mwasi ya Yefeta Mogileade longonya, mikolo minei na mbula.+

Maloba na nse