Baroma 3:1-31

3  Bongo Moyuda aleki bato mosusu na nini,+ to kokatama ngenga ezali na litomba nini?+  Aleki na makambo nyonso mpenza. Libosoliboso, mpo bapesaki bango maloba mosantu ya Nzambe.+  Sikoyo tóloba nini? Soki Bayuda mosusu bazangaki kondima,+ kozanga kondima na bango ekoki kosala ete bosembo+ ya Nzambe esala mosala te?+  Te, ata moke te! Kasi tiká emonana ete Nzambe alobaka solo,+ ata soki moto nyonso alobaka lokuta,+ kaka ndenge ekomamá ete: “Mpo yo omonana moyengebene na maloba na yo mpe olonga ntango ozali kosamba.”+  Nzokande, soki kozanga boyengebene na biso ebimisi polele boyengebene ya Nzambe,+ tokoloba nini? Nzambe azangi nde bosembo+ ntango azali kobimisa nkanda na ye? (Nazali koloba ndenge moto+ alobaka.)  Te, ata moke te! Soki bongo, Nzambe akosambisa mokili ndenge nini?+  Nzokande soki mpo na lokuta na ngai solo ya Nzambe+ emonani polele lisusu mpo na nkembo na ye, mpo na nini sikoyo bakweisi ngai na likambo ete nazali mosumuki?+  Mpe mpo na nini tóloba te, ndenge bato mosusu bakoselaka+ biso ete biso tolobaka: “Tiká tósala mabe mpo makambo ya malamu eya”?+ Bato wana bakozwa etumbu+ oyo eyokani na bosembo.+  Sikoyo tóloba nini? Biso nde tozali na esika oyo eleki malamu?+ Te! Mpo liboso tomonisaki polele ete Bayuda ná Bagrɛki bango nyonso bazali basumuki;+ 10  kaka ndenge ekomamá ete: “Moto ata moko te azali moyengebene, ata moko te;+ 11  ata moto moko te azali na mayele ya kososola, ata moto moko te azali koluka Nzambe.+ 12  Bato nyonso batiki nzela, bango nyonso bakómi mpamba; ata moto moko te azali komonisa boboto, ata moko te.”+ 13  “Mongongo na bango ezali lilita ya polele, basalelaki bokosi na ndemo na bango.”+ “Ngɛngɛ ya banyoka ezali na nsima ya mbɛbu na bango.”+ 14  “Mpe monɔkɔ na bango etondi na elakeli mabe mpe na maloba mabe.”+ 15  “Makolo na bango ekendaka mbangu kosopa makila.”+ 16  “Libebi ná mawa ezali na banzela na bango,+ 17  mpe bayebi nzela ya kimya te.”+ 18  “Kobanga Nzambe ezali liboso ya miso na bango te.”+ 19  Nzokande toyebi ete makambo nyonso oyo Mibeko+ ezali koloba elobi yango na baoyo bazali na Mibeko, mpo monɔkɔ nyonso ekangama+ mpe mokili mobimba ezwa+ etumbu ya Nzambe.+ 20  Yango wana, moto moko te akotángama moyengebene liboso na ye na misala ya mibeko,+ mpo na nzela ya mibeko+ nde lisumu eyebani malamumalamu.+ 21  Kasi sikoyo lokola mibeko ezali te, boyengebene ya Nzambe+ emonani polele, ndenge Mibeko+ mpe Basakoli+ batatoli+ mpo na yango; 22  ɛɛ, boyengebene ya Nzambe na nzela ya kondimela Yesu Kristo,+ mpo na bato nyonso oyo bazali na kondima.+ Mpo bokeseni ezali te.+ 23  Mpo bato nyonso basali lisumu+ mpe bakómaka na nkembo ya Nzambe te,+ 24  mpe ezali lokola nde bazwi likabo ya ofele+ na ndenge bazali kotángama bayengebene na boboto monene+ na ye, na kosikolama oyo basikolami na lisiko+ oyo Kristo Yesu afutaki. 25  Nzambe akabaki ye azala likabo ya kozipa masumu+ na nzela ya kondima na makila na ye.+ Asalaki bongo mpo na kolakisa boyengebene na ye moko, mpo azalaki kolimbisa masumu+ oyo esalemaki kala ntango Nzambe azalaki kokanga motema;+ 26  mpo na kolakisa boyengebene+ na ye moko na eleko oyo, mpo azala moyengebene ata ntango azali kotánga moto oyo andimelaka Yesu ete azali moyengebene.+ 27  Bongo, likambo ya komikumisa+ ezali wapi? Ezali lisusu te. Na mobeko+ nini? Oyo ya misala?+ Te, kasi na mobeko ya kondima.+ 28  Mpo tomoni ete moto atángamaka moyengebene na kondima kasi na misala ya mibeko te.+ 29  To ye azali nde Nzambe ya Bayuda kaka?+ Azali mpe ya bato ya bikólo te?+ Ɛɛ, ya bato ya bikólo mpe,+ 30  soki mpenza Nzambe azali kaka moko,+ oyo akotánga bato oyo bakatamá ngenga+ bayengebene mpo na kondima mpe akotánga bato oyo bakatamá ngenga te+ bayengebene na kondima na bango. 31  Sikoyo, tozali nde kolongola mibeko na kondima na biso?+ Te, ata moke te! Kutu, tozali nde kopesa mibeko bokasi.+

Maloba na nse