Baroma 11:1-36

11  Yango wana, nazali kotuna: Nzambe abwakaki nde bato na ye?+ Te, ata moke te! Mpo ngai mpe nazali Moyisraele,+ ya momboto ya Abrahama, ya libota ya Benyamina.+  Nzambe abwakaki bato na ye te, oyo ye andimaki libosoliboso.+ Kutu, boyebi nde te oyo Likomami elobi mpo na Eliya, ntango afundaki Yisraele epai ya Nzambe?+  “Yehova, bango babomi basakoli na yo, bakweisi bitumbelo na yo, mpe natikali kaka ngai moko, mpe bazali koluka molimo na ngai.”+  Nzokande, liloba ya Nzambe+ elobi na ye nini? “Natiki mibali nkóto nsambo (7 000) mpo na ngai moko, oyo libɔlɔngɔ efukameli Baala te.”+  Bongo ndenge wana nde na eleko oyo mpe ezali na bato oyo batikali+ mpe baponami+ mpo na boboto monene.  Nzokande soki ezali mpo na boboto monene,+ ezali lisusu mpo na misala te;+ soki bongo, boboto monene ezali lisusu boboto monene te.+  Sikoyo tóloba nini? Eloko oyo Yisraele azali mpenza koluka azwaki yango te,+ kasi bato oyo baponami+ bazwaki yango. Mitema ya baoyo batikali ekómaki makasi;+  kaka ndenge ekomamá ete: “Kino mokolo ya lelo mpenza, Nzambe apesi bango elimo ya mpɔngi makasi,+ miso ya komona te mpe matoi ya koyoka te.”+  Lisusu, Davidi azali koloba ete: “Mesa na bango ekómela bango motambo mpe lilonga mpe eloko oyo ebɛtisaka libaku mpe lifuti;+ 10  miso na bango ekóma molili mpo bámona te, mpe gumbá bango mokɔngɔ ntango nyonso.”+ 11  Yango wana, nazali kotuna: Babɛtaki nde libaku mpe bakweaki+ mpenza kokwea? Te, ata moke te! Kasi na libaku oyo babɛtaki,+ lobiko eyeli bato ya bikólo.+ Bongo likambo yango eyokisa bango zuwa.+ 12  Nzokande soki libaku oyo babɛtaki epesi mapamboli na mokili, mpe kokita na bango epesi mapamboli na bato ya bikólo,+ bongo motángo na bango mobimba+ ekopesa mapamboli mingi koleka te? 13  Sikoyo nazali koloba na bino bato ya bikólo. Lokola ngai nazali, ya solo mpenza, ntoma+ ya bikólo,+ nakokumisa+ mosala na ngai,+ 14  soki na ndenge nyonso, nakoyokisa bato ya ekólo na ngai zuwa mpo nabikisa+ bato mosusu na kati na bango.+ 15  Mpo soki ntango babwakami+ yango epesi bato ya mokili nzela bázongisa boyokani+ na Nzambe, ekozala ndenge nini ntango bakoyambama? Ekozala lokola bakufaki bazongi na bomoi. 16  Lisusu, soki ndambo oyo etalelami lokola mbuma ya liboso+ ezali mosantu, pɔtɔpɔtɔ mobimba ya farini mpe ezali bongo; mpe soki mosisa ezali mosantu,+ bitape mpe ezali bongo. 17  Nzokande, soki bitape mosusu ekatamaki kasi yo, atako ozali nzete ya olive ya zamba, obakamaki na yango+ mpe okómaki kozwa bolamu na mosisa ya mafuta+ ya nzete ya olive,+ 18  komikumisa te liboso ya bitape wana. Nzokande, soki ozali komikumisa liboso na yango,+ kobosana te ete yo omemi mosisa te,+ kasi mosisa nde ememi yo.+ 19  Bongo okoloba ete: “Bakataki bitape+ mpo ngai nabakama.”+ 20  Ezali ya solo! Bakataki yango mpo ezalaki na kondima te,+ kasi yo ozali kotɛlɛma mpo na kondima.+ Tiká kozala na makanisi ya komitombola,+ kasi zalá nde na kobanga.+ 21  Mpo soki Nzambe atikaki te bitape na yango mpenza, akotika mpe yo te.+ 22  Yango wana, talá boboto+ ya Nzambe mpe etumbu na ye.+ Etumbu na baoyo bakweaki,+ kasi boboto ya Nzambe epai na yo, soki otikali+ na kati ya boboto na ye; soki bongo te, yo mpe okokatama.+ 23  Bango mpe, soki batiki kozala bato oyo bazali na kondima te, bakobakama;+ mpo Nzambe akoki kobaka bango lisusu. 24  Mpo soki yo bakataki yo na nzete ya olive ya zamba mpenza mpe babakaki+ yo na nzete ya olive ya elanga atako esengeli kozala bongo te, bongo bitape ya nzete yango mpenza ekobakama malamu koleka na nzete na yango moko ya olive te?+ 25  Bandeko, nalingi te ete bino bózanga boyebi ya sekele mosantu+ oyo, mpo bózala bato ya mayele na miso na bino moko te: ete motema ya bato mosusu ya Yisraele ekómi makasi+ tii motángo mobimba+ ya bato ya bikólo ekokɔta,+ 26  mpe na ndenge yango Yisraele+ mobimba ekobika. Kaka ndenge ekomamá ete: “Mosikoli akouta na Siona+ mpe akolongola epai ya Yakobo misala ya kotyola Nzambe.+ 27  Mpe wana ezali kondimana na ngai ná bango,+ ntango nakolongola masumu na bango.”+ 28  Ya solo, na nsango malamu bango bazali banguna mpo na bolamu na bino,+ kasi na kopona oyo Nzambe aponi bazali bato oyo Nzambe alingi mpo na bankɔkɔ na bango.+ 29  Mpo Nzambe akoyoka mawa te+ mpo na makabo oyo apesi mpe kobenga oyo abengi. 30  Mpo se ndenge bozalaki kotosa Nzambe te+ na ntango ya kala kasi sikoyo ayokeli bino mawa+ mpo batosaki te,+ 31  ndenge wana nde bango mpe sikoyo batosi te mpe ayokeli bino mawa,+ mpo ayokela mpe bango moko mawa sikoyo. 32  Mpo Nzambe atiki bango nyonso bákangama na bolɔkɔ ya bomoi ya kozanga botosi,+ mpo ayokela bango nyonso mawa.+ 33  Ee bomɛngo+ ya Nzambe mpe bwanya+ na ye mpe boyebi+ na ye ezali mingi mpenza! Bikateli na ye ya lisambisi ekoki kososolama te+ mpe banzela na ye ekoki koyebana te! 34  Mpo “nani ayebi makanisi ya Yehova,+ to nani akómá mopesi-toli na ye”?+ 35  To, “Nani akabelá ye liboso, mpo azongisela ye?”+ 36  Mpo biloko nyonso euti na ye mpe na nzela na ye mpe mpo na ye.+ Azala na nkembo libela na libela.+ Amen.

Maloba na nse