Baroma 1:1-32

1  Paulo, moombo+ ya Yesu Kristo mpe moto oyo abengami+ mpo azala ntoma,+ oyo atyami pembeni mpo asakola nsango malamu ya Nzambe,+  oyo ye alakaki kalakala na nzela ya basakoli+ na ye na Makomami mosantu,  mpo na Mwana na ye, oyo abotamaki moto+ na libota ya Davidi,+  kasi oyo na nguya+ atángamaki Mwana ya Nzambe+ na elimo+ ya bosantu na lisekwa nsima ya kokufa+—ɛɛ, Yesu Kristo Nkolo na biso,  oyo na nzela na ye tozwi boboto monene+ mpe bontoma+ mpo bikólo+ nyonso bándima mpe bátosa ye mpo na lokumu ya nkombo na ye,  bikólo epai bino mpe bobengami mpo na kozala bato ya Yesu Kristo—  epai ya baoyo nyonso bazali na Roma, bato oyo Nzambe alingi, oyo abengi+ mpo bázala basantu:+ Boboto monene mpe kimya+ ya Nzambe Tata na biso mpe ya Nkolo Yesu Kristo ezala na bino.+  Libosoliboso, nazali kotɔnda+ Nzambe na ngai na nzela ya Yesu Kristo mpo na bino nyonso, mpo bazali kolobela kondima na bino+ bipai nyonso na mokili mobimba.  Mpo Nzambe, oyo nazali kosalela mosala mosantu na elimo na ngai mpo na nsango malamu ya Mwana na ye, ayebi+ ndenge natángaka bino ntango nyonso na mabondeli na ngai,+ 10  nazali kobondela ete sikoyo, soki likoki ezali, makambo na ngai nsukansuka etambola malamu na mokano+ ya Nzambe mpo naya epai na bino. 11  Mpo nazali na mposa makasi ya komona bino,+ mpo nakabela bino mwa likabo ya elimo+ mpo bókóma makasi; 12  to, kutu nde, mpo tólendisana,+ moto na moto alendisama na kondima ya mosusu,+ ya bino elendisa ngai mpe ya ngai elendisa bino. 13  Kasi bandeko,+ nalingi bóyeba ete mbala mingi nazalaki kokana koya epai na bino,+ kasi tii sikoyo nazwi nzela te, mpo nazwa mpe mwa mbuma+ epai na bino ndenge moko mpe na bikólo oyo etikali. 14  Nazali na nyongo ya Bagrɛki mpe ya Babarbare, ya bato ya bwanya+ mpe ya bazoba: 15  bongo nazali na mposa makasi ya kosakwela bino bato oyo bofandi na Roma+ nsango malamu.+ 16  Mpo nayokelaka nsango malamu nsɔni te;+ kutu, yango nde nguya oyo Nzambe azali kosalela+ mpo moto nyonso oyo azali na kondima+ abika, Moyuda liboso+ mpe lisusu Mogrɛki;+ 17  mpo boyengebene ya Nzambe+ ezali komonana mpo na kondima+ oyo moto azali na yango mpe yango ezali kokolisa kondima na ye, ndenge ekomami ete: “Kasi moyengebene—na kondima akozala na bomoi.”+ 18  Mpo nkanda ya Nzambe+ ezali kouta na likoló mpe kokitela* ezaleli nyonso ya kotyola Nzambe mpe makambo nyonso ya kozanga boyengebene+ ya bato oyo bazali kozipa solo+ na myango oyo ezangi boyengebene,+ 19  mpamba te likambo ya Nzambe oyo bakoki koyeba ezali komonana polele na kati na bango,+ mpo Nzambe amonisaki bango yango polele.+ 20  Mpo bizaleli na ye oyo emonanaka te+ ezali komonana polelepolele banda na kozalisama ya mokili,+ mpo emonanaka na nzela ya biloko oyo asalá,+ ɛɛ nguya na ye ya seko+ mpe Bonzambe+ na ye, yango wana bazali kutu na likambo ya koloba te;+ 21  mpamba te, atako bayebaki Nzambe, bakumisaki ye te ndenge bakumisaka Nzambe mpe bapesaki ye matɔndi te,+ kasi makanisi na bango ekómaki ya bozoba+ mpe motema na bango oyo ezangá mayele ekómaki molili.+ 22  Atako balobi ete bazali bato ya bwanya, bakómi bazoba+ 23  mpe batiki kokumisa+ Nzambe oyo apɔlaka te bakómi kokumisa elilingi+ ya moto oyo apɔlaka mpe ya bandɛkɛ mpe ya bikelamu ya makolo minei mpe ya biloko oyo ebendanaka na libumu.+ 24  Yango wana, na kolanda bamposa ya mitema na bango, Nzambe atiki bango básala makambo ya mbindo,+ mpo nzoto+ na bango moko eyoka nsɔni,+ 25  ɛɛ baoyo baponaki kondima lokuta+ na esika ya kondima solo+ ya Nzambe mpe basambelaki mpe basalelaki biloko oyo ezalisamá mosala mosantu na esika ya kosambela mpe kosalela Moto oyo azalisaki yango, oyo apambolami libela na libela. Amen. 26  Yango wana Nzambe atiki bango bálanda bamposa ya kosangisa nzoto+ na ndenge ya nsɔni, mpo basi na bango batiki ndenge oyo esengeli kosangisa nzoto, bakómi kosangisa nzoto na ndenge oyo esengeli te;+ 27  mibali mpe ndenge moko batiki ndenge oyo esengeli kosangana na mwasi+ mpe bakómi kozika mpenza na mposa makasi bango na bango, mibali ná mibali,+ bazali kosala makambo ya nsɔni+ mpe bazali kozwa mbano mobimba,+ oyo ebongi mpenza na libunga na bango.+ 28  Mpe lokola bandimaki te kozwa boyebi ya solosolo+ ya Nzambe, Nzambe atiki bango bálanda makanisi oyo andimaka te,+ mpo básala makambo oyo ebongi te,+ 29  batondi na makambo nyonso ya kozanga boyengebene,+ na mabe,+ na bilulela,+ na motema mabe,+ na likunya,+ na ezaleli ya koboma bato,+ na koswana,+ na bokosi,+ na mayele mabe,+ bazali bato ya nungunungu,+ 30  batɔngi,+ bayini ya Nzambe, bato ya lofundo,+ bato ya lolendo,+ bato oyo bamikumisaka,+ bato oyo balukaka ndenge ya sika ya kosala makambo mabe,+ bato oyo batosaka baboti te,+ 31  bazangá mayele,+ bakokisaka bilaka na bango te,+ balinganaka te na kati ya libota,+ bazangá motema mawa.+ 32  Atako bayebi malamumalamu mobeko ya boyengebene ya Nzambe,+ ete bato oyo basalaka makambo wana babongi na liwa,+ bazali kokoba kosala yango, basuki wana te, kasi bazali kutu kosepela+ na bato oyo basalaka makambo yango.

Maloba na nse

Lil., “ezali komonisama.”