Balevi 25:1-55

25  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize na Ngomba Sinai ete:  “Lobá na bana ya Yisraele, mpe osengeli koyebisa bango boye: ‘Nsukansuka, ntango bokokɔta na mokili oyo nazali kopesa bino,+ mokili yango esengeli kotosa sabata mpo na Yehova.+  Okolona mboto na elanga na yo mbula motoba, mpe okokata bitape ya nzete ya vinyo ya elanga na yo mbula motoba, mpe osengeli kobuka mbuma ya mokili.+  Kasi na mbula ya nsambo, ekozala sabata oyo mokili ekopema mpenza kopema,+ sabata moko mpo na Yehova. Osengeli kolona mboto te na elanga na yo, mpe osengeli te kokata bitape ya nzete ya vinyo ya elanga na yo.  Biloko oyo ekokola, oyo euti na mbuma oyo ekweaki na ntango ya kobuka mbuma na yo osengeli kobuka yango te, mpe mbuma ya nzete na yo ya vinyo oyo ekatami bitape te osengeli kobuka yango te. Mokili ekopema mpenza kopema mbula moko.  Mpe biloko oyo mokili ekobimisa na sabata na yango esengeli kozala bilei na bino, yo ná moombo na yo ya mobali ná moombo na yo ya mwasi ná mosali oyo azwaka lifuti mpe moto oyo autá na mboka mosusu oyo azali elongo na yo, baoyo bazali kofanda bapaya elongo na yo,  ná nyama na yo ya mboka mpe nyama ya zamba oyo ezali na kati ya mokili na yo. Mbuma na yango nyonso ekozala bilei.  “‘Mpe osengeli kotánga mpo na yo sabata nsambo ya bambula, mbula nsambo mbala nsambo, mpe mikolo ya sabata nsambo ya mbula esengeli kozala mbula ntuku minei na libwa (49) mpo na yo.  Mpe osengeli koyula liseke makasi+ na sanza ya nsambo na mokolo ya zomi ya sanza yango;+ na mokolo ya kozipa masumu,+ bokoyula liseke na mokili na bino mobimba. 10  Mpe bosengeli kosantisa mbula ya ntuku mitano (50) mpe kosakola bonsomi na mokili epai ya bato na yango nyonso.+ Ekokóma Yubile+ mpo na bino, mpe bosengeli kozonga moto na moto na mabele na ye mpe bokozonga moto na moto na libota na ye.+ 11  Mbula yango ya ntuku mitano (50) ekokóma Yubile mpo na bino.+ Bosengeli te kolona mboto to kobuka mbuma ya mokili oyo euti na biloko oyo ekoli, oyo euti na mbuma oyo ekweaki, to kobuka mbuma ya nzete ya vinyo oyo bitape na yango ekatami te.+ 12  Mpo yango ezali Yubile. Ekokóma eloko moko mosantu mpo na bino. Bokoki kolya biloko oyo mokili ezali kobimisa oyo euti na elanga.+ 13  “‘Na mbula oyo ya Yubile, bokozonga moto na moto na mabele na ye.+ 14  Sikoyo soki otɛkɛli moninga na yo eloko moko to soki osombi eloko moko na lobɔkɔ ya moninga na yo, bósalelana mabe te.+ 15  Okosomba epai ya moninga na yo na kotaleláká motángo ya bambula nsima ya Yubile; akotɛkɛla yo na kotaleláká motángo ya bambula ya biloko ya kobuka.+ 16  Akomatisa motuya+ na yango ya kosomba na kotaleláká soki bambula ezali ebele, mpe akokitisa motuya na yango ya kosomba na kotaleláká soki bambula ezali moke, mpamba te azali kotɛkɛla yo motángo ya biloko ya kobuka. 17  Mpe moko te kati na bino asengeli kosalela moninga na ye mabe,+ mpe osengeli kobanga Nzambe na yo,+ mpamba te ngai nazali Yehova Nzambe na bino.+ 18  Bongo bosengeli kotosa mibeko na ngai mpe bokosalela bikateli na ngai ya lisambisi mpe bosengeli kotosa yango. Boye bokofanda mpenza na kimya+ na mokili. 19  Mpe mokili ekopesa mpenza mbuma na yango,+ mpe bino bokolya mpenza ndenge bolingi mpe bokofanda na kimya kati na yango.+ 20  “‘Kasi soki bolobi: “Tokolya nini na mbula ya nsambo lokola tokolona mboto te to tokobuka biloko na biso te?”+ 21  soki ezali bongo, nakopesa mpenza lipamboli na ngai mitindo mpo na bino na mbula ya motoba, mpe yango esengeli kobimisa biloko na yango mpo na mbula misato.+ 22  Mpe bosengeli kolona mboto na mbula ya mwambe mpe bosengeli kolya biloko oyo bobukaki kala kino na mbula ya libwa. Bokolya oyo ya kala kino biloko oyo ekobukama na mbula yango ekoya. 23  “‘Bongo mabele ekotɛkama mpo na libela te,+ mpamba te mabele ezali ya ngai.+ Mpo na miso na ngai, bino bozali bato oyo bafandi bapaya mpe bato oyo bautá na mboka mosusu.+ 24  Mpe na mabele mobimba oyo ekozala ya bino, bokopesa nkolo mabele lotomo ya kosomba yango lisusu.+ 25  “‘Soki ndeko na yo akómi mobola mpe asengeli kotɛka mwa ndambo ya mabele na ye, mosikoli, oyo azali mpenza ndeko na ye, asengeli koya mpe kosomba lisusu eloko oyo ndeko na ye atɛkaki.+ 26  Mpe soki moto azali na mosikoli te mpe lobɔkɔ na ye moko ezwi mpenza litomba mpe azwi mosolo oyo ekoki mpenza mpo na kosikola yango, 27  asengeli mpe kotánga bambula banda ntango oyo atɛkaki yango mpe asengeli kozongisa mbongo oyo etikali epai ya moto oyo ye atɛkɛlaki, mpe asengeli kozonga na mabele na ye.+ 28  “‘Kasi soki lobɔkɔ na ye ezwi te mbongo oyo ekoki mpo na kozongisela ye yango, eloko oyo atɛkaki esengeli mpe kotikala na lobɔkɔ ya moto oyo asombaki yango tii na mbula ya Yubile;+ mpe yango esengeli kozongisama na Yubile, mpe asengeli kozonga na mabele na ye.+ 29  “‘Sikoyo soki moto moko atɛki ndako ya kofanda na kati ya engumba oyo ezali na bifelo, lotomo na ye ya kosikola yango esengeli mpe koumela tii na nsuka ya mbula oyo atɛkaki yango; lotomo na ye ya+ kosikola yango ekoumela mbula mobimba. 30  Kasi soki esombami lisusu te liboso ete mbula mobimba ekoka mpo na ye, ndako oyo ezali na kati ya engumba oyo ezali na efelo esengeli mpe kozala mpo na libela eloko ya moto oyo asombi yango, na mabota na ye oyo ekolandana. Ekozongisama na Yubile te. 31  Nzokande, bandako ya bamboka oyo ezali na bifelo te zingazinga na yango ekotángama lokola eteni ya bilanga ya mokili. Lotomo ya kosikola+ yango ekokoba kozala, mpe na Yubile+ ekozongisama. 32  “‘Mpo na bingumba ya Balevi ná bandako ya bingumba oyo ezali ya bango,+ lotomo ya kosikola yango ekokoba kozala mpo na ntango oyo etyami ndelo te mpo na Balevi.+ 33  Mpe soki eloko ya Balevi esombami lisusu te, ndako oyo etɛkami na engumba oyo ezali ya ye, esengeli mpe kozongisama na Yubile;+ mpamba te bandako ya bingumba ya Balevi ezali ya bango na kati na bana ya Yisraele.+ 34  Lisusu, elanga ya esika ya koleisa banyama matiti+ ya bingumba na bango ekoki kotɛkama te, mpamba te ezali eloko na bango mpo na ntango oyo etyami ndelo te. 35  “‘Mpe soki ndeko na yo oyo azali elongo na yo akómi mobola mpe azangi mbongo,+ osengeli kosunga ye.+ Asengeli kotikala na bomoi elongo na yo ndenge moko na moto oyo afandi mopaya mpe moto oyo autá na mboka mosusu.+ 36  Kozwa epai na ye benefisi te mpe benefisi ya lokoso te,+ kasi osengeli kobanga Nzambe na yo;+ mpe ndeko na yo asengeli kotikala na bomoi elongo na yo. 37  Osengeli te kopesa ye mbongo na yo na kosɛngáká benefisi,+ mpe osengeli te kopesa bilei na yo na kosɛngáká benefisi na lokoso. 38  Nazali Yehova Nzambe na bino, ngai moto nabimisaki bino na mokili ya Ezipito mpo na kopesa bino mokili ya Kanana,+ mpo na komonisa ete nazali Nzambe na bino.+ 39  “‘Mpe soki ndeko na yo oyo azali elongo na yo akómi mobola mpe asengeli komitɛka epai na yo,+ osengeli te kosalela ye lokola moto oyo asalaka mosala makasi ya boombo.+ 40  Akozala elongo na yo lokola mosali oyo azwaka lifuti,+ lokola moto oyo autá na mboka mosusu. Akosalela yo tii na mbula ya Yubile. 41  Mpe asengeli kobima epai na yo, ye ná bana na ye elongo na ye, mpe asengeli kozonga na libota na ye, mpe akozonga na mabele ya bankɔkɔ na ye.+ 42  Mpo bazali baombo na ngai oyo nabimisaki na mokili ya Ezipito.+ Basengeli komitɛka te ndenge moombo atɛkamaka. 43  Osengeli te komonisa ye mpasi na monyoko makasi,+ mpe osengeli kobanga Nzambe na yo.+ 44  Moombo na yo ya mobali mpe moombo na yo ya mwasi oyo bakokóma eloko na yo na kati ya bikólo oyo ezali zingazinga na bino, na kati na yango okoki kosomba moombo ya mobali mpe moombo ya mwasi. 45  Mpe lisusu kati na bana ya bato oyo bautá na mboka mosusu oyo bazali kofanda bapaya elongo na yo,+ kati na bango bokoki kosomba bango, mpe kati na mabota na bango oyo ezali elongo na bino, oyo bango babotaki na mokili na bino; mpe basengeli kokóma eloko na bino. 46  Mpe bosengeli kotika bango lokola libula epai ya bana na bino nsima na bino mpo bázwa bango lokola eloko na bango ya libula mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ Bokoki kosalela bango lokola basali, kasi bandeko na bino bana ya Yisraele, osengeli te komonisa bango mpasi, moko amonisa mosusu mpasi te, na monyoko makasi.+ 47  “‘Kasi soki lobɔkɔ ya moto oyo afandi mopaya to ya moto oyo autá na mboka mosusu oyo azali elongo na yo ekómi na bomɛngo, mpe ndeko na yo oyo azali elongo na ye akómi mobola mpe asengeli komitɛka epai ya moto oyo afandi mopaya to epai ya moto oyo autá na mboka mosusu oyo azali elongo na yo, to epai ya moto moko ya libota ya moto oyo afandi mopaya, 48  nsima ya komitɛka,+ akokoba kozala na lotomo ya kosikolama.+ Moko ya bandeko na ye akoki kosomba ye lisusu.+ 49  To ndeko mobali ya tata na ye to mwana mobali ya ndeko mobali ya tata na ye akoki kosomba ye lisusu, to ndeko na ye nyonso oyo azali na ye makila moko,+ moto moko ya libota na ye, akoki kosomba ye lisusu. “‘To soki lobɔkɔ na ye moko ekómi na bomɛngo, asengeli mpe komisikola.+ 50  Mpe asengeli kotánga, ye ná moto oyo asombaki ye, banda mbula oyo amitɛkaki epai na ye tii na mbula ya Yubile,+ mpe mbongo oyo amitɛkaki esengeli kokokana na motángo ya bambula.+ Mikolo oyo akokoba kozala elongo na ye ekotángama lokola mikolo ya mosala ya mosali oyo azwaka lifuti.+ 51  Soki bambula mingi etikali naino, akofuta motuya ya lisiko na ye na mbongo oyo asombamaki na yango na kotaleláká bambula yango. 52  Kasi soki etikali kaka bambula moke tii na mbula ya Yubile,+ ye moko asengeli kotánga motuya. Na kotalela bambula na ye, akofuta motuya oyo asombamaki na yango. 53  Akokoba kozala elongo na ye lokola mosali oyo azwaka lifuti+ mbula na mbula. Akoki te komonisa ye mpasi na monyoko makasi+ na miso na yo. 54  Nzokande, soki akoki te komisomba lisusu na ndenge wana, asengeli kobima na mbula ya Yubile,+ ye ná bana na ye elongo na ye. 55  “‘Mpo na miso na ngai bana ya Yisraele bazali baombo.+ Bazali baombo na ngai oyo nabimisaki na mokili ya Ezipito.+ Ngai nazali Yehova Nzambe na bino.+

Maloba na nse