Balevi 19:1-37

19  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete:  “Lobá na liyangani mobimba ya bana ya Yisraele, mpe osengeli koyebisa bango ete: ‘Bokozala basantu,+ mpamba te ngai, Yehova Nzambe na bino, nazali mosantu.+  “‘Bokobanga moto na moto mama na ye mpe tata na ye,+ mpe bokotosa+ basabata na ngai. Ngai nazali Yehova Nzambe na bino.  Bóbaluka te mpo na kokende epai ya banzambe ya mpambampamba,+ mpe bosengeli te komisalela banzambe ya ebende oyo enyangwisami.+ Ngai nazali Yehova Nzambe na bino.  “‘Sikoyo soki bokopesa Yehova mbeka ya boyokani,+ bokopesa yango mpo bóndimama.+  Yango ekolyama na mokolo ya mbeka na bino mpe na mokolo oyo elandi, kasi ndambo oyo etikali tii na mokolo ya misato ekozikisama na mɔtɔ.+  Nzokande, soki yango elyami mpenza na mokolo ya misato, ezali eloko oyo ebebi.+ Bakondima yango ata moke te.+  Mpe moto oyo akolya yango, akozongisa monɔkɔ mpo na libunga na ye,+ mpo akómisi eloko mosantu ya Yehova eloko mpamba; mpe molimo yango asengeli kolongolama na kati na bato na ye.  “‘Mpe ntango bokobuka mbuma ya mokili na bino, osengeli te kobuka mbuma nyonso oyo ezali na ndelo ya elanga na yo, mpe osengeli te kolɔkɔta mbuma oyo etikalaka na ntango ozali kobuka mbuma.+ 10  Lisusu, osengeli te kobuka mbuma oyo etikali+ na elanga na yo ya vinyo, mpe osengeli te kolɔkɔta mbuma oyo epalangani na elanga na yo ya vinyo. Okotika yango mpo na moto ya mpasi mpe mpo na moto oyo afandi mopaya.+ Ngai nazali Yehova Nzambe na bino. 11  “‘Bosengeli koyiba te,+ mpe bosengeli kokosa te,+ mpe bosengeli te, moto na moto, kosalela moninga na ye makambo oyo ezangi sembo.+ 12  Mpe bosengeli te kolapa ndai na nkombo na ngai mpo na likambo ya lokuta,+ noki otuka mpenza nkombo ya Nzambe na yo. Ngai nazali Yehova. 13  Osengeli te kobuba moninga na yo,+ mpe osengeli koyiba te.+ Lifuti ya mosali oyo azwaka lifuti ekotikala te butu mobimba epai na yo tii na ntɔngɔ.+ 14  “‘Osengeli te kolakela mabe moto oyo akufá matoi, mpe osengeli te kotya libaku liboso ya moto oyo akufá miso;+ mpe osengeli kobanga Nzambe na yo.+ Ngai nazali Yehova. 15  “‘Bosengeli te kosala na kozanga bosembo na ntango ya kosambisa. Osengeli kopona bilongi te+ ntango ozali kotalela likambo ya moto oyo azangá, mpe osengeli te kosepela kaka na moto monene.+ Okosambisa moninga na yo na bosembo. 16  “‘Osengeli te kotambolatambola na kati ya bato na yo mpo na kokosela bato makambo.+ Osengeli te koluka kosopa makila ya moninga na yo.+ Ngai nazali Yehova. 17  “‘Osengeli te koyina ndeko na yo na motema na yo.+ Okopamela mpenza moninga na yo,+ mpo omema lisumu elongo na ye te. 18  “‘Osengeli te kozongisela bana ya bato na yo mabe+ to kokangela bango nkanda;+ mpe osengeli kolinga moninga na yo lokola yo moko.+ Ngai nazali Yehova. 19  “‘Bokotosa mibeko na ngai: Osengeli te kosala ete banyama na yo ya mboka ya mitindo mibale esangisa nzoto. Osengeli te kolona mboto ya mitindo mibale na elanga na yo,+ mpe osengeli te kolata elamba ya mitindo mibale ya nsinga, oyo esangisami esika moko.+ 20  “‘Sikoyo soki mobali alali na mwasi mpe abimisi malome, nzokande mwasi yango azali mosaleli oyo aponami mpo na moto mosusu, mpe mwasi yango asikolami naino te mpe bapesi ye bonsomi te, etumbu ekopesama. Bakobomama te, mpo mwasi yango azwaki bonsomi te. 21  Mpe mobali yango asengeli komema likabo ya ngambo epai ya Yehova na monɔkɔ ya hema ya kokutana, mpate-mobali moko ya likabo ya ngambo.+ 22  Mpe nganga-nzambe asengeli kozipa masumu na ye na mpate-mobali ya likabo ya ngambo liboso ya Yehova mpo na lisumu oyo asali; mpe lisumu oyo asali, basengeli kolimbisa ye yango.+ 23  “‘Mpe soki bokɔti na mokili, mpe soki bosengeli kolona nzete nyonso mpo na bilei, bosengeli mpe kotalela mbuma na yango ete ezali mbindo, lokola mosutu ya moto oyo akatami ngenga te. Na boumeli ya mbula misato, yango ekozala kaka bongo, bokotalela yango lokola moto oyo akatami ngenga te. Ekolyama te. 24  Kasi na mbula ya minei, mbuma+ na yango nyonso ekokóma eloko mosantu na fɛti moko ya esengo mpo na Yehova.+ 25  Mpe na mbula ya mitano, bokoki kolya mbuma na yango mpo ebotela bino mbuma mingi.+ Ngai nazali Yehova Nzambe na bino. 26  “‘Bosengeli kolya eloko moko te na makila.+ “‘Bosengeli te koluka bilembo ya makambo oyo ekoya,+ mpe bosengeli te kosala misala ya maji.+ 27  “‘Bosengeli te kokata nsuki na bino ya mpakatoi, mpe osengeli te kobebisa ndelo ya mandefu na yo.+ 28  “‘Mpe bosengeli te kokatakata nzoto na bino mpo na molimo oyo akufi,+ mpe bosengeli komikata nzoloko te. Ngai nazali Yehova. 29  “‘Kokómisa mwana na yo ya mwasi eloko mpamba te na kokómisáká ye mwasi ya ndumba,+ mpo ete mokili esala bondumba te mpe mokili etonda mpenza na makambo ya nsɔni te.+ 30  “‘Bokotosa basabata na ngai,+ mpe bokozala na nsɔmɔ ya esika mosantu na ngai.+ Ngai nazali Yehova. 31  “‘Bóbaluka te mpo na kokende epai ya bato oyo basololaka na bilimo,+ mpe bótuna te bato oyo basalaka mosala ya kosakola makambo ekoya,+ noki bákómisa bino mbindo. Ngai nazali Yehova Nzambe na bino. 32  “‘Okotɛlɛma liboso ya nsuki mpɛmbɛ,+ mpe osengeli kopesa moto oyo azali mobange lokumu,+ mpe osengeli kobanga Nzambe na yo.+ Ngai nazali Yehova. 33  “‘Mpe soki mopaya afandi mopaya epai na yo, na mokili na bino, bosengeli te komonisa ye mpasi.+ 34  Mopaya oyo azali kofanda mopaya epai na bino akokóma na miso na bino lokola mwana-mboka na kati na bino; mpe osengeli kolinga ye lokola yo moko,+ mpo bino bokómaki kofanda bapaya na mokili ya Ezipito.+ Ngai nazali Yehova Nzambe na bino. 35  “‘Bosengeli te kozanga bosembo ntango bozali kosambisa,+ komeka bolai to bonene, komeka kilo+ to komeka biloko ya maimai. 36  Bokozala na bimekeli-kilo+ ya sikisiki, biloko ya kilo oyo emekami na sikisiki, efa ya sikisiki mpe hini ya sikisiki. Nazali Yehova Nzambe na bino, ngai moto nabimisi bino na mokili ya Ezipito. 37  Bosengeli kotosa mibeko na ngai nyonso mpe bikateli na ngai nyonso ya lisambisi, mpe bosengeli kosalela yango.+ Ngai nazali Yehova.’”

Maloba na nse