Balevi 13:1-59

13  Mpe Yehova alobaki na Moize mpe na Arona ete:  “Soki moto moko abimi, na loposo ya nzoto na ye, eloko moko ya kovimba to likwanza+ to litɔnɔ mpe yango ekómi maladi ya maba+ na loposo ya nzoto na ye, asengeli komemama epai ya Arona nganga-nzambe to epai ya moko ya bana na ye ya mibali, banganga-nzambe.+  Mpe nganga-nzambe asengeli kotala maladi oyo ezali na loposo ya nzoto.+ Soki nsuki na esika oyo maladi yango ezali ekómi mpɛmbɛ mpe maladi yango emonani ete ekɔti na nse koleka loposo ya nzoto na ye, ezali maladi ya maba. Mpe nganga-nzambe asengeli kotala yango, mpe asengeli kotánga ye mbindo.  Kasi soki litɔnɔ yango ezali mpɛmbɛ na loposo ya nzoto na ye mpe emonani ete ekɔti na nse te koleka loposo mpe nsuki na yango ekómi mpɛmbɛ te, nganga-nzambe asengeli kotya moto oyo azali na maladi yango mosika na bato+ mikolo nsambo.  Mpe nganga-nzambe asengeli kotala ye na mokolo ya nsambo, mpe soki na ndenge na yango, maladi yango emonani ete etɛlɛmi, maladi yango epalangani te na loposo, nganga-nzambe asengeli mpe kotya ye mosika na bato+ mikolo mosusu nsambo.  “Mpe nganga-nzambe asengeli kotala ye na mokolo ya nsambo mbala ya mibale, mpe soki maladi yango eyindi mpe maladi yango epalangani na loposo te, nganga-nzambe asengeli mpe kotánga ye pɛto. Yango ezalaki likwanza. Mpe asengeli kosukola bilamba na ye mpe kozala pɛto.  Kasi soki likwanza yango epalangani mpenza na loposo nsima ya komonana na ye liboso ya nganga-nzambe mpo andima kopɛtolama na ye, asengeli komonana mbala ya mibale liboso ya nganga-nzambe,+  mpe nganga-nzambe asengeli kotala; mpe soki likwanza yango epalangani na loposo, nganga-nzambe asengeli kotánga ye mbindo. Ezali maba.+  “Soki maladi ya maba ebimi moto, asengeli komemama epai ya nganga-nzambe. 10  Mpe nganga-nzambe asengeli kotala;+ mpe soki eloko ya kovimba ya mpɛmbɛ ezali na loposo mpe yango ekómisi nsuki mpɛmbɛ mpe eteni ya mobesu ya mosuni ya mobesu+ ezali na kati ya eloko yango ya kovimba, 11  ezali maba+ oyo esilaka te na loposo ya nzoto na ye; mpe nganga-nzambe asengeli kotánga ye mbindo. Akotya moto yango mosika na bato+ te, mpo azali mbindo. 12  Sikoyo soki maba ebimi mpenza na loposo, mpe maba ezipi mpenza loposo mobimba ya moto oyo azali na maladi yango, banda na motó tii na makolo na ye, epai nyonso oyo miso ya nganga-nzambe ekoki kotala; 13  mpe nganga-nzambe atali mpe talá maba ezipi nzoto na ye mobimba, asengeli kotánga maladi yango pɛto. Yango nyonso ekómi mpɛmbɛ. Azali pɛto. 14  Kasi na mokolo oyo mosuni ya mobesu ekomonana na kati, akozala mbindo. 15  Mpe nganga-nzambe+ asengeli komona mosuni yango ya mobesu, mpe asengeli kotánga ye mbindo. Mosuni ya mobesu ezali mbindo. Ezali maba.+ 16  To soki mosuni ya mobesu ezongi mpe ekómi mpenza mpɛmbɛ, asengeli koya epai ya nganga-nzambe. 17  Mpe nganga-nzambe asengeli kotala ye,+ mpe soki maladi yango ekómi mpɛmbɛ, nganga-nzambe asengeli kotánga maladi yango pɛto. Azali pɛto. 18  “Soki bibɔ+ ebimi na loposo ya nzoto ya moto mpe yango esili mpenza, 19  mpe na esika ya bibɔ yango eloko ya kovimba oyo ezali mpɛmbɛ ebimi to litɔnɔ ya mpɛmbɛ ya mwa motane, asengeli komimonisa epai ya nganga-nzambe. 20  Mpe nganga-nzambe asengeli kotala,+ mpe soki yango emonani ete ekɔti na nse koleka loposo mpe nsuki na yango ekómi mpɛmbɛ, nganga-nzambe akotánga ye mbindo. Ezali maladi ya maba. Ebimi na bibɔ. 21  Kasi soki nganga-nzambe atali yango, mpe, talá sikoyo, nsuki ya mpɛmbɛ ezali kati na yango te mpe yango ekɔti na nse te koleka loposo mpe yango eyindi, nganga-nzambe asengeli kotya ye mosika na bato+ mikolo nsambo. 22  Mpe soki yango epalangani mpenza na loposo, nganga-nzambe asengeli kotánga ye mbindo. Ezali maladi. 23  Kasi soki na esika na yango litɔnɔ etikali, epalangani te, ezali kovimba+ ya bibɔ; mpe nganga-nzambe asengeli kotánga ye pɛto.+ 24  “To soki elembo ya kozika na mɔtɔ ezali na loposo ya nzoto, mpe eteni ya mobesu ya mosuni ya elembo yango ya kozika na mɔtɔ ekómi mpenza litɔnɔ ya mpɛmbɛ ya mwa motane to ya mpɛmbɛ, 25  nganga-nzambe asengeli kotala yango; mpe soki nsuki ekómi mpɛmbɛ na litɔnɔ yango mpe emonani ete ekɔti na nse koleka loposo, ezali maba. Ebimi na elembo ya kozika na mɔtɔ, mpe nganga-nzambe asengeli kotánga ye mbindo. Ezali maladi ya maba. 26  Kasi soki nganga-nzambe atali yango, mpe, talá sikoyo nsuki mpɛmbɛ ezali te na litɔnɔ mpe yango ekɔti na nse te koleka loposo mpe yango eyindi, nganga-nzambe asengeli kotya ye mosika na bato mikolo nsambo. 27  Mpe nganga-nzambe asengeli kotala ye na mokolo ya nsambo. Soki yango epalangani mpenza na loposo, nganga-nzambe asengeli kotánga ye mbindo. Ezali maladi ya maba. 28  Kasi soki litɔnɔ etɛlɛmi na esika na yango, epalangani na loposo te mpe eyindi, ezali kovimba ya elembo ya mpota; mpe nganga-nzambe asengeli kotánga ye pɛto, mpamba te ezali kovimba ya elembo ya mpota. 29  “Soki maladi ebimi mobali to mwasi na motó to na emɛku, 30  nganga-nzambe+ asengeli komona maladi yango; mpe soki emonani ete ekɔti na nse koleka loposo, mpe nsuki ezali ya langi ya mosaka mpe ekómi ya kotánga kati na yango, nganga-nzambe asengeli kotánga moto yango mbindo. Ezali maladi ya kolongwa nsuki.+ Ezali maba ya motó to ya emɛku. 31  Kasi soki nganga-nzambe amoni maladi ya kolongwa nsuki, mpe, talá! emonani ete ekɔti na nse te koleka loposo mpe nsuki ya moindo ezali te kati na yango, nganga-nzambe asengeli kotya moto oyo azali na maladi ya kolongwa nsuki mosika na bato+ mikolo nsambo.+ 32  Mpe nganga-nzambe asengeli kotala maladi yango na mokolo ya nsambo; mpe soki maladi yango ya kolongwa nsuki epalangani te, mpe nsuki ya langi ya mosaka ebimi kati na yango te mpe maladi yango ya kolongwa nsuki+ emonani ete ekɔti na nse te koleka loposo, 33  asengeli komikokola, kasi akokokola te maladi ya kolongwa nsuki;+ mpe nganga-nzambe asengeli kotya moto oyo azali na maladi yango ya kolongwa nsuki mosika na bato, mikolo nsambo lisusu. 34  “Mpe na mokolo ya nsambo, nganga-nzambe asengeli kotala maladi yango ya kolongwa nsuki; mpe soki maladi yango ya kolongwa nsuki epalangani te na loposo, mpe yango emonani ete ekɔti na nse te koleka loposo, nganga-nzambe asengeli kotánga ye pɛto,+ mpe asengeli kosukola bilamba na ye mpe kozala pɛto. 35  Kasi soki maladi yango ya kolongwa nsuki epalangani mpenza na loposo nsima ya kondima kopɛtolama na ye, 36  nganga-nzambe+ asengeli komona ye; mpe soki maladi yango ya kolongwa nsuki epalangani na loposo, nganga-nzambe asengeli te kolukaluka nsuki ya langi ya mosaka; azali mbindo. 37  Kasi soki maladi yango ya kolongwa nsuki emonani ete etɛlɛmi mpe nsuki ya moindo ebimi kati na yango, maladi yango ya kolongwa nsuki esili. Azali pɛto, mpe nganga-nzambe asengeli kotánga ye pɛto.+ 38  “Soki matɔnɔ+ ebimi mobali to mwasi na loposo ya nzoto na bango, soki matɔnɔ yango ezali mpɛmbɛ, 39  nganga-nzambe+ asengeli kotala; mpe soki matɔnɔ oyo ezali na loposo na bango ezali mpɛmbɛ makasi te, ezali eloko ya kovimba oyo ezangi likama. Ebimi na loposo. Azali pɛto. 40  “Soki motó ya mobali ekómi libata,+ ezali libandi. Azali pɛto. 41  Mpe soki motó na ye ekómi na libata na elongi, ezali libandi ya elongi. Azali pɛto. 42  Kasi soki maladi moko ya mpɛmbɛ ya mwa motane ebimi na libandi ya motó to ya elongi, ezali maba oyo ebimi na libandi ya motó na ye to ya elongi na ye. 43  Mpe nganga-nzambe+ asengeli kotala ye; mpe soki kovimba ya maladi ya langi ya mpɛmbɛ mpe mwa motane ezali na libandi ya motó na ye to na elongi na ye oyo ezali komonana lokola maba oyo ezali na loposo ya nzoto, 44  ye azali moto ya maba. Azali mbindo. Nganga-nzambe akotánga ye mbindo. Maladi na ye ezali na motó na ye. 45  Mpo na moto ya maba oyo azali na maladi yango, bilamba na ye esengeli kopasolama,+ mpe asengeli kobongisa nsuki ya motó na ye te,+ mpe asengeli kozipa monzomba+ mpe kobelela ete: ‘Mbindo, mbindo!’+ 46  Mikolo nyonso oyo maladi ezali na ye, akozala mbindo. Azali mbindo. Akofanda kaka ye moko. Esika na ye ya kofanda ezali na libándá ya kaa.+ 47  “Soki maladi ya maba ebimi na elamba, ezala na elamba ya lɛnɛ to na elamba ya lini, 48  to na mokulu+ to na nsinga ya lini mpe ya lɛnɛ oyo elitami, to na loposo to na eloko nyonso oyo esalemi na loposo,+ 49  mpe soki maladi yango ezali na langi ya mai ya mpɔndu ya mwa mosaka to ya mwa motane ebimi na elamba to na loposo to na mokulu to na nsinga oyo elitami to na eloko nyonso ya loposo, ezali maladi ya maba, mpe esengeli komonisama epai ya nganga-nzambe. 50  Mpe nganga-nzambe+ asengeli komona maladi yango, mpe asengeli kotya maladi yango mosika na bato+ mikolo nsambo. 51  Ntango amoni maladi yango na mokolo ya nsambo, mpe amoni ete maladi yango epalangani na elamba to na mokulu to na nsinga ya lini oyo elitami+ to na loposo mpo na eloko nyonso oyo ekoki kosalelama na loposo yango, maladi yango ezali maba+ ya mabe. Ezali mbindo. 52  Mpe asengeli kozikisa elamba yango to mokulu yango to nsinga yango ya lɛnɛ+ to ya lini oyo elitami, to eloko nyonso ya loposo oyo maladi ekoki kobimela, mpamba te ezali maba ya mabe.+ Esengeli kozikisama na mɔtɔ. 53  “Kasi soki nganga-nzambe atali, mpe talá sikoyo, maladi yango epalangani te na elamba to na mokulu to na nsinga oyo elitami to na eloko nyonso ya loposo,+ 54  nganga-nzambe asengeli mpe kopesa mitindo ete básukola eloko oyo ezali na maladi, mpe asengeli kotya yango mosika na bato mikolo nsambo mpo na mbala ya mibale. 55  Mpe nganga-nzambe asengeli kotala maladi yango nsima ya kosukolama na yango, mpe soki ndenge ya maladi yango ebongwani te, mpe soki maladi yango epalangani te, ezali mbindo. Osengeli kozikisa yango na mɔtɔ. Ezali litɔnɔ oyo ekɔti na esika oyo elyami na nse na yango mpe na likoló na yango. 56  “Kasi soki nganga-nzambe atali, mpe talá sikoyo, maladi yango eyindi nsima ya kosukolama na yango, asengeli kolongola yango na elamba to na loposo to na mokulu to na nsinga oyo elitami. 57  Nzokande, soki yango ezali kaka komonana na elamba to na mokulu to na nsinga oyo elitami+ to na eloko nyonso ya loposo, ezali kobima. Osengeli kozikisa+ na mɔtɔ eloko nyonso oyo ezali na maladi yango. 58  Mpo na elamba to mokulu to nsinga oyo elitami to eloko nyonso ya loposo oyo okoki kosukola, soki maladi yango elongwe na yango, boye yango esengeli kosukolama mbala ya mibale; mpe yango esengeli kozala pɛto. 59  “Wana ezali mobeko ya maladi ya maba na elamba ya lɛnɛ to ya lini,+ to na mokulu to na nsinga oyo elitami, to na eloko nyonso ya loposo, mpo na kotánga yango pɛto to kotánga yango mbindo.”

Maloba na nse