Bakolose 4:1-18

4  Bino bankolo, bókoba kosalela baombo na bino makambo ya boyengebene mpe ya sembo,+ mpo boyebi ete bino mpe bozali na Nkolo na likoló.+  Bótingama na mabondeli,+ bósɛnzɛlaka na kati na yango mpe bópesaka matɔndi,+  wana bozali kosala bongo bóbondelaka mpe mpo na biso,+ mpo Nzambe afungolela biso porte+ ya koloba, mpo na kosakola sekele mosantu+ oyo etali Kristo, oyo mpo na yango, ya solo, nazali na minyɔlɔlɔ;+  bongo nakomonisa yango polele na ndenge oyo nasengeli mpenza koloba.+  Bókoba kotambola na bwanya liboso ya bato ya libándá,+ bómisombela ntango oyo ebongi.+  Liloba na bino ezala ntango nyonso kitoko,+ eyeisama elɛngi na mungwa,+ mpo na koyeba ndenge oyo bosengeli kopesa moto mokomoko eyano.+  Tishike,+ ndeko na ngai ya bolingo mpe mosaleli* ya sembo mpe moninga moombo na kati ya Nkolo, akoyebisa bino makambo na ngai nyonso.  Mpo na koyebisa bino makambo oyo etali biso mpe mpo abɔndisa mitema na bino,+ nazali kotindela bino ye  elongo na Onezime,+ ndeko na ngai ya sembo mpe ya bolingo, oyo azali moto na bino. Bakoyebisa bino makambo nyonso ya awa. 10  Aristarke+ mokangami lokola ngai atindeli bino mbote, ndenge moko mpe Marko,+ ndeko* ya Barnabasi, (oyo bozwaki mitindo ete bóyamba ye malamu+ soki akómi epai na bino,) 11  ná Yesu oyo abengami Yusutusi, bango bazali na kati ya bato oyo bakatamá ngenga. Kaka bango nde bazali baninga na ngai ya mosala mpo na bokonzi ya Nzambe, mpe bango nde bakómi lisalisi oyo ezali kopesa ngai makasi. 12  Epafrasi,+ oyo azali moto na bino, moombo ya Kristo Yesu, atindeli bino mbote, azali ntango nyonso koboma nzoto mpo na bino na mabondeli na ye, mpo nsukansuka bózala bato bakoki na nyonso+ mpe oyo bazali na kondima makasi na kati ya mokano mobimba ya Nzambe. 13  Ɛɛ, nazali kotatola mpo na ye ete azali kosala nyonso mpenza mpo na bino mpe mpo na bato ya Laodikia+ mpe mpo na bato ya Hierapolisi. 14  Luka+ monganga mpe ndeko ya bolingo atindeli bino mbote, ndenge moko mpe Demasi.+ 15  Bópesa mbote na bandeko ya Laodikia mpe na Nimfa mpe na lisangá oyo ezali na ndako na ye.+ 16  Mpe ntango mokanda oyo ekotángama epai na bino, bósala ete etángama+ mpe na lisangá ya bato ya Laodikia mpe ete bino mpe bótánga oyo ya Laodikia. 17  Lisusu, bóyebisa Arshipe+ ete: “Talaká malamu mosala oyo ondimaki na kati ya Nkolo, mpo okokisa yango.” 18  Mbote na ngai yango oyo, ya Paulo, na lobɔkɔ na ngai moko.+ Bókoba kokanisa minyɔlɔlɔ na ngai.+ Boboto monene ezala na bino.

Maloba na nse

To, “ministre.”
Mwana ya ndeko moko ya moboti ya Barnabasi.