Bakolose 3:1-25

3  Nzokande, soki bolamwisamaki+ elongo na Kristo, bókoba koluka makambo ya likoló,+ epai Kristo afandi na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe.+  Bókoba kotya makanisi na bino na makambo ya likoló,+ na makambo ya mabele te.+  Mpo bokufaki,+ mpe bomoi+ na bino ebombami esika moko na Kristo na bomoko+ elongo na Nzambe.  Ntango Kristo, bomoi na biso,+ akomonisama polele, na ntango yango bino mpe bokomonisama polele+ elongo na ye na kati ya nkembo.+  Na yango, bóboma+ binama ya nzoto na bino+ ya mabele na likambo ya pite, mbindo, mposa ya kosangisa nzoto,+ mposa oyo eyokisaka mpasi, mpe bilulela,+ oyo ezali losambo ya bikeko.  Ezali mpo na makambo wana nde nkanda ya Nzambe ezali koya.+  Bino mpe bozalaki liboso kotambola na makambo wana mpenza ntango bozalaki kofanda na yango.+  Kasi sikoyo mpenza bólongola makambo oyo nyonso mosika na bino:+ nkɛlɛ, nkanda, mabe, maloba ya kofinga,+ mpe maloba ya nsɔni+ na monɔkɔ na bino.  Bólobanaka lokuta te.+ Bólongola bomoto ya kala+ elongo na misala na yango, 10  mpe bólata bomoto ya sika,+ oyo na nzela ya boyebi ya solosolo ezali kokómisama sika na kolanda elilingi+ ya Oyo azalisaki yango, 11  epai Mogrɛki azali te Moyuda mpe te, kokatama ngenga ezali te kozanga kokatama ngenga mpe te, mopaya azali te, Mosikitia te, moombo te, moto ya bonsomi te,+ kasi Kristo azali makambo nyonso mpe na kati ya nyonso.+ 12  Yango wana, lokola bato oyo Nzambe aponi,+ basantu mpe bandeko ya bolingo, bólata bolingo ya motema oyo euti na mawa,+ boboto, elimo ya komikitisa,+ motema pɛtɛɛ+ mpe motema molai.+ 13  Bókoba kokanga motema moto na moto na makambo ya mosusu mpe kolimbisana na motema moko+ soki moko na bino azali na likambo+ ná mosusu. Kaka ndenge Yehova alimbisaki bino na motema moko,+ bino mpe bósala bongo. 14  Kasi, longola makambo nyonso wana, bólata bolingo,+ mpo ezali ekanganeli ya kokoka+ mpo na bomoko. 15  Lisusu, kimya+ ya Kristo etambwisa mitema na bino,+ mpo ya solo bobengamaki na yango na nzoto kaka moko.+ Mpe bózala na botɔndi. 16  Liloba ya Kristo efanda mingi na kati na bino na bwanya nyonso.+ Bókoba koteya+ mpe kokebisana na nzembo,+ na masanzoli mpo na Nzambe, na nzembo ya elimo+ elongo na eyembeli kitoko, wana bozali koyembela Yehova na mitema na bino.+ 17  Mpe nyonso oyo bokosala na maloba to na misala,+ bósala nyonso na nkombo ya Nkolo Yesu,+ bópesa Nzambe Tata matɔndi+ na nzela na ye. 18  Bino basi, bómikitisa+ liboso ya mibali na bino, mpo ebongi bongo na kati ya Nkolo. 19  Bino mibali, bókoba kolinga basi na bino+ mpe bóyokelaka bango nkanda makasi te.+ 20  Bino bana, bótosaka+ baboti na bino na makambo nyonso, mpo yango ezali malamu mingi na kati ya Nkolo. 21  Bino batata, bósilikisaka bana na bino te,+ mpo bálɛmba nzoto te. 22  Bino baombo, bótosaka na makambo nyonso baoyo bazali bankolo na bino na mosuni,+ bózala te lokola basepelisi-bato oyo basalaka mosala kaka ntango bazali kotala bango,+ bósala nde na bosembo ya motema, na kobanga Yehova.+ 23  Nyonso oyo bozali kosala, bósala yango na molimo na bino mobimba+ lokola mpo na Yehova,+ kasi mpo na bato te, 24  mpo boyebi ete ezali na Yehova+ nde bokozwa mbano ya libula oyo esengeli.+ Bósala lokola baombo mpo na Nkolo, Kristo.+ 25  Ya solo moto oyo azali kosala mabe akozwa+ mabe oyo ye asalaki, mpe kopona bilongi ezali te.+

Maloba na nse