Bafilipi 4:1-23

4  Yango wana, bandeko na ngai ya bolingo mpe oyo nayokaka mposa makasi, esengo na ngai mpe motole+ na ngai, bótɛlɛma ngwi+ ndenge wana na kati ya Nkolo, bandeko ya bolingo.  Nazali kolendisa Evodi mpe nazali kolendisa Sɛntishe bázala likanisi moko+ na kati ya Nkolo.  Ɛɛ, nazali kosɛnga mpe na yo, moninga na ngai ya solosolo ya mosala,+ kobá kosalisa basi wana oyo babomaki nzoto elongo na ngai+ na nsango malamu esika moko na Klema mpe baninga na ngai mosusu ya mosala,+ oyo bankombo+ na bango ezali na buku ya bomoi.+  Ntango nyonso bósepelaka na kati ya Nkolo.+ Nakoloba lisusu ete: Bósepelaka!+  Bato nyonso báyeba ezaleli na bino ya makambo makasimakasi te.+ Nkolo akómi pene.+  Bómitungisa ata na likambo moko te,+ kasi na makambo nyonso na libondeli mpe na lilɔmbɔ+ ná matɔndi, kosɛnga na bino eyebana epai ya Nzambe;+  mpe kimya+ ya Nzambe oyo eleki makanisi nyonso ekobatela mitema na bino+ mpe makanisi na bino na nzela ya Kristo Yesu.  Bandeko, mpo na kosukisa, makambo nyonso ya solo, makambo nyonso ya lokumu, makambo nyonso ya boyengebene, makambo nyonso ya pɛto,+ makambo nyonso oyo ekoki kolingama, makambo nyonso oyo elobelami malamu, soki ezaleli moko ya malamu ezali mpe soki eloko moko oyo ebongi kokumisama ezali, bókoba kokanisa makambo wana.+  Makambo oyo boyekolaki mpe bondimaki mpe boyokaki mpe bomonaki epai na ngai, bósalaka yango;+ mpe Nzambe ya kimya+ akozala na bino. 10  Nazali mpenza kosepela mingi na kati ya Nkolo mpo nsukansuka sikoyo bolamwisi lisusu makanisi na bino mpo na ngai,+ likambo oyo bozalaki mpenza kokanisa, kasi bozangaki nde libaku. 11  Soki nazali koloba boye ezali te mpo nazali kokelela, mpo nayekoli, na makambo ata ya ndenge nini, kosepela na oyo nazali na yango.+ 12  Nayebi mpenza kozanga biloko,+ nayebi mpenza kozala na biloko mingi. Na eloko nyonso mpe na makambo nyonso nayekoli sekele ya kotonda mpe ya kozala na nzala; ya kozala na biloko mingi mpe ya kokelela.+ 13  Na makambo nyonso nazali na makasi na lisalisi ya moto oyo apesaka ngai nguya.+ 14  Atako bongo, bosalaki malamu ndenge bozwaki+ bolɔzi+ elongo na ngai. 15  Ya solo, bino Bafilipi, boyebi mpe ete na ebandeli ya kosakolama ya nsango malamu, ntango nalongwaki na Masedonia, lisangá moko te esalisaki ngai to endimaki nasalisa bango, longola kaka bino;+ 16  mpo, ata na Tesaloniki, botindelaki ngai mwa eloko mbala ya liboso mpe mbala ya mibale mpo na bamposa na ngai. 17  Elingi koloba te ete nazali koluka likabo na makasi,+ kasi nazali nde koluka na makasi mbuma+ oyo ekokolisa lisusu bomɛngo na bino. 18  Nzokande, nazali mpenza na nyonso mpe nazali na biloko mingi. Natondi, sikoyo ndenge nazwi epai ya Epafrodite+ biloko oyo euti epai na bino, malasi ya nsolo kitoko,+ mbeka+ oyo endimami, oyo ezali kosepelisa Nzambe. 19  Nzambe na ngai+ mpe akokokisa bamposa na bino nyonso+ na ndenge oyo ekokani na bomɛngo+ na ye na nkembo na nzela ya Kristo Yesu. 20  Sikoyo Nzambe na biso mpe Tata azala na nkembo libela na libela.+ Amen. 21  Bópesa mbote+ na mosantu nyonso oyo azali na bomoko+ na Kristo Yesu. Bandeko oyo bazali na ngai batindeli bino mbote. 22  Basantu nyonso, kasi mingimingi mpenza baoyo ya ndako ya Kaisala, batindeli bino mbote.+ 23  Boboto monene ya Nkolo Yesu Kristo ezala na elimo oyo bozali komonisa.+

Maloba na nse