Baefese 5:1-33

5  Na yango, bókóma bamekoli ya Nzambe,+ lokola bana ya bolingo,  mpe bókoba kotambola na kati ya bolingo,+ ndenge Kristo mpe alingaki bino+ mpe amikabaki mpo na bino lokola likabo+ mpe mbeka epai ya Nzambe lokola malasi ya nsolo kitoko.+  Pite+ mpe mbindo ya ndenge nyonso to lokoso+ etángama ata kotángama te na kati na bino,+ ndenge mpenza ebongi na basantu;+  etamboli ya nsɔni+ mpe te, masolo ya bozoba te, masɛki ya nsɔni+ te, makambo wana ebongi te, kasi bópesaka nde matɔndi.+  Mpo boyebi likambo oyo, bondimi yango bino moko, ete moto moko te ya pite+ to moto ya mbindo to moto ya lokoso+—oyo elakisi kozala mosambeli ya bikeko—azali na libula na bokonzi ya Kristo mpe ya Nzambe.+  Moto akosa bino te na maloba ya mpambampamba,+ mpamba te ezali mpo na makambo oyo elobelami awa nde nkanda ya Nzambe ezali koyela bana oyo bazangi botosi.+  Na yango, bósangana na bango te;+  mpo bozalaki kala molili,+ kasi bozali sikoyo pole+ na boyokani na Nkolo. Bókoba kotambola lokola bana ya pole,  mpo mbuma ya pole esalemi na ndenge nyonso ya bolamu mpe boyengebene mpe solo.+ 10  Bókoba koluka koyeba malamu mpenza eloko oyo ekoki kondimama+ na Nkolo; 11  mpe bótika kosangana+ na bango na misala oyo ezangi kobota mbuma, oyo ezali ya molili,+ kasi bópamelaka+ nde kopamela, 12  mpo makambo oyo bango basalaka na kobombama ezali kutu nsɔni kolobela yango.+ 13  Nzokande makambo nyonso oyo ezali kopamelama,+ pole emonisaka yango polele, mpo eloko nyonso oyo ezali komonisama polele+ ezali pole. 14  Yango wana alobi ete: “Lamuká,+ Ee molali-mpɔngi, mpe tɛlɛmá uta na bakufi,+ mpe Kristo akongɛngɛla+ yo.” 15  Na yango, bókeba mpenza ete ndenge na bino ya kotambola+ ezala te lokola bato bazangá bwanya kasi lokola bato ya bwanya, 16  bómisombela ntango oyo ebongi,+ mpo mikolo ezali mabe.+ 17  Yango wana bótika kokóma bazoba, kasi bókoba kososola+ soki mokano+ ya Yehova ezali nini. 18  Lisusu, bólangwaka+ vinyo te, mpo bomoi ya mbindo ezali na kati na yango,+ kasi bókoba kotonda na elimo,+ 19  wana bozali kosolola bino na bino na nzembo+ mpe na masanzoli+ mpo na Nzambe mpe na nzembo ya elimo, wana bozali koyemba+ na miziki,+ na mitema na bino mpo na Yehova, 20  na nkombo ya Nkolo na biso Yesu Kristo, bópesaka Nzambe mpe Tata na biso matɔndi+ ntango nyonso mpo na makambo nyonso. 21  Bómikitisa moto na moto liboso ya mosusu+ mpo na kobanga oyo bobangaka Kristo. 22  Basi bámikitisa+ liboso ya mibali na bango lokola epai ya Nkolo, 23  mpo mobali azali mokonzi ya mwasi na ye+ ndenge Kristo mpe azali mokonzi ya lisangá,+ ye mobikisi ya nzoto yango. 24  Ya solo, ndenge lisangá emikitisaka liboso ya Kristo, ndenge moko basi mpe bámikitisa liboso ya mibali na bango na makambo nyonso.+ 25  Mibali, bókoba kolinga basi na bino,+ ndenge Kristo mpe alingaki lisangá mpe amikabaki mpo na yango,+ 26  mpo akoka kosantisa yango,+ kopɛtola yango mpe kosukola yango na mai na nzela ya liloba,+ 27  mpo akoka kobimisa lisangá epai na ye moko na kitoko na yango,+ na litɔnɔ te, na lisusa te to na eloko moko te ya ndenge wana, kasi ezala nde mosantu mpe ezanga mbeba.+ 28  Na ndenge wana nde mibali basengeli kolinga basi na bango lokola nzoto na bango moko. Moto oyo azali kolinga mwasi na ye azali komilinga ye moko, 29  mpo ata moto moko te ayinaka nzoto na ye moko; kasi aleisaka nde yango mpe alɛngɛlaka yango,+ ndenge Kristo mpe asalaka mpo na lisangá, 30  mpamba te tozali binama ya nzoto na ye.+ 31  “Yango wana mobali akotika tata na ye ná mama na ye mpe akokangama na mwasi na ye, mpe bango mibale bakokóma mosuni moko.”+ 32  Sekele mosantu+ oyo ezali monene. Nazali koloba bongo mpo na Kristo mpe lisangá.+ 33  Atako bongo, mokomoko na bino mpenza alinga mwasi na ye+ bongo ndenge amilingaka ye moko; mpe mwasi, asengeli kozala na limemya makasi+ epai ya mobali na ye.

Maloba na nse