Baefese 4:1-32

4  Na yango, ngai moto ya bolɔkɔ+ mpo na Nkolo, nazali kobondela bino ete bótambolaka na ndenge oyo ebongi+ na kobengama oyo bobengamaki,+  na elimo mpenza ya komikitisa+ mpe na boboto, na motema molai,+ bókanga motema moto na moto na makambo ya mosusu na bolingo,+  bósala makasi mpenza mpo na kobatela bomoko ya elimo na ekanganeli ya kimya oyo esangisaka.+  Nzoto ezali kaka moko,+ mpe elimo kaka moko,+ ndenge mpe bobengamaki na elikya+ kaka moko oyo bobengamaki na yango;  Nkolo kaka moko,+ kondima kaka moko,+ batisimo kaka moko;+  Nzambe kaka moko+ mpe Tata ya bato nyonso, oyo azali likoló ya nyonso mpe azali kosala na nzela ya nyonso mpe na kati ya nyonso.  Nzokande epai na mokomoko na biso boboto monene+ emonisamaki ndenge oyo Kristo akabolaki likabo yango ya ofele.+  Yango wana alobi ete: “Ntango amataki na likoló amemaki bakangami; apesaki makabo oyo ezali bato.”+  Nzokande liloba “amataki,”+ elakisi nini soki te ete akitaki mpe na bisika ya nse, elingi koloba, na mabele?+ 10  Moto mpenza oyo akitaki ezali mpe oyo amataki+ mosika koleka likoló nyonso,+ mpo akoka kotonda+ na makambo nyonso. 11  Mpe apesaki bamosusu bázala bantoma,+ bamosusu basakoli,+ bamosusu bapalanganisi ya nsango malamu,+ bamosusu babateli ya mpate mpe bateyi,+ 12  mpo na kosembolama+ ya basantu, mpo na mosala ya kosunga, mpo na kotongama ya nzoto ya Kristo,+ 13  tii ntango biso nyonso tokokóma na bomoko na kondima mpe na boyebi ya solosolo ya Mwana ya Nzambe, na motindo ya moto oyo akoli mpenza,+ na bokoli mobimba ya Kristo;+ 14  mpo tózala bana mike lisusu te, oyo bazali kotindikama+ lokola na mbonge mpe komemama epai na epai na mopɛpɛ nyonso ya mateya+ na nzela ya bokosi+ ya bato, na nzela ya mayele mabe ya kobotabota mabunga. 15  Kasi wana tozali koloba solo,+ tókola+ na bolingo na makambo nyonso na boyokani na moto oyo azali motó,+ Kristo. 16  Uta na ye nzoto mobimba,+ lokola esangani liboke moko na boyokani mpenza mpe ebongisami mpo na kosala elongo na nzela ya matonga nyonso oyo epesaka nyonso oyo esengeli, na kolanda mosala ya enama mokomoko na meko oyo ekoki, ezali kosalisa na bokoli ya nzoto mpo emitonga yango moko na bolingo.+ 17  Na yango, nazali koloba boye mpe kotatola yango na kati ya Nkolo, ete bókoba kotambola lisusu te ndenge bikólo+ mpe batambolaka na makanisi na bango ya mpamba,+ 18  wana bazali na molili na makanisi,+ mpe batangwi+ mosika na bomoi ya Nzambe, mpo na kozanga boyebi+ na bango, mpo na mitema makasi+ na bango. 19  Lokola babungisá bizaleli nyonso ya malamu,+ bamipesá na etamboli ya nsɔni+ mpo na kosala mbindo+ ya ndenge nyonso na lokoso.+ 20  Kasi boyekolaki te ete Kristo azali bongo,+ 21  soki, ya solo, boyokaki ye mpe boteyamaki na nzela na ye,+ ndenge kaka solo+ ezali na Yesu, 22  ete bosengeli kolongola bomoto ya kala+ oyo eyokani na etamboli na bino ya liboso mpe oyo ezali kopɔla+ na kolanda bamposa na yango ya bokosi;+ 23  kasi ete bosengeli kokómisama sika na kati ya bokasi oyo ezali kotambwisa makanisi na bino,+ 24  mpe bosengeli kolata+ bomoto ya sika+ oyo ezalisamaki+ na boyokani na mokano ya Nzambe na boyengebene+ mpe bosembo ya solo. 25  Yango wana, sikoyo lokola bolongoli lokuta,+ bólobaka solo mokomoko na bino na mozalani na ye,+ mpo tozali binama oyo mokomoko na yango ezali ndeko ya mosusu.+ 26  Bóyoka nkanda, mpe ata bongo bósala lisumu te;+ moi elala te bino bozali kaka na nkanda,+ 27  mpe bótikela Zabolo esika te.+ 28  Moyibi ayiba lisusu te,+ kasi asala nde mosala makasi, asala na mabɔkɔ na ye mosala oyo ezali malamu,+ mpo azala na eloko ya kokabela moto oyo azali kokelela.+ 29  Liloba ya kopɔla ebima na monɔkɔ na bino te,+ kasi nde liloba nyonso oyo ezali malamu mpo na kotonga na ntango mposa ezali, mpo epesa bayoki eloko ya malonga.+ 30  Lisusu, bóyokisaka elimo santu ya Nzambe mawa te,+ oyo na nzela na yango botyami elembo+ mpo na mokolo moko ya kosikolama na nzela ya lisiko.+ 31  Makambo nyonso ya bololo oyo eyokisaka mpasi+ mpe nkanda mpe nkɛlɛ mpe koganga mpe maloba ya kofinga+ elongwa mosika na bino, ná mabe nyonso.+ 32  Kasi bózala na boboto+ na kati na bino, bóyokelanaka mpenza mawa,+ bólimbisanaka na motema moko ndenge Nzambe mpe, na nzela ya Kristo, alimbisaki bino na motema moko.+

Maloba na nse