Baebre 10:1-39

10  Mpo lokola Mibeko ezali elili+ ya makambo malamu oyo ekoya, kasi bosolo mpenza ya makambo te, na bambeka wana kaka oyo bazali ntango nyonso kopesa mbula na mbula, bato bakoki ata moke te kokómisa baoyo bazali kopusana pene bato ya kokoka.+  Soki bongo, bambeka elingaki kopesama te, mpo baoyo bazali kosala mosala mosantu mpe bapɛtolami mbala moko mpo na libela balingaki lisusu koyeba masumu te, boye te?+  Kutu, bambeka wana ezali nde kokundola masumu mbula na mbula,+  mpo makila ya bangɔmbɛ-mibali mpe ya bantaba ekoki kolongola masumu te.+  Yango wana ntango ayei na mokili azali koloba ete: “‘Olingaki mbeka ná likabo te,+ kasi obongiselaki ngai nzoto.+  Ondimaki te makabo ya kotumba mpe likabo mpo na lisumu.’+  Bongo nalobaki ete: ‘Talá! Nayei (ndenge ekomami mpo na ngai na rulo ya buku)+ kosala mokano na yo, Ee Nzambe.’”+  Nsima ya koloba liboso ete: “Olingaki te mpe ondimaki te bambeka ná makabo ná makabo ya kotumba ná likabo mpo na lisumu”+—bambeka oyo ezali kopesama na kolanda Mibeko+  na nsima alobi mpenza ete: “Talá! Nayei kosala mokano na yo.”+ Alongoli eloko ya liboso mpo atya eloko ya mibale.+ 10  Na “mokano”+ yango biso tosantisami+ na likabo+ ya nzoto ya Yesu Kristo mbala moko+ mpo na libela. 11  Lisusu, nganga-nzambe nyonso atɛlɛmaka+ mokolo na mokolo+ mpo na kosala mosala mpo na bolamu ya bato nyonso mpe mpo na kopesa bambeka wana kaka mbala na mbala, mpo yango ekoki kolongola masumu te.+ 12  Kasi moto wana apesaki mbeka moko kaka mpo na masumu libela+ mpe afandaki na lobɔkɔ ya mobali ya Nzambe,+ 13  banda ntango wana, azali kozela tii banguna na ye bakotyama lokola ebonga ya makolo na ye.+ 14  Mpo na likabo ya mbeka kaka moko+ akómisi baoyo bazali kosantisama bato ya kokoka+ libela. 15  Lisusu, elimo santu+ ezali mpe kotatola mpo na biso, mpo na nsima elobaki ete: 16  “Yehova alobi ete: ‘Talá kondimana oyo nakosala ná bango nsima ya mikolo yango. Nakotya mibeko na ngai na mitema na bango, nakokoma yango na makanisi na bango,’”+ 17  elobi lisusu ete: “Mpe nakokanisa lisusu te masumu na bango mpe misala na bango ya kobuka mibeko.”+ 18  Nzokande epai balimbisi+ masumu wana, likabo mpo na lisumu ezali lisusu te.+ 19  Yango wana, bandeko, lokola tozali na mpiko ya kosalela nzela ya kokɔta+ na esika mosantu+ yango na lisalisi ya makila ya Yesu, 20  oyo ye afungolelaki biso lokola nzela ya sika mpe ya bomoi oyo eleki na rido,+ elingi koloba, nzoto na ye,+ 21  mpe lokola tozali na nganga-nzambe moko monene oyo azali kokamba ndako ya Nzambe,+ 22  tiká ete, na mitema ya solosolo, tópusana kuna na kondima makasi mpenza, lokola mitema na biso epɛtolami* na lisosoli ya mabe+ mpe nzoto na biso esukolami na mai ya pɛto.+ 23  Tólobelaka elikya+ na biso polelepolele mpe tótengatenga te,+ mpo moto oyo apesaki elaka azali sembo.+ 24  Mpe tótyelanaka likebi mpo tólendisana+ mpo tózala na bolingo mpe tósala misala ya malamu,+ 25  tótika koyanganaka na makita na biso te,+ ndenge bamosusu bamesaná kosala, kasi tólendisanaka,+ mpe tósalaka bongo mingi koleka awa tozali komona mokolo yango ezali kobɛlɛma.+ 26  Mpo soki tozali na momeseno ya kosala lisumu na nko+ nsima ya kozwa boyebi ya sikisiki ya solo,+ mbeka mosusu ezali te mpo na masumu,+ 27  kasi tozali kaka kozela lisambisi moko ya nsɔmɔ+ mpe zuwa moko ya makasi oyo, lokola mɔtɔ, ekozikisa batɛmɛli.+ 28  Moto nyonso oyo atyoli mobeko ya Moize akufaka na monɔkɔ ya batatoli mibale to misato,+ mpe bayokelaka ye mawa te. 29  Bongo, na likanisi na bino, moto oyo anyati+ Mwana ya Nzambe mpe oyo amoni mpamba makila+ ya kondimana oyo basantisaki ye na yango, mpe oyo afingi elimo+ ya boboto monene mpe atyoli yango, asengeli te kozwa etumbu makasi koleka?+ 30  Mpo toyebi moto oyo alobaki ete: “Kozongisa mabe ezali likambo na ngai; ngai nde nakozongisa”;+ mpe lisusu ete: “Yehova akosambisa bato na ye.”+ 31  Kokwea na mabɔkɔ ya Nzambe ya bomoi ezali likambo ya nsɔmɔ.+ 32  Nzokande, bókanisa ntango nyonso mikolo ya kala oyo, nsima ya kongɛngisama,+ boyikaki mpiko na etumba moko monene na kati ya mpasi,+ 33  na bantango mosusu, bafingaki bino mpe banyokolaki bino liboso ya bato lokola na esika ya masano,+ mpe na bantango mosusu, bonyokwamaki elongo na baoyo bazalaki kokutana na makambo wana.+ 34  Mpo boyokelaki baoyo bazalaki na bolɔkɔ mawa mpe bondimaki na esengo bato bápunza+ biloko na bino, mpo boyebaki ete bozali na eloko moko ya malamu koleka mpe oyo eumelaka.+ 35  Yango wana, bótika te koloba polele mpe na bosembo,+ mpo mbano na yango ezali monene.+ 36  Mpo bosengeli kozala na ezaleli ya koyika mpiko,+ mpo nsima ya kosala mokano ya Nzambe,+ bózwa eloko oyo alakaki.+ 37  Mpo etikali “mwa ntango moke mpenza,”+ mpe “moto oyo azali koya akoya mpe akoumela te.”+ 38  “Kasi moyengebene na ngai akozala na bomoi mpo na kondima,”+ mpe, “soki azongi nsima, molimo na ngai ekosepela na ye te.”+ 39  Nzokande biso tozali te bato oyo bazongaka nsima mpo na libebi,+ kasi tozali nde bato oyo bazali na kondima mpo na kobatela molimo na bomoi.+

Maloba na nse

Lil., “emwangisami,” elingi koloba, bamwangiseli yango makila ya Yesu.