Mitángo 5:1-31

5  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete:  “Pesá bana ya Yisraele mitindo ete bábimisa na kaa moto nyonso oyo azali na maba+ mpe moto nyonso oyo azali na eloko oyo ezali kotanga+ ye mpe moto nyonso oyo akómisami mbindo na molimo oyo akufi.+  Ezala mobali to mwasi, bokobimisa bango. Bokobimisa bango na libándá ya kaa,+ mpo bákómisa bakaa ya bato oyo nazali kofanda+ kati na bango mbindo te.”+  Mpe bana ya Yisraele babandaki kosala kaka bongo, ɛɛ kobimisa bango na libándá ya kaa. Kaka ndenge Yehova alobaki na Moize, bana ya Yisraele basalaki kaka bongo.  Mpe Yehova akobaki koloba na Moize ete:  “Lobá na bana ya Yisraele ete: ‘Bongo mobali to mwasi, soki basali moko ya masumu nyonso oyo bato basalaka, na kosaleláká Yehova likambo moko ya kozanga bosembo, molimo yango amemi ngambo.+  Mpe basengeli koyambola+ lisumu oyo basali, mpe asengeli kozongisa motuya mobimba ya ngambo na ye, mpe kobakisa likoló na yango moko ya bandambo mitano,+ mpe asengeli kopesa yango moto oyo ye asalelaki mabe.  Kasi soki moto oyo basali ye mabe azali mpenza na ndeko te oyo epai na ye bakozongisa motuya ya ngambo, motuya ya ngambo oyo ezali kozongisama epai ya Yehova, ezali ya nganga-nzambe, longola kaka mpate-mobali ya kozipa masumu oyo akozipa na yango masumu na ye.+  “‘Mpe likabo+ mokomoko ya biloko mosantu+ nyonso ya bana ya Yisraele, oyo bakopesa nganga-nzambe, ekokóma ya ye.+ 10  Mpe biloko mosantu ya moto na moto ekotikala ya ye moko. Eloko nyonso oyo moto na moto apesi nganga-nzambe, yango ekokóma ya ye.’” 11  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize ete: 12  “Lobá na bana ya Yisraele, mpe osengeli koyebisa bango boye: ‘Soki mwasi ya mobali moko apɛngwi na ndenge asaleli ye likambo moko ya kozanga bosembo,+ 13  mpe soki mobali mosusu alali mpenza na ye mpe abimisi malome,+ mpe yango ebombani na miso ya mobali+ na ye mpe eyebani te, mpe ye, ɛɛ ye, amikómisi mbindo, kasi motatoli mpo na kofunda ye azali te, mpe bakangi ye te; 14  mpe soki elimo ya zuwa+ eyeli mobali, mpe akómi kobɛtɛla bosembo ya mwasi na ye ntembe, mpe ezali solo ete mwasi yango amikómisi mbindo, to soki elimo ya zuwa eyeli mobali, mpe akómi kobɛtɛla bosembo ya mwasi na ye ntembe, nzokande mwasi yango amikómisi mbindo te; 15  mobali yango asengeli koya na mwasi na ye epai ya nganga-nzambe+ mpe elongo na likabo na ye: moko ya bandambo zomi ya efa ya farini ya ɔrje. Asengeli te kosopa mafuta likoló na yango mpe kotya olibana+ likoló na yango, mpamba te yango ezali likabo ya mbuma ya zuwa, likabo ya mbuma ya ekaniseli oyo ezali kosala ete libunga ekanisama. 16  “‘Mpe nganga-nzambe asengeli kobɛlɛmisa mwasi mpe kotɛlɛmisa ye liboso ya Yehova.+ 17  Mpe nganga-nzambe asengeli kozwa mai mosantu na mbɛki ya mabele, mpe nganga-nzambe akozwa mwa ndambo ya putulu oyo ezali na nse ya tabernakle, mpe asengeli kotya yango na mai. 18  Mpe nganga-nzambe asengeli kotɛlɛmisa mwasi yango liboso ya Yehova mpe kofungola nsuki ya motó ya mwasi yango mpe kotya na mabɔkɔ na ye likabo ya mbuma ya ekaniseli, elingi koloba, likabo ya mbuma ya zuwa,+ mpe mai ya bololo oyo eyeisaka elakeli mabe+ ekozala na lobɔkɔ ya nganga-nzambe. 19  “‘Mpe nganga-nzambe asengeli kolapisa ye ndai, mpe asengeli koloba na mwasi yango ete: “Soki mobali moko alali na yo te mpe soki wana ozali na nse ya bokonzi ya mobali na yo+ opɛngwi nzela te na kosaláká likambo ata moko ya mbindo, likambo ya mabe ekómela yo te oyo euti na mai ya bololo oyo eyeisaka elakeli mabe. 20  Kasi yo, soki opɛngwi nzela, wana ozali na nse ya bokonzi ya mobali na yo,+ mpe soki omikómisi mbindo mpe mobali mosusu, longola mobali na yo, atye kati na yo malome+ na ye,—” 21  Nganga-nzambe asengeli sikoyo kolapisa mwasi yango ndai oyo ekangani na elakeli mabe,+ mpe nganga-nzambe asengeli koloba na mwasi yango ete: “Yehova akómisa yo ndakisa ya elakeli mabe mpe ya ndai na katikati ya bato na yo na ndenge Yehova akotika ebɛlɔ+ na yo ekɔnda, mpe libumu na yo evimba. 22  Mpe mai oyo eyeisaka elakeli mabe esengeli kokɔta na misɔpɔ na yo mpo na kovimbisa libumu na yo mpe kokɔndisa ebɛlɔ.” Na yango, mwasi asengeli koloba: “Amen! Amen!” 23  “‘Mpe nganga-nzambe asengeli kokoma bilakeli mabe wana na buku+ mpe asengeli kolongola+ yango na kati ya mai yango ya bololo. 24  Mpe asengeli komɛlisa mwasi yango mai ya bololo oyo eyeisaka elakeli mabe,+ mpe mai ya bololo oyo eyeisaka elakeli mabe esengeli kokɔta na ye lokola eloko moko ya bololo. 25  Mpe nganga-nzambe asengeli kozwa likabo ya mbuma+ ya zuwa na lobɔkɔ ya mwasi yango mpe koningisa likabo ya mbuma epai na epai liboso ya Yehova, mpe asengeli kobɛlɛmisa yango na etumbelo. 26  Mpe nganga-nzambe asengeli kosimba mwa ndambo ya likabo ya mbuma lokola eloko oyo ekotinda Nzambe akanisa+ mpe asengeli kosala ete yango ebimisa milinga likoló ya etumbelo, mpe na nsima, akomɛlisa mwasi yango mai yango. 27  Nsima ya komɛlisa ye mai yango, talá oyo esengeli kosalema: soki amikómisaki mbindo na kosaláká likambo moko ya kozanga bosembo epai ya mobali na ye,+ mai oyo eyeisaka elakeli mabe esengeli kokɔta na ye lokola eloko moko ya bololo, mpe libumu na ye esengeli kovimba, mpe ebɛlɔ na ye esengeli kokɔnda, mpe mwasi yango asengeli kokóma elakeli mabe na kati ya bato na ye.+ 28  Nde, soki mwasi yango amikómisaki mbindo te kasi azali pɛto, asengeli kozwa etumbu+ wana te; mpe asengeli kozwa zemi na malome. 29  “‘Oyo ezali mobeko mpo na zuwa,+ ntango mwasi apɛngwi+ wana azali na nse ya bokonzi ya mobali na ye,+ mpe amikómisi mpenza mbindo, 30  to ntango elimo ya zuwa eyeli mobali, mpe akaniseli mpenza mwasi na ye mabe ete azangi bosembo; mpe asengeli kotɛlɛmisa mwasi liboso ya Yehova, mpe nganga-nzambe asengeli kosalela ye mobeko oyo nyonso. 31  Mpe mobali asengeli kozala na likambo te na libunga wana, kasi mwasi yango akozongisa monɔkɔ mpo na libunga na ye.’”

Maloba na nse