Mitángo 16:1-50

16  Mpe Kora+ mwana ya Yizare,+ mwana ya Kohate,+ mwana ya Levi,+ atɛlɛmaki elongo na Datane+ ná Abirame+ bana ya Eliabe,+ mpe One mwana ya Peleti, bana ya Rubene.+  Mpe batɛlɛmaki liboso ya Moize, bango ná mibali nkama mibale na ntuku mitano (250) na kati ya bana ya Yisraele, bankumu ya liyangani, bato oyo babengamaka na likita, mibali ya lokumu.  Bongo bayanganaki mpo na kotɛmɛla+ Moize ná Arona mpe balobaki na bango ete: “Tobaye bino, mpamba te liyangani oyo mobimba, bango nyonso bazali basantu+ mpe Yehova azali na kati na bango.+ Bongo, mpo na nini bino bozali komitombola likoló ya lisangá ya Yehova?”+  Ntango Moize ayokaki yango, akweaki mbala moko elongi na nse.  Na nsima, alobaki na Kora mpe na liyangani na ye mobimba ete: “Na ntɔngɔ Yehova akoyebisa nani azali moto na ye+ mpe nani azali mosantu+ mpe nani asengeli kobɛlɛma na ye,+ mpe moto oyo ye akopona,+ akobɛlɛma na ye.  Bósala boye: Bózwa biloko ya kotya mɔtɔ,+ Kora ná liyangani na ye mobimba,+  mpe bótya mɔtɔ na kati na yango mpe bótya mpaka ya malasi likoló na yango liboso ya Yehova lobi, mpe ekosalema mpenza boye: moto oyo Yehova akopona,+ ye nde mosantu. Nabaye bino, bino bana ya Levi!”+  Mpe Moize alobaki lisusu na Kora ete: “Bóyoka, nabondeli bino, bino bana ya Levi.  Bomoni yango likambo moke ndenge Nzambe ya Yisraele akaboli+ bino na liyangani ya Yisraele mpo na kobɛlɛmisa bino epai na ye mpo na kosala mosala ya tabernakle ya Yehova mpe kotɛlɛma liboso ya liyangani mpo na kosalela bango,+ 10  mpe na ndenge abɛlɛmisi yo ná bandeko mibali na yo nyonso bana ya Levi elongo na yo? Bongo esengeli bóluka lisusu kozwa bonganga-nzambe?+ 11  Yango wana yo ná liyangani mobimba oyo boyangani, bozali kotombokela Yehova.+ Bongo Arona, ye azali nani mpo bóimaima mpo na ye?”+ 12  Na nsima, Moize atindaki bábenga Datane ná Abirame+ bana ya Eliabe, kasi bango balobaki ete: “Tokoya te!+ 13  Omoni yango mpenza likambo moke ndenge olongoli biso na mokili oyo etondi na miliki mpe na mafuta ya nzoi mpo na koboma biso na esobe,+ mpe olingi lisusu komikómisa mokonzi na biso, tii kolekisa ndelo?+ 14  Kutu, okɔtisi biso te na mokili yango oyo etondi na miliki mpe na mafuta ya nzoi,+ mpo opesa biso libula ya elanga ná elanga ya vinyo. Olingi nde kotɔbɔla miso ya mibali oyo? Tokoya te!” 15  Na yango, Moize asilikaki makasi mpe alobaki na Yehova ete: “Kobaluka te mpo na kotala likabo na bango ya mbuma.+ Nazwi mpunda-mobali na bango ata moko te, mpe nasaleli moko na bango mabe te.”+ 16  Na nsima, Moize alobaki na Kora+ ete: “Yo ná liyangani na yo mobimba, bóbɛlɛma liboso ya Yehova,+ yo ná bango mpe Arona, lobi. 17  Mpe bózwa moto na moto eloko na ye ya kotya mɔtɔ, mpe bosengeli kotya mpaka ya malasi likoló na yango mpe bosengeli kobɛlɛmisa moto na moto eloko na ye ya kotya mɔtɔ liboso ya Yehova, biloko ya kotya mɔtɔ nkama mibale na ntuku mitano (250), mpe yo ná Arona moto na moto eloko na ye ya kotya mɔtɔ.” 18  Bongo bazwaki moto na moto eloko na ye ya kotya mɔtɔ mpe batyaki mɔtɔ likoló na yango mpe batyaki mpaka ya malasi likoló na yango mpe batɛlɛmaki na monɔkɔ ya hema ya kokutana elongo na Moize mpe Arona. 19  Ntango Kora ayanganisaki liyangani+ mobimba mpo na kotombokela bango na monɔkɔ ya hema ya kokutana, bongo nkembo ya Yehova emonanaki liboso ya liyangani mobimba.+ 20  Sikoyo Yehova alobaki na Moize mpe na Arona ete: 21  “Bólongwa+ na kati ya liyangani oyo, mpo nasilisa+ bango nyɛɛ na mbala moko.” 22  Na yango, bakweaki bilongi na nse mpe balobaki ete: “Ee Nzambe, Nzambe ya bilimo ya bikelamu nyonso ya mosuni,+ moto moko kaka akosala lisumu mpe yo okosilikela liyangani mobimba?”+ 23  Bongo Yehova alobaki na Moize ete: 24  “Lobá na liyangani ete: ‘Bólongwa zingazinga ya batabernakle ya Kora, Datane mpe Abirame!’”+ 25  Nsima na yango Moize atɛlɛmaki mpe akendaki epai ya Datane ná Abirame, mpe mikóló+ ya Yisraele bakendaki elongo na ye. 26  Na nsima, alobaki na liyangani ete: “Nabondeli bino, bólongwa liboso ya bahema ya mibali mabe oyo mpe bósimba eloko na bango ata moko te,+ mpo bókɔmbɔlama te na lisumu na bango nyonso.” 27  Na mbala moko, balongwaki liboso ya tabernakle ya Kora, Datane mpe Abirame, bipai nyonso, mpe Datane ná Abirame babimaki, batɛlɛmi na monɔkɔ ya bahema na bango,+ elongo na basi na bango, ná bana na bango ya mibali mpe bana na bango ya mike. 28  Bongo Moize alobaki ete: “Na likambo oyo, bokoyeba ete Yehova atindi ngai nasala makambo oyo nyonso,+ ete euti na motema na ngai moko te:+ 29  Soki bato oyo bakokufa na liwa oyo ekómelaka bato nyonso mpe soki etumbu oyo ekokwela bango+ ezali etumbu oyo ekwelaka bato nyonso, wana Yehova moto atindi ngai te.+ 30  Kasi soki ezali nde eloko ya sika oyo Yehova akosala yango kosala,+ mpe mabele esengeli kofungola monɔkɔ na yango mpe komɛla bango+ mpe eloko nyonso ya bango mpe basengeli kokita na bomoi kati na Nkunda,*+ bokoyeba ya solo ete mibali oyo bazangi mpenza limemya epai ya Yehova.”+ 31  Mpe esalemaki boye: ntango kaka asilisaki koloba maloba wana nyonso, mabele oyo ezalaki na nse na bango ebandaki kopasuka.+ 32  Mpe mabele efungolaki monɔkɔ na yango mpe emɛlaki bango ná bato ya bandako na bango ná bato nyonso ya Kora mpe biloko nyonso.+ 33  Bongo bakitaki na bomoi na kati ya Nkunda,* bango ná bato na bango nyonso, mpe mabele ezipaki bango,+ mpe bakufaki, balongwe na kati ya lisangá.+ 34  Mpe Bayisraele nyonso oyo bazalaki zingazinga na bango bakimaki ntango bayokaki koganga na bango, mpo babandaki koloba ete: “Tozali kobanga ete mabele emɛla biso!”+ 35  Mpe mɔtɔ eutaki na Yehova+ mpe ebandaki kozikisa mibali nkama mibale na ntuku mitano (250) oyo bazalaki kopesa mpaka ya malasi.+ 36  Sikoyo Yehova alobaki na Moize ete: 37  “Lobá na Eleazare mwana ya Arona nganga-nzambe ete alongola biloko ya kotya mɔtɔ+ na kati ya mɔtɔ oyo ezali kopela: ‘Mpe yo, panzá mɔtɔ mosika; mpo yango ezali mosantu, 38  ɛɛ biloko ya kotya mɔtɔ ya mibali wana oyo basalelaki milimo na bango moko lisumu.+ Mpe basengeli kokómisa yango manzanza ya papala mpo na kozipa na yango etumbelo,+ mpamba te bapesaki yango liboso ya Yehova, mpe ekómaki mosantu; mpe ekozala elembo mpo na bana ya Yisraele.’”+ 39  Na yango, Eleazare nganga-nzambe azwaki biloko ya kotya mɔtɔ+ oyo basalá na motako, oyo bato oyo bazikaki na mɔtɔ bapesaki, mpe babandaki kobɛta yango mpo na kozipa na yango etumbelo, 40  mpo ezala ekaniseli mpo na bana ya Yisraele, mpo moto moko te oyo azali mopaya,+ oyo azali mwana ya Arona te, abɛlɛma te mpo na kosala ete mpaka ya malasi ebimisa milinga liboso ya Yehova,+ mpe mpo moto moko te akóma lokola Kora ná liyangani+ na ye, kaka ndenge Yehova alobaki na ye na nzela ya Moize. 41  Mpe kaka na mokolo oyo elandaki, liyangani mobimba ya bana ya Yisraele babandaki koimaima mpo na Moize mpe Arona,+ na maloba oyo: “Bino, bino nde bobomi bato ya Yehova.” 42  Mpe esalemaki boye: ntango liyangani eyanganaki mpo na kotombokela Moize ná Arona, bongo babalukaki epai ya hema ya kokutana; mpe talá! lipata ezipaki yango, mpe nkembo ya Yehova ebandaki komonana.+ 43  Mpe Moize ná Arona bayaki liboso ya hema ya kokutana.+ 44  Bongo Yehova alobaki na Moize ete: 45  “Bólongwa na kati ya liyangani oyo, mpo nasilisa bango nyɛɛ na mbala moko.”+ Na yango, bakweaki bilongi na nse.+ 46  Nsima na yango, Moize alobaki na Arona ete: “Zwá eloko ya kotya mɔtɔ mpe tyá mɔtɔ oyo euti likoló ya etumbelo na kati na yango+ mpe tyá mpaka ya malasi mpe kende mbangu na liyangani mpe zipá masumu na bango,+ mpamba te Yehova ayoki nkanda.+ Bolɔzi ebandi!” 47  Na mbala moko, Arona azwaki yango, kaka ndenge Moize alobaki, mpe akendaki mbangu kokɔta na kati ya lisangá; mpe, talá! bolɔzi esilaki kobanda na kati ya bato. Bongo atyaki mpaka ya malasi mpe abandaki kozipa masumu ya bato. 48  Mpe azalaki kaka kotɛlɛma kati na bakufi ná bato ya bomoi.+ Nsukansuka, bolɔzi ekatamaki.+ 49  Mpe bato oyo bakufaki na bolɔzi bazalaki nkóto zomi na minei na nkama nsambo (14 700), longola baoyo bakufaki mpo na Kora. 50  Nsukansuka, ntango Arona azongaki epai ya Moize na monɔkɔ ya hema ya kokutana, bolɔzi ekatanaki.

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.
To, “Sheole.” Talá Ap 4.