Mitángo 14:1-45

14  Bongo liyangani mobimba etombolaki mongongo, mpe bato bazalaki kaka koganga mpe kolela+ butu wana mobimba.  Mpe bana nyonso ya Yisraele babandaki koimaima mpo na Moize mpe Arona,+ mpe liyangani mobimba ebandaki koloba na bango ete: “Soki tókufaka ata na mokili ya Ezipito, to soki tókufaka ata na esobe oyo!  Mpe mpo na nini Yehova azali komema biso na mokili oyo mpo tókwea na mopanga?+ Basi na biso ná bana na biso ya mike bakokóma biloko ya kopunza.+ Ekoleka malamu te tózonga na biso na Ezipito?”+  Bazalaki kutu kolobana ete: “Tópona mokambi, mpe tózonga na Ezipito!”+  Na yango, Moize ná Arona bakweaki bilongi na nse+ liboso ya lisangá mobimba ya liyangani ya bana ya Yisraele.  Mpe Yosua mwana ya Nunu+ ná Kalebe mwana ya Yefune,+ oyo bazalaki na kati ya baoyo banɔngaki mokili yango, bapasolaki bilamba na bango,+  mpe balobaki na liyangani mobimba ya bana ya Yisraele boye: “Mokili oyo tokendaki konɔnga yango, ezali mokili moko ya malamu mingi, mingi mpenza.+  Soki Yehova asepeli na biso,+ akokɔtisa mpenza biso na mokili oyo mpe akopesa biso yango, mokili oyo etondi na miliki mpe na mafuta ya nzoi.+  Likambo moko kaka, bótombokela Yehova te;+ mpe bino, bóbanga bato ya mokili yango te,+ mpo bazali lokola limpa na miso na biso. Bisika na bango ya komibatela ekimi bango,+ mpe Yehova azali elongo na biso.+ Bóbanga bango te.”+ 10  Kasi liyangani mobimba elobaki ete bábamba bango mabanga.+ Mpe nkembo ya Yehova emonanaki likoló ya hema ya kokutana liboso ya bana nyonso ya Yisraele.+ 11  Nsukansuka, Yehova alobaki na Moize ete: “Kino ntango nini+ bato oyo bakozanga limemya epai na ngai,+ mpe kino ntango nini bakondimela ngai te mpo na bilembo nyonso oyo nasalaki na kati na bango?+ 12  Tiká natindela bango maladi mabe mpe nabengana bango, mpe nakómisa yo ekólo moko monene mpe ya makasi koleka bango.”+ 13  Kasi Moize alobaki na Yehova ete: “Boye Baezipito bakoyoka mpenza ete yo, na nguya na yo, olongolaki bato oyo na kati na bango.+ 14  Mpe bakoyebisa yango mpenza bato oyo bafandi na mokili oyo. Bayoká ete yo ozali Yehova na kati na bato oyo,+ moto oyo amonanaki mpenza boye na miso.+ Yo ozali Yehova, mpe lipata na yo ezali kotɛlɛma likoló na bango, mpe ozali kotambola liboso na bango na kati ya likonzí ya lipata na moi mpe na kati ya likonzí ya mɔtɔ na butu.+ 15  Soki obomi bato oyo nyonso mbala moko,+ bikólo oyo eyokaki nsango ya lokumu na yo ekoloba mpenza ete: 16  ‘Lokola Yehova akokaki te kokɔtisa bato oyo na mokili oyo alapelaki bango ndai, abandaki koboma bango na esobe.’+ 17  Mpe sikoyo, nabondeli yo, tiká bonene ya nguya na yo emonana,+ Ee Yehova, kaka ndenge olobaki ete: 18  ‘Yehova, ayokaka nkanda+ noki te mpe atondi na motema boboto,+ alimbisaka libunga ná kobuka mibeko,+ kasi akozanga ata moke te kopesa etumbu,+ ayeisaka etumbu mpo na libunga ya batata likoló ya bana, likoló ya libota ya misato mpe likoló ya libota ya minei.’+ 19  Nabondeli yo, limbisá libunga ya bato oyo na kotalela bonene ya motema boboto na yo, mpe kaka ndenge olimbisaki bato oyo banda na Ezipito tii sikoyo.”+ 20  Bongo Yehova alobaki ete: “Nalimbisi ndenge yo olobi.+ 21  Mpe, lisusu, lokola nazali solo na bomoi, mabele mobimba ekotonda na nkembo ya Yehova.+ 22  Kasi bato nyonso oyo bamoni nkembo na ngai+ mpe bilembo+ oyo nasali na Ezipito mpe na esobe mpe bazali kaka komeka ngai+ mbala zomi oyo, mpe bayoki te mongongo na ngai,+ 23  bakomona ata moke te mokili oyo nalapelaki batata na bango ndai, ɛɛ, baoyo nyonso bazali kozanga limemya epai na ngai, bakomona yango te.+ 24  Kasi mosaleli na ngai Kalebe,+ mpo ye azalaki na elimo ya ndenge mosusu mpe alandaki ngai na makambo nyonso,+ nakokɔtisa mpenza ye na mokili epai akendaki, mpe bana na ye bakozwa yango.+ 25  Lokola Baameleke ná Bakanana+ bazali kofanda na lobwaku ya patatalu, bino bóbaluka mpe bósimba nzela bókende tii na esobe na nzela ya Mbu Motane.”+ 26  Mpe Yehova alobaki lisusu na Moize mpe na Arona ete: 27  “Kino ntango nini liyangani mabe oyo ekoimaima boye ndenge bazali kaka koimaima mpo na ngai?+ Nayoki koimaima ya bana ya Yisraele oyo bazali koimaima mpo na ngai.+ 28  Lobá na bango boye: ‘“Lokola nazali solo na bomoi,” yango nde liloba ya Yehova, “soki nakosalela bino te ndenge bolobi na matoi na ngai!+ 29  Na esobe oyo, bibembe na bino ekolala,+ ɛɛ, bato nyonso na bino oyo bakomisamaki nkombo na motángo na bino, banda na mbula ntuku mibale (20) tii na likoló, bino baoyo boimaimaki mpo na ngai.+ 30  Nde bino, bokokɔta te na mokili oyo natombolaki lobɔkɔ+ na ngai na kolapáká ndai ete nakofanda elongo na bino, longola kaka Kalebe mwana ya Yefune mpe Yosua mwana ya Nunu.+ 31  “‘“Mpe bana na bino ya mike oyo bolobaki ete bakokóma eloko ya kopunza,+ bango mpe nakokɔtisa mpenza bango, mpe ya solo, bakoyeba mokili oyo bino boboyi.+ 32  Kasi bibembe na bino moko ekolala na esobe oyo.+ 33  Mpe bana na bino bakokóma babateli ya mpate na esobe+ mbula ntuku minei (40), mpe basengeli kozongisa monɔkɔ mpo na misala na bino ya pite,+ kino bibembe na bino ekokóma na nsuka na yango na esobe.+ 34  Engebene motángo ya mikolo oyo bonɔngaki mokili yango, mikolo ntuku minei (40),+ mokolo moko mpo na mbula moko, mokolo moko mpo na mbula moko,+ bokozongisa monɔkɔ mpo na mabunga na bino mbula ntuku minei,+ mpo bosengeli koyeba ndenge oyo ngai naboyaka moto.+ 35  “‘“Ngai Yehova nalobi, soki ezali yango te nde nakosala liyangani mobimba oyo ya mabe,+ baoyo bayanganaki mpo na kotɛmɛla ngai: Na esobe oyo, bakokóma na nsuka na bango, mpe bakokufa wana.+ 36  Mpe mibali oyo Moize atindaki mpo na konɔnga mokili mpe oyo, ntango bazongaki, babandaki kotinda liyangani mobimba eimaima mpo na ye, na ndenge bapesaki nsango ya mabe mpo na mokili yango,+ 37  ɛɛ, mibali oyo bapesaki nsango mabe na ntina na mokili yango, bakokufa na mpasi liboso ya Yehova.+ 38  Kasi Yosua mwana ya Nunu mpe Kalebe mwana ya Yefune bakokoba kozala na bomoi, na kati ya mibali oyo bakendaki konɔnga mokili yango.”’”+ 39  Ntango Moize alobaki na bana nyonso ya Yisraele maloba oyo, bato babandaki kolela mingi mpenza.+ 40  Lisusu, balamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpe bamekaki komata na nsɔngɛ ya ngomba mpe balobaki ete: “Biso oyo, mpe tosengeli komata na esika oyo Yehova alobelaki. Mpo tosali lisumu.”+ 41  Kasi Moize alobaki ete: “Mpo na nini bozali kobuka etinda ya Yehova?+ Kasi ekolonga te. 42  Bómata te, mpo Yehova azali na kati na bino te, mpo banguna na bino bálonga bino te.+ 43  Mpo Baamaleke ná Bakanana bazali kuna liboso na bino;+ mpe bokokwea mpenza na mopanga, mpo, lokola bopesaki Yehova mokɔngɔ mpe botikaki kolanda ye, Yehova akokoba kozala elongo na bino te.”+ 44  Nzokande, basalaki kaka lofundo mpe bamataki na nsɔngɛ ya ngomba+ yango, kasi sanduku ya kondimana ya Yehova ná Moize balongwaki te na katikati ya kaa.+ 45  Bongo Baamaleke+ ná Bakanana oyo bazalaki kofanda na ngomba yango bakitaki mpe babandaki kobɛta bango mpe kopanza bango tii na Horoma.+

Maloba na nse