2 Timote 4:1-22

4  Nazali kopesa yo mitindo na miso ya Nzambe mpe ya Kristo Yesu, oyo akosambisa+ bato ya bomoi mpe bakufi,+ na ntango ya komonana na ye+ mpe na bokonzi na ye:+  sakolá liloba,+ salá yango na molende na eleko ya malamu,+ na eleko ya mpasi,+ pamelá,+ sembolá, lendisá, na motema molai+ mpenza mpe na mayele ya koteya.  Mpo ekozala na eleko moko oyo bakondima te mateya oyo epesaka litomba,+ kasi, na kolanda bamposa na bango moko, bakozwa bateyi ebele mpo báyokisaka bango makambo oyo matoi na bango elingi koyoka;+  mpe matoi na bango ekoboya koyoka solo, kasi bakolanda masapo ya lokuta.+  Kasi yo, batelá makanisi+ na yo na makambo nyonso, ndimá komona mpasi,+ salá mosala ya mopalanganisi ya nsango malamu,+ kokisá mosala na yo malamumalamu.+  Mpo namipesi lokola likabo ya masanga+ oyo bazali kosopa, mpe ntango mpenza ya kosikolama+ na ngai ekómi pene.  Nabundi etumba ya malamu mingi,+ napoti mbangu tii na nsuka,+ nabateli kondima.+  Banda sikoyo babombeli ngai motole ya boyengebene,+ oyo Nkolo, mosambisi+ oyo azali moyengebene, akopesa ngai mbano+ na mokolo yango,+ kaka ngai moko te, kasi mpe baoyo nyonso balingi ntango ye akomonana.  Salá nyonso ekoki na yo mpo oya epai na ngai noki.+ 10  Mpo Demasi+ asundoli ngai mpo alingaki makambo ya ntango oyo,+ mpe akei na Tesaloniki; Kresansi akei na Galatia+ mpe Tito na Dalmatia. 11  Kaka Luka nde azali elongo na ngai. Kamatá Marko mpe yaká na ye, mpo akosalisa+ ngai na mosala. 12  Kasi natindi Tishike+ na Efese. 13  Ntango okoya, memelá ngai kazaka oyo natikaki na Troase+ epai ya Karpusi, mpe barulo, mingimingi oyo ya mposo ya nyama. 14  Alezandre+ mosali ya biloko ya motako asalaki ngai mabe mingi—Yehova akozongisela ye na kolanda misala na ye+ 15  yo mpe kebá na ye, mpo atɛmɛlaki maloba na biso makasi mpenza. 16  Na kosamba na ngai ya liboso moto moko te azalaki na ngámbo na ngai, kasi bango nyonso basundolaki ngai+—Nzambe atángela bango yango te+ 17  kasi Nkolo atɛlɛmaki pene na ngai+ mpe atondisaki ngai na nguya,+ mpo, na nzela na ngai, mosala ya kosakola esalema malamumalamu mpe bikólo nyonso báyoka yango;+ mpe nabikaki na monɔkɔ ya nkɔsi.+ 18  Nkolo akobikisa ngai na mosala nyonso ya mabe+ mpe akobikisa ngai mpe akokɔtisa ngai na bokonzi na ye ya likoló.+ Nkembo ezala na ye libela na libela. Amen. 19  Pesá mbote na Priska+ ná Akila mpe na bato ya ndako ya Onezifore.+ 20  Eraste+ atikalaki na Korinti,+ kasi natikaki Trofime+ azali kobɛla na Milete.+ 21  Salá nyonso ekoki na yo mpo oya liboso ya eleko ya mpiɔ makasi. Ebulusi atindeli yo mbote, ná Pudensi, Linusi, Klodia ná bandeko nyonso mpe. 22  Nkolo azala na elimo oyo ozali komonisa.+ Boboto monene na ye ezala na bino.

Maloba na nse