2 Timote 3:1-17

3  Kasi yebá likambo oyo: mikolo ya nsuka+ ekozala ntango moko ya mpasi mpenza mpe ya mikakatano.+  Mpo bato bakozala bato oyo bamilingaka, bato balingá mbongo, bato ya lofundo, bato ya lolendo, bato oyo bafingaka, oyo batosaka baboti te,+ oyo bazangi botɔndi, oyo bazangi bosembo,+  oyo balinganaka te na kati ya libota,+ oyo balingaka kosala boyokani te,+ oyo bakoselaka bato makambo,+ oyo bazangi komipekisa, bato ya nko,+ oyo balingaka makambo ya malamu te,+  oyo batɛkaka bamosusu,+ bato ya motó makasi, oyo bavimbi na lolendo,+ oyo balingá bisengo na esika ya kolinga Nzambe,+  bazali komonisa ete bazali na ezaleli ya kokangama na Nzambe+ nzokande bazali kowangana nguya ya ezaleli yango;+ mpe yo kimá bato wana.+  Mpo bato oyo bazali komikɔtisa na bandako na mayele mabe+ bauti na bango mpe bazali komema bakangami basi oyo bazali makasi te, oyo bazali komema kilo ya masumu, oyo bazali kolanda bamposa ndenge na ndenge,+  oyo ntango nyonso bazali koyekola kasi bazali kokóma na boyebi ya sikisiki ya solo te.+  Nzokande kaka ndenge Yanesi ná Yambresi+ batɛmɛlaki Moize, bato yango mpe bazali kokoba kotɛmɛla solo,+ babebá mpenza na makanisi,+ Nzambe aboyá bango na kotalela makambo ya kondima.+  Atako bongo, bakokende mosika te, mpo bato nyonso bakomona ligboma na bango polele, ndenge bamonaki ligboma ya bato wana mibale.+ 10  Kasi yo olandi malamu mpenza mateya na ngai, bomoi na ngai,+ mokano na ngai, kondima na ngai, motema molai na ngai, bolingo na ngai, ezaleli na ngai ya koyika mpiko, 11  minyoko na ngai, bampasi na ngai, makambo oyo ekómelaki ngai na Antiokia,+ na Ikoniumu,+ na Listra,+ minyoko oyo nakangelaki motema; kasi Nkolo abikisaki ngai na makambo yango nyonso.+ 12  Ya solo, baoyo nyonso bazali na mposa ya kozala na bomoi na ezaleli ya kokangama na Nzambe na boyokani na Kristo Yesu bango mpe bakonyokwama.+ 13  Kasi bato mabe mpe bakosi bakosala lisusu mabe koleka, bakokosa bato mpe bango moko bakokosama.+ 14  Kasi yo, kangamá na makambo oyo oyekolaki mpe oyo basalisaki yo ondima bosolo na yango,+ oyebi epai ya banani oyekolaki yango+ 15  mpe banda bomwana na yo mpenza+ oyebi makomi mosantu, oyo ekoki kokómisa yo moto ya bwanya mpo na lobiko+ na nzela ya kondima oyo ezali na boyokani na Kristo Yesu.+ 16  Makomami nyonso ekomami na litambwisi ya elimo ya Nzambe+ mpe ezali na litomba mpo na koteya,+ kopamela,+ kosembola makambo,+ mpo na kopesa disiplini+ na boyengebene, 17  mpo moto ya Nzambe akoka mpenza,+ azala na nyonso oyo esengeli mpo na mosala nyonso ya malamu.+

Maloba na nse