2 Timote 2:1-26

2  Bongo yo, mwana na ngai,+ kobá kozwa nguya+ na kati ya boboto monene+ oyo eyokani na Kristo Yesu,  mpe makambo oyo oyokaki epai na ngai oyo batatoli mingi mpe balobeli,+ pesá bato ya sembo makambo yango, bongo bango mpe bakoyeba mpenza koteya bato mosusu.+  Lokola ozali soda ya solosolo+ ya Kristo Yesu ndimá komona mpasi.+  Moto oyo azali kosala mosala ya soda+ amikɔtisaka na mimbongo te lokola bato oyo bazali basoda te,+ mpo moto oyo azwaki ye na mosala ya soda andima ye.  Lisusu, soki moto azali komekana na masano,+ akozwa motole kaka soki asali yango na kolanda mibeko.  Moloni-bilanga oyo azali kosala mosala makasi asengeli kozala moto ya liboso ya kozwa mbuma.+  Kanisá ntango nyonso makambo oyo nazali koloba; Nkolo akopesa yo mpenza bososoli+ na makambo nyonso.  Kobosana te ete Yesu Kristo alamukaki uta na bakufi+ mpe autaki na momboto ya Davidi,+ na boyokani na nsango malamu oyo nazali kosakola;+  oyo nazali komonela mpasi tii nakangami na minyɔlɔlɔ+ lokola mosali-mabe. Atako bongo, liloba ya Nzambe ekangami te.+ 10  Yango wana, nazali kokoba koyikela makambo nyonso mpiko mpo na bato oyo baponami,+ mpo bango mpe bázwa lobiko oyo ezali koya na nzela ya Kristo Yesu, na nkembo ya seko.+ 11  Liloba oyo ezali sembo:+ Ya solo soki tokufi elongo na ye, tokozala mpe na bomoi elongo na ye;+ 12  soki tokobi koyika mpiko, tokoyangela mpe elongo na ye;+ soki towangani ye,+ ye mpe akowangana biso; 13  soki tozali sembo te, ye akotikala kaka sembo,+ mpo akoki komiwangana te. 14  Kobá kokundwela+ bango makambo wana mpe kopesa bango mitindo polele+ na miso ya Nzambe+ ete báwelanaka te mpo na maloba,+ yango ezali na ntina te mpo ebulunganisaka bato oyo bazali koyoka. 15  Salá nyonso oyo ekoki na yo mpo ozala moto oyo andimami+ na miso ya Nzambe, mosali+ oyo azali koyoka nsɔni te mpo na mosala na ye,+ oyo azali kosembola liloba ya solo malamumalamu.+ 16  Kasi boyá bilobaloba mpamba oyo ebebisaka makambo oyo ezali mosantu;+ mpo ntango nyonso, bakokende liboso na ezaleli ya kotyola Nzambe,+ 17  mpe liloba na bango ekopalangana lokola mpota oyo elyaka nzoto.+ Himene ná Filete bazali na kati na bango.+ 18  Bato wana batiki solo,+ bazali koloba ete lisekwa esalemá;+ mpe bazali kotya kondima ya bato mosusu na mobulu.+ 19  Atako bongo, Nzambe atye moboko makasi etɛlɛmi ngwi+ mpe ezali na elembo oyo: “Yehova ayebi bato na ye,”+ mpe: “Moto nyonso oyo azali kotánga nkombo ya Yehova+ atika makambo ya kozanga boyengebene.”+ 20  Sikoyo na ndako ya monene ezalaka kaka na bisaleli ya wolo ná ya palata te kasi mpe ya mabaya mpe ya mabele, mpe mosusu mpo na mosala ya lokumu kasi mosusu mpo na mosala oyo ezangi lokumu.+ 21  Yango wana, soki moto akabwani na bisaleli oyo ezangi lokumu, akozala esaleli ya lokumu, oyo esantisami, oyo ezali na ntina na miso ya nkolo na yango, ebongisami mpo na mosala nyonso ya malamu.+ 22  Yango wana, kimá bamposa ya bolenge,+ kasi landá nde boyengebene,+ kondima, bolingo, kimya,+ esika moko na baoyo babelelaka Nkolo na motema ya pɛto.+ 23  Lisusu, boyá ntembe ya bozoba mpe oyo ezangi ntina,+ mpo oyebi ete ebimisaka kowelana.+ 24  Nzokande moombo ya Nkolo asengeli kowelana te,+ kasi asengeli nde kozala na boboto na bato nyonso,+ moto oyo ayebi koteya,+ oyo amipekisaka na ntango basali ye mabe,+ 25  oyo ateyaka na boboto baoyo bazali na ezaleli ebongi te;+ mpo mbala mosusu Nzambe akopesa bango nzela bábongola motema+ mpo bákóma na boyebi ya sikisiki ya solo,+ 26  mpe bázongela makanisi na bango ya malamu, bálongwa na motambo+ ya Zabolo, mpo akangi bango na bomoi+ mpo na mokano na ye.

Maloba na nse