2 Petro 1:1-21

1  Simo Petro, moombo+ mpe ntoma+ ya Yesu Kristo, epai ya baoyo bazwi kondima, oyo bazwi lokumu lokola biso,+ na boyengebene+ ya Nzambe na biso mpe ya Mobikisi Yesu Kristo:+  Boboto monene mpe kimya mingi ezala na bino+ na boyebi ya solosolo+ ya Nzambe mpe ya Yesu Nkolo na biso,  mpo nguya ya bonzambe na ye epesi biso na motema mobimba biloko nyonso mpo na bomoi+ mpe ezaleli ya kokangama na Nzambe,+ na lisalisi ya boyebi ya solosolo ya moto oyo abengaki+ biso na nkembo+ mpe bizaleli malamu.  Na nzela ya biloko yango apesi biso na motema mobimba bilaka ya motuya mpe ya minene,+ mpo, na nzela na yango, bókóma bilimo+ lokola Nzambe,+ lokola bokimi libebi oyo ezali na mokili+ mpo na bamposa makasi.  Ɛɛ, yango wana, mpo na kozongisela ye bolamu oyo asali, bósala makasi mpenza+ mpo bóbakisa na kondima na bino bizaleli malamu,+ na bizaleli malamu na bino boyebi,+  na boyebi na bino komipekisa, na komipekisa+ na bino ezaleli ya koyika mpiko, na ezaleli na bino ya koyika mpiko ezaleli ya kokangama na Nzambe,+  na ezaleli na bino ya kokangama na Nzambe bolingo ya bondeko, na bolingo na bino ya bondeko bolingo.+  Mpo soki bozali na makambo wana mpe botondi na yango, ekopekisa bino kozala bato oyo basalaka mosala te to bato oyo babotaka mbuma te+ na boyebi ya solosolo ya Nkolo na biso Yesu Kristo.  Mpo soki moto azali na makambo wana te, azali moto oyo akufá miso, oyo azali kokanga miso liboso ya pole,+ mpe abosani+ ete apɛtolamaki+ na masumu na ye ya kalakala. 10  Yango wana, bandeko, bósala nyonso oyo ekoki na bino mingi lisusu mpo bóbatela kobengama+ na bino mpe koponama+ na bino; mpo soki bokobi kosala makambo wana bokokwea ata moke te.+ 11  Ɛɛ, ndenge wana nde bakopesa bino mpenza nzela ya kokɔta+ na bokonzi ya seko+ ya Nkolo na biso mpe Mobikisi Yesu Kristo.+ 12  Yango wana, ntango nyonso nakosepela kokundwela+ bino makambo wana, atako boyebi yango mpe bopikami makasi na solo+ oyo bozali na yango.+ 13  Kasi nazali komona ete ezali malamu, na ntango oyo nazali naino na tabernakle oyo,+ nakundwela bino makambo mpo nalamwisa bino,+ 14  lokola nayebi ete etikali moke tabernakle na ngai elongwa,+ se ndenge Nkolo na biso Yesu Kristo mpe amonisaki ngai yango.+ 15  Yango wana, nakosala mpe nyonso oyo ekoki na ngai ntango nyonso mpo, nsima ya kokende na ngai,+ bino moko bólobelaka makambo yango. 16  Ya solo, tolakisaki bino nguya mpe kozala ya Nkolo na biso Yesu Kristo+ na masapo ya lokuta+ oyo esalemi na mayele te, kasi nde na ndenge tomonaki bonene na ye na miso na biso moko.+ 17  Mpo Nzambe Tata apesaki ye lokumu ná nkembo,+ ntango maloba oyo eyaki tii epai na ye na nkembo monene: “Oyo azali mwana na ngai ya bolingo, oyo ngai moko nandimi.”+ 18  Ɛɛ, toyokaki ntango maloba wana+ eutaki na likoló eyei ntango tozalaki na ye na ngomba+ mosantu. 19  Yango wana, kondima oyo tondimeli liloba ya esakweli+ ekómi lisusu makasi koleka;+ mpe bozali kosala malamu na ndenge bozali kotyela yango likebi lokola mwinda+ oyo ezali kongɛnga na esika moko ya molili na kati ya mitema na bino, tii ntango ntɔngɔ ekobanda kotana mpe monzoto ya ntɔngɔ+ ekobima. 20  Mpo boyebi libosoliboso likambo oyo: esakweli moko te ya Likomami euti na ndimbola moko boye ya moto.+ 21  Mpo esakweli eyá ata mbala moko te na mokano ya moto,+ kasi bato balobaki makambo oyo euti na Nzambe+ ndenge elimo santu ezalaki kotinda bango.+

Maloba na nse