2 Ntango 6:1-42

6  Ezali na ntango yango nde Salomo alobaki boye:+ “Yehova ye moko alobaki ete akofanda na molili tuu;+  mpe ngai natongi ndako mpo ezala esika na yo ya kofanda ya lokumu+ mpe esika na yo ya kofanda ya libela, mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”+  Na nsima, mokonzi abalusaki elongi na ye, atali bato, mpe abandaki kopambola+ lisangá mobimba ya Yisraele, wana lisangá mobimba ya Yisraele batɛlɛmaki.+  Mpe alobaki lisusu boye: “Yehova Nzambe ya Yisraele apambwama,+ ye oyo alobaki na monɔkɔ na ye moko na tata na ngai Davidi+ mpe akokisi+ yango na mabɔkɔ na ye moko, alobi ete:  ‘Banda mokolo nabimisaki bato na ngai na mokili ya Ezipito, naponaki ata engumba moko te kati na mabota nyonso ya Yisraele mpo na kotonga ndako mpo nkombo na ngai+ ezala wana, mpe naponaki ata moto moko te akóma mokambi ya bato na ngai Yisraele.+  Kasi nakopona Yerusaleme+ mpo nkombo na ngai ezala kuna, mpe nakopona Davidi azala mokonzi ya bato na ngai Yisraele.’+  Mpe tata na ngai Davidi na motema na ye, azalaki na mposa ya kotongela nkombo ya Yehova Nzambe ya Yisraele ndako.+  Kasi Yehova alobaki na tata na ngai Davidi boye: ‘Lokola na motema na yo ozali na mposa ya kotongela nkombo na ngai ndako, osali malamu, mpo ozali na mposa yango na motema na yo.+  Nde yo moko okotonga ndako yango te,+ kasi mwana na yo oyo akobima na bangɛi na yo, ye nde akotongela nkombo na ngai ndako.’+ 10  Mpe Yehova akokisaki liloba na ye+ oyo alobaki, ete natɛlɛma na esika ya tata na ngai Davidi+ mpe nafanda na kiti ya bokonzi+ ya Yisraele, ndenge Yehova alobaki,+ mpe ete natongela nkombo ya Yehova Nzambe ya Yisraele ndako,+ 11  mpe ete kuna, natya Sanduku+ epai kondimana ya Yehova ezali, oyo asalaki ná bana ya Yisraele.”+ 12  Mpe Salomo atɛlɛmaki liboso ya etumbelo ya Yehova, liboso ya lisangá mobimba ya Yisraele,+ mpe sikoyo, atombolaki mabɔkɔ na ye.+ 13  (Mpo Salomo asalaki estradɛ+ ya motako mpe atyaki yango na katikati ya lopango.+ Bolai na yango ezalaki mapeko mitano, mpe bonene na yango mapeko mitano, mpe bosanda na yango mapeko misato; mpe atɛlɛmaki likoló na yango.) Mpe afukamaki+ na mabɔlɔngɔ na ye liboso ya lisangá mobimba ya Yisraele mpe atombolaki mabɔkɔ na ye na likoló.+ 14  mpe alobaki lisusu boye: “Ee Yehova Nzambe ya Yisraele,+ Nzambe mosusu lokola yo azali te+ na likoló to na mabele, yo oyo obatelaka kondimana+ mpe motema boboto epai ya basaleli na yo oyo bazali kotambola liboso na yo na motema na bango mobimba;+ 15  yo oyo okokiseli mosaleli na yo tata na ngai Davidi likambo oyo olakaki ye,+ na ndenge opesaki elaka yango na monɔkɔ na yo, mpe okokisi yango na lobɔkɔ na yo moko, ndenge ezali na mokolo ya lelo.+ 16  Mpe sikoyo, Ee Yehova Nzambe ya Yisraele, kokiselá mosaleli na yo tata na ngai Davidi likambo oyo olakaki ye ete: ‘Moto ya libota na yo akozanga te na kiti ya bokonzi ya Yisraele liboso na ngai,+ kaka soki bana na yo+ bakebi na nzela na bango, soki batamboli na mobeko na ngai,+ ndenge yo otambolaki liboso na ngai.’+ 17  Bongo sikoyo, Ee Yehova Nzambe ya Yisraele,+ tiká elaka na yo+ oyo olakaki mosaleli na yo Davidi ekokisama.+ 18  “Kasi Nzambe akofanda mpenza elongo na bato na mabele?+ Talá! Likoló, ɛɛ, mosika kuna na likoló mpenza, ezali kokoka yo te;+ bongo ekozala boni mpo na ndako oyo natongi!+ 19  Mpe tyá likebi na libondeli ya mosaleli na yo+ mpe na lilɔmbɔ na ye mpo na koluka kondimama,+ Ee Yehova Nzambe na ngai, mpo na koyoka ndenge azali kosɛngasɛnga na kolela+ mpe libondeli oyo mosaleli na yo azali kobondela liboso na yo,+ 20  mpo miso na yo efungwama+ mpe etala ndako oyo butu moi, esika oyo olobaki ete okotya nkombo na yo,+ mpo na koyoka libondeli oyo mosaleli na yo azali kobondela, wana atali na ngámbo ya esika oyo.+ 21  Mpe yoká malɔmbɔ ya mosaleli na yo+ mpe ya bato na yo Yisraele ntango bazali kobondela, wana batali na ngámbo ya esika oyo,+ mpo yo moko oyoka kuna na esika oyo ofandaka, uta na likoló;+ yoká mpe limbisá.+ 22  “Soki moto asaleli moninga na ye lisumu,+ mpe moto yango alapisi ye ndai oyo ezali na elakeli mabe mpo azwa+ elakeli mabe yango, mpe ayei mpenza liboso ya etumbelo na yo na ndako oyo, wana azali na elakeli mabe yango,+ 23  yo yoká kuna na likoló,+ mpe salá+ mpe sambisá basaleli na yo mpo ofuta moto mabe mpe tyá mabe na ye na motó na ye moko,+ mpe tángá moyengebene moyengebene+ mpe futá ye na kolanda boyengebene na ye.+ 24  “Mpe soki monguna alongi bato na yo Yisraele+ mpo basaleli yo masumu,+ mpe soki bazongi+ mpenza mpe bakumisi nkombo na yo+ mpe babondeli+ mpe basɛngi ete bándimama liboso na yo na ndako oyo,+ 25  yo yoká kuna na likoló,+ mpe limbisá+ lisumu ya bato na yo Yisraele mpe zongisá bango+ na mabele oyo opesaki bango ná bankɔkɔ na bango.+ 26  “Ntango likoló ekangami mpe mbula enɔki lisusu te+ mpo basaleli yo masumu,+ mpe soki babondeli mpenza, wana batali na ngámbo ya esika oyo,+ mpe bakumisi nkombo na yo, mpe babongwani, batiki lisumu na bango mpo omonisi bango mpasi,+ 27  yo yoká kuna na likoló, mpe limbisá lisumu ya basaleli na yo, ɛɛ, ya bato na yo Yisraele, mpamba te ozali kolakisa+ bango makambo ya nzela ya malamu+ epai basengeli kotambola; mpe nɔkisá mbula+ na mokili na yo oyo opesá bato na yo libula.+ 28  “Soki nzala+ ebimi na mokili, soki maladi moko mabe+ ebimi, soki kokauka,+ koguga,+ mayoyo,+ bampɛsɛ+ ebimi; soki banguna+ na bango bazingi bango na mokili epai baporte na bango ezali+—ezala bolɔzi ya ndenge nini, to maladi ya ndenge nini+ 29  ezala libondeli nini,+ to lilɔmbɔ nini ya moto nani to ya Yisraele mobimba,+ bato na yo, mpo na koluka kondimama,+ mpamba te bayebi moto na moto bolɔzi+ na ye moko mpe mpasi na ye moko; ntango akosembola mabɔkɔ na ye epai ya ndako oyo,+ 30  yo yoká kuna na likoló, esika na yo ya kofanda,+ mpe limbisá+ mpe pesá moto na moto na kolanda banzela na ye nyonso,+ mpo oyebi motema+ na ye (mpamba te kaka yo moko nde oyebi malamu motema ya bana ya bato);+ 31  mpo bábangaka+ yo na kotamboláká na banzela na yo mikolo nyonso oyo bazali na bomoi na mokili oyo opesaki bankɔkɔ na biso.+ 32  “Ná mopaya mpe, oyo azali te moto ya Yisraele,+ bato na yo, mpe oyo auti mpenza na mokili moko ya mosika mpo na nkombo na yo monene+ mpe nguya ya lobɔkɔ na yo+ mpe lobɔkɔ na yo oyo esembolami,+ mpe soki bayei mpenza mpe babondeli, wana batali na ngámbo ya ndako oyo,+ 33  yo yoká kuna na likoló, esika na yo ya kofanda ya libela,+ mpe salá na kolanda nyonso oyo mopaya yango akobelela yo mpo na yango;+ mpo bato ya bikólo nyonso ya mabele báyeba nkombo na yo+ mpe bábanga+ yo ndenge bato na yo Yisraele babangaka yo, mpe báyeba ete ndako oyo natongi ebengami na nkombo na yo.+ 34  “Soki bato na yo babimi kobunda etumba+ na banguna na bango na nzela oyo okotinda+ bango, mpe babondeli+ mpenza yo, wana bazali kotala na ngámbo ya engumba yango oyo oponá mpe ya ndako oyo natongeli nkombo na yo,+ 35  yoká kuna na likoló libondeli na bango mpe lilɔmbɔ na bango mpo na koluka kondimama,+ mpe katá likambo mpo na bolamu na bango.+ 36  “Soki basaleli yo lisumu+ (mpo ezali na moto moko te oyo asalaka lisumu te),+ mpe osilikeli bango mpe osundoli bango na mabɔkɔ ya monguna, mpe bato oyo bakangi bango bamemi bango bakangami na mokili moko mosika to penepene;+ 37  mpe soki bakómi mpenza na makanisi ya malamu na mokili oyo bamemamaki bakangami, mpe soki na mokili epai bakangami,+ bazongi mpenza mpe basɛngi yo ondima bango, balobi ete: ‘Tosali lisumu,+ tobungi+ mpe tosali mabe’;+ 38  mpe soki bazongeli yo mpenza na motema na bango mobimba+ mpe na molimo na bango mobimba na mokili epai bazali bakangami+ ya bato oyo bamemaki bango bakangami, mpe babondeli mpenza, wana batali na ngámbo ya mokili na bango oyo opesaki bankɔkɔ na bango, engumba oyo oponá+ mpe ndako oyo natongeli nkombo na yo;+ 39  mpe kuna na likoló, esika na yo ya kofanda ya libela,+ yoká libondeli na bango mpe malɔmbɔ na bango mpo na koluka kondimama,+ mpe salá ete likambo na bango ekatama na bosembo+ mpe limbisá+ bato na yo oyo basaleli yo lisumu. 40  “Sikoyo, Ee Nzambe na ngai, nabondeli yo, miso+ na yo efungwama mpo na kotala mpe matoi+ na yo etya likebi na libondeli mpo na esika oyo. 41  Mpe sikoyo tɛlɛmá,+ Ee Yehova Nzambe, kɔtá opema,+ yo ná Sanduku ya makasi na yo.+ Banganga-nzambe na yo, Ee Yehova Nzambe, bálata lobiko lokola elamba, mpe basembwi na yo básepela na bolamu na yo.+ 42  Ee Yehova Nzambe, koboya te elongi ya moto na yo oyo atyami mafuta.+ Ee kanisá makambo ya motema boboto osalelaki mosaleli na yo Davidi.”+

Maloba na nse